D66 staat altijd op de bres voor een beter bestuur, met betere samenwerking


De gemeente is er voor u. Zij moet u ondersteunen om uw dromen en wensen te vervullen. Burgers moeten meepraten, meebeslissen en meedoen. De gemeente kan de burger daarbij helpen.
Door een goede balans van macht en tegenmacht kan de gemeente inspelen op actuele wensen en behoeften van inwoners.
D66 juicht samenwerking binnen de regio Midden-Brabant en de drie Langstraat-gemeenten toe.

Meepraten, meebeslissen, meedoen

Meepraten. De burger moet zich gehoord voelen door de gemeente: de gemeente moet luisteren naar de burger. U weet immers wat er in uw wijk speelt en welke behoeftes er zijn. De gemeente moet de burger zien als gelijkwaardig partner. Dat houdt ook in dat de gemeente u al aan het begin van het proces betrekt bij het maken van plannen en politieke keuzes. Als het plan al klaar ligt, is het te laat. De gemeente moet bovendien een faciliterende rol spelen, zodat niet alleen de mondige burger wordt gehoord.
Meebeslissen. D66 gelooft dat meepraten en meebeslissen door burgers leidt tot betere besluiten. De burger wordt niet serieus genomen als plannen en besluiten later door de gemeenteraad worden afgeschoten. De gemeenteraad moet daarom vooraf de kaders scheppen die waarborgen dat de burger in de besluitvorming wordt betrokken.
Meedoen. Het hoeft niet te blijven bij meepraten en meebeslissen. Inwoners van Heusden kunnen ook bijdragen aan de uitvoering van de gekozen oplossing. D66 ondersteunt dan ook burgerinitiatieven en burgerparticipatie. Binnen de Gemeente Heusden bestaan al verschillende burgerinitiatieven, waaronder comités onder de naam ‘Buurt bestuurt’. Hierin zijn wijkbewoners actief. D66 Heusden wil buurtcomités in alle wijken. Deze clubs spelen een belangrijke rol in de wijk. Wij willen dat de gemeente zich vaker afvraagt: wat kunnen onze inwoners zelf wanneer we krachten bundelen? D66 is er namelijk van overtuigd dat inwoners zelf – of samen met de buren – vaak beter in staat zijn om iets uit te voeren. 

Macht en tegenmacht

D66 wil verandering brengen in de statische manier van politiek in de gemeente. Doorgaans wordt na de verkiezingen een coalitie gevormd die de komende vier jaar politiek bedrijft vanuit een dichtgetimmerd coalitieakkoord. De oppositiepartijen kunnen daardoor nauwelijks tegenmacht uitoefenen. D66 wil meer dynamiek in de lokale politiek, zodat elke stem van elke Heusdenaar gehoord kan worden. Om deze visie te verwerkelijken, heeft D66 een aantal ideeën.
Ten eerste wil D66 dat er, voordat een coalitie wordt benoemd, een conceptvorm van een coalitieakkoord in de raad wordt besproken. Zo kan er een gezonde discussie gevoerd worden waaraan elke partij – coalitie of oppositie – een bijdrage kan leveren. En niet alleen de raadsleden, ook u krijgt hierdoor de mogelijkheid om in te spreken en direct invloed uit te oefenen op het coalitieakkoord. 
Daarnaast wil D66, om vaker en beter in te kunnen spelen op actuele wensen en behoeften van inwoners, nader overeen te komen politieke thema’s buiten een coalitieakkoord kunnen houden. Geen dichtgetimmerd akkoord tussen de coalitiepartijen dus. Hierdoor komt de macht te liggen waar zij hoort te liggen: bij de gekozen volksvertegenwoordiging. Ook ontstaat hierdoor ruimte om met wisselende meerderheden in de gemeenteraad te kiezen voor politieke oplossingen die het beste aansluiten bij de wensen en behoeften van de inwoners.

Samenwerken in de regio

D66 juicht het toe dat Heusden zoekt naar samenwerking binnen de regio Midden-Brabant en met de drie Langstraat-gemeenten. Dat is een goede zaak, ook omdat door effectieve en efficiënte regionale samenwerking financiële gezondheid kan worden gegarandeerd. Daarbij is een projectmatige aanpak en democratische controle voor D66 een belangrijk aandachtspunt.