Raadswerk in beweging

Vesting Heusden Beeld: D66 Heusden

Sommige uitvoeringstaken worden door gemeenten uitgevoerd samen met andere gemeenten, provincie of waterschappen, in zogenoemde ‘gemeenschappelijke regelingen’. Het toezicht dat gemeenteraden moeten uitoefenen op de uitvoering van het gemeentelijk beleid, was nog niet goed geregeld voor dit soort samenwerkingsverbanden.
Belangrijke nieuwe bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen gelden vanaf 1 januari 2024 en moeten daarom dit jaar worden geïmplementeerd.

Door die nieuwe bepalingen is de gemeenteraad beter in staat om zijn democratische rol te vervullen binnen de context van de gezamenlijk met andere gemeenten (of ook wel met provincie of waterschappen) uit te voeren taken.
We hebben daarom nog maar eens goed gekeken naar de mogelijkheden van de gemeenteraad om zijn rol goed uit te voeren.
We hebben dat opgeschreven in onze notitie Raadswerk in beweging!

Raadswerk in Heusden

Vesting Heusden Beeld: D66 Heusden

De huidige situatie
We hebben een klein boekje gemaakt, Raadswerk in Heusden, dat het werk van de gemeenteraad van Heusden beschrijft:
– Hoe is de gemeente georganiseerd, wat is het werk van de raad en van het college.
– Wat is de betekenis van de ‘kaderstellende rol’ van de raad en wat houdt de ‘controlerende rol’ van de raad in.
– Welke onvolkomenheden zien we, en wat voor verbeteringsmogelijkheden zien we.

Dit boekje behandelt de situatie zoals die is in januari 2023.

Veranderingen op komst
Veel van het werk van gemeenten wordt uitgevoerd in ‘Gemeenschappelijke regelingen’ met andere gemeenten. Meestal in de vorm van een afzonderlijk ‘Openbaar lichaam’.
De kaderstellende rol van de gemeenteraad – de ‘democratische legitimatie’ – komt daarbij in het gedrang.
Sinds 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd, om de gemeenteraden in een sterkere positie te brengen ten opzichte van die gemeenschappelijke regelingen. Een deel van deze wijzigingen gaat in per 1 januari 2024.
Lees onze notitie Ons Raadswerk in Heusden over dit onderwerp!

Veranderingen op komst
Veel van het werk van gemeenten wordt uitgevoerd in ‘Gemeenschappelijke regelingen’ met andere gemeenten. Meestal in de vorm van een afzonderlijk ‘Openbaar lichaam’.
De kaderstellende rol van de gemeenteraad – de ‘democratische legitimatie’ – komt daarbij in het gedrang.
Sinds 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd, om de gemeenteraden in een sterkere positie te brengen ten opzichte van die gemeenschappelijke regelingen. Een deel van deze wijzigingen gaat in per 1 januari 2024.
Lees onze notitie Ons Raadswerk in Heusden over dit onderwerp!

De dynamiek van de woningmarkt

Beeld: D66

We maken op dit moment een overspannen situatie op de woningmarkt mee, met extreem hoge prijzen en nauwelijks aanbod. Die situatie kan ook weer veranderen. Jos van Oyen heeft een notitie opgesteld waarin ‘De dynamiek van de woningmarkt’ wordt beschreven (downloaden).

De gemeente Heusden oriënteert zich op haar grondbeleid voor de periode 2021 – 2025.
Wij vinden het belangrijk dat bij de uitwerking vooral ook aandacht wordt besteed aan maatregelen die een nieuwe ontsporing van de woningmarkt in een volgende conjunctuurcyclus tegengaan.