Veiligheid

Onderken dat veiligheid een basisbehoefte is en een kerntaak van de gemeentelijke overheid.

01. Handhaving

D66 vindt het belangrijk dat de politie en andere diensten die werken aan veiligheid, zo goed mogelijk toegerust zijn om hun taken uit te voeren. D66 hecht grote waarde aan tolerantie in de samenleving en gelijke rechten voor iedereen. D66 zal zich altijd inspannen om polarisatie tegen te gaan. Maatregelen omtrent veiligheid moeten doordacht en effectief zijn. Waar nodig moet handhavend opgetreden worden. 

02. Mijnbouw

De veiligheid met betrekking tot industriële activiteiten in de omgeving dient te worden gewaarborgd. Dit is in het bijzonder het geval bij “gestapelde mijnbouw”, waarbij mensen mogelijk schade ondervinden door zowel aardbevingen als gevolg van de gaswinning als door bodemdaling als gevolg van zoutwinning.

Veilig zijn betekent ook dat je gevrijwaard blijft van schade aan je eigendommen als gevolg van industriële activiteiten en dat je, wanneer je onverhoopt toch schade oploopt, gemakkelijk en snel een eerlijke schadevergoeding ontvangt.

De gemeente dient haar inwoners hierbij actief te ondersteunen. Daarnaast moet de gemeente zich hard blijven maken voor één enkel loket bij de afwikkeling van mijnbouwschade.

03. Veiligheid is meer dan het tegengaan van criminaliteit

Tot slot houdt veiligheid ook in dat onze kinderen op straat kunnen spelen, veilig naar school kunnen fietsen en wegen oversteken. Ook het mogen zijn wie je bent op bijvoorbeeld de sportvereniging zorgt voor veiligheid.

D66 juicht het toe dat de gemeente deelneemt aan paarse vrijdag en dat de gemeente het afgelopen jaar ook heeft stilgestaan bij de dag tegen geweld tegen vrouwen.

Veiligheid kent vele uitingsvormen die in de verschillende hoofdstukken van dit programma zijn uitgewerkt.