Onderwijs

Start op 2-jarige leeftijd met voorschoolse educatie voor kinderen.

01. Voorschoolse educatie vanaf 2 jaar

Het ene kind groeit op in een taalrijke en stimulerende omgeving en gaat naar een goede kinderopvang. Het andere kind heeft onrustige eerste jaren, gaat helemaal niet naar de opvang en loopt een ontwikkelingsachterstand op. Vervroegen van de leeftijd voor voorschoolse educatie naar 2 jaar vermindert de achterstand.

Peuters met een mogelijke taal- of ontwikkelingsachterstand kunnen we op dit moment vanaf 2,5 jarige leeftijd zestien uur per week voorschoolse educatie (VE) bieden om ze een extra steuntje in de rug te geven. D66 wil de kansen- gelijkheid groter maken door deze kinderen vanaf de leeftijd van 2 jaar voorschoolse educatie aan te bieden.

02. Kinderopvang

Ouders van jonge kinderen zitten in een stressvolle levens- fase door het combineren van zorg, werk en een sociaal leven. Op dit moment sluiten opvang en onderwijs onvoldoende aan op het leven van een jong gezin. Kinderen moeten naar verschillende locaties voor opvang of onderwijs en de openingstijden van opvang zijn doorgaans niet afgestemd op afwijkende en flexibele werktijden. Ouders organiseren zich een slag in de rondte met oppas, grootouders en buren om de gebreken van de voorzieningen op te vullen.

Het (landelijke) beleid op het gebied van kinderopvang is versnipperd. Kinderopvang wordt vanuit de overheid nu voornamelijk gezien als instrument voor arbeidsparticipatie. Deze versnippering in aanpak, doelstellingen, financiering, verantwoordelijkheid en toezicht zorgt voor verschillen tussen verschillende vormen van opvang. Dat is niet in het belang van de ontwikkeling van kinderen. Een toegankelijke en kwalitatief goede kinderopvang heeft ook een positief effect op werkende ouders.

D66 werkt toe naar een toekomst waar opvang en
onderwijs worden aangeboden met ruime openingstijden. De brede school biedt een aanbod van 0 tot 12 jaar met zowel opvang als onderwijs en een verrijkte schooldag.

03. Verrijkte schooldag

Al jaren op rij waarschuwt de onderwijsinspectie dat de kansenongelijkheid toeneemt en dat dit de grootste uitdaging is van het Nederlandse onderwijs. Kinderen met gelijke capaciteiten bereiken niet dezelfde resultaten. Een factor die het verschil maakt is het opleidingsniveau van hun ouders. Bij minimaal twee scholen wordt daarom een verrijkte schooldag aangeboden – met organisaties worden activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en sport aangeboden in en rond de school.

04. Onderwijshuisvesting

De gemeente is verantwoordelijk voor onderwijs- huisvesting. Dit heeft de afgelopen jaren geresulteerd in nieuw- en verbouw van scholengemeenschap Winkler Prins tot het moderne Leer- en Sportpark.

Er wordt nu gewerkt aan een “Integraal Huisvestingsplan Onderwijs” voor het primair onderwijs. D66 wil dat er de komende vier jaar gewerkt wordt aan de verduurzaming van de schoolgebouwen, de ventilatiemogelijkheden, de verkeersveiligheid rondom scholen en de sportfaciliteiten, waarbij de prognoses van de leerlingenaantallen en de bijzonderheden van de betreffende wijk betrokken worden.