Economie

Stimuleer goede verbindingen tussen het bedrijfsleven en mbo-onderwijs, voor stage- en werkervaringsplaatsen.

01. Ondernemersklimaat

D66 wil Veendam als vestigingsplaats voor bedrijven en als woonplaats voor werknemers aantrekkelijk maken en houden. De ligging van de gemeente Veendam biedt veel mogelijkheden voor ondernemerschap en groei. D66 zet daarbij in op duurzame innovatie en technologie en het stimuleren van de circulaire economie.

Om ondernemers alle kansen te bieden moet de gemeente actief en vroegtijdig duidelijkheid verschaffen over gemeentelijke beslissingen, wetgeving en eventuele nieuwe projecten. Geen bureaucratische rompslomp en betuttelende regels, geef ondernemers zoveel mogelijk zelf de regie.

D66 wil het graag mogelijk maken dat er een plek komt waar ZZP’ers en starters over betaalbare en professionele werk- plekken kunnen beschikken. Ook de bereikbaarheid speelt hierbij een grote rol (zie het hoofdstuk over mobiliteit).

02. Creëer een inclusieve arbeidsmarkt

Van oudsher telt Oost-Groningen veel werkzoekenden die op grotere afstand van de arbeidsmarkt staan. Wij vinden dat iedereen mee moet kunnen doen. Werken helpt mensen om aansluiting te houden met de samenleving en zelf regie te nemen over hun leven.

Daarom willen we dat de gemeente er alles aan doet om de arbeidsmarkt toegankelijk te maken voor iedereen: voor pas afgestudeerden en voor langdurig werklozen, voor mensen met een beperking en voor oudere werknemers. In een aantal steden zijn de afgelopen jaren interessante experimenten gedaan om mensen vanuit de bijstand aan een baan te helpen, waarbij dwang zeker niet het tover- woord was. D66 wil lering trekken uit die experimenten en de lessen toepassen op Veendam.

03. Centrum Veendam

D66 vindt het van belang dat er wordt geïnvesteerd in het winkelgebied van Veendam. Zet het huidige beleid voort met verdichting van het centrum, waarbij wonen, winkelen en werken goed moeten samengaan. De gemeente als eigenaar van het openbaar gebied levert haar bijdrage om de straten en de pleinen zo aantrekkelijk mogelijk te maken en te houden. De gemeente moet wonen in het centrum zoveel mogelijk stimuleren en faciliteren.

In 2021 zijn er middelen gereserveerd om een onderzoek uit voeren om tot een centrumvisie te komen. D66 wil dat dit onderzoek zo snel mogelijk uitgevoerd wordt zodat er snel een actuele en gedragen centrumvisie komt te liggen. Uiteraard in nauwe samenspraak met de ondernemers.

D66 wil dat het Museumplein en zo mogelijk het Kerkplein autovrij en een stuk groener worden, zodat deze pleinen zelf ook een aantrekkelijk gebied worden om te verblijven.

Het materiële en immateriële erfgoed van Veendam kan beter gepromoot worden door het ontwikkelen van een Veendammer canon en daaraan gerelateerde toepassingen. Wij denken bijvoorbeeld aan een wandelroute per app door onder andere het centrum (zie ook het hoofdstuk over cultuur).