Verslag bij standpuntenlijst 1

Datum : oktober 2022

Onderwerp : Oordeelsvormende vergadering 11 oktober en raadsvergadering 1 november 2022

Agendapunten ruimtelijke ordening (oordeelsvormende vergadering)

Wat vindt de fractie van D66 Schagen

Agendapunt

5. Bestemminsplan partiële herziening Pallas
Het gaat bij dit bestemmingsplanplan niet om de vraag “wel of niet” een reactor in het duingebied of een nieuwe reactor. Die vragen zijn al beantwoord met vorige bestemmingsplannen. Het gaat om een afstemming van het ruimtelijk kader op de bouwplannen.

7. Aangepast beeldkwaliteitsplan voor woningbouw aan de Lagedijkerweg te Schagen
Dit agendapunt is een vervolg op het raadsvoorstel van 21 september 2021 tot vaststelling van het bestemmingsplan “Grote Sloot 238 Sint Maartensbrug / Lagedijkerweg nabij nr. 36 Schagen” . Zie “De ruimtelijke ordening en de woonvisie (volkshuisvesting) raadsperiode 2018 – 2022”, paragraaf 7, pagina 5

De vrees van ons en de Seniorenpartij, dat de provincie in beroep zou gaan tegen dat besluit, is uitgekomen. Uiteindelijk is het college, in een overleg met de provincie, tot een oplossing gekomen; een aangepast “beeldkwaliteitsplan”. De provincie mag geprezen worden dat tot deze oplossing is gekomen.

Alle betrokkenen hebben daarmee ingestemd. Dat is maar deels waar. Initiatiefnemer is geen projectontwikkelaar! Zij verkoopt bouwkavels.

Niet betrokken zijn echter de toekomstige kopers. Voor hen blijven gewoon de mogelijkheden volgens de regels van het bestemmingsplan gelden, ook als die strijdig zijn met het nieuwe beeldkwaliteitsplan.

D66 heeft bedenkingen tegen de wijze waarop een en ander juridisch is geregeld. Bouwregels kunnen niet beperkt worden door een beeldkwaliteitsplan. Die zijn slechts aanvullend en niet meer dan een toetsingskader voor de commissie Ruimtelijke kwaliteit (welstandscommissie). Wij vragen het college daar nog eens naar te kijken!

D66 was destijds niet voor 4 woningen aan de Lagedijkerweg. Een amendement om tot 3 woningen te komen had geen kans van slagen. Het aantal woningen is nu een gepasseerd station.
 
8. Bestemmingsplan Helmweg 10 te Groote Keeten 2022
Ook dit plan voor een hotel op die locatie komt uit de koker van het vorige college. D66 was en is geen voorstander van een hotel met 60 kamers. De toeristische druk op de gemeenschap Groote Keeten was en is onevenredig groot, te groot.

Met amendementen hebben we in de raad van juni 2021 geprobeerd om op die locatie in te steken op woningbouw. Het amendement heeft het met 20 stemmen tegen (9 voor) niet gehaald. We hebben toen steun gekregen van de Seniorenpartij, dhr. Schrijver van de PvdA, Groen Links, Duurzaam Schagen en de SP.

Ook is toen voorspelt, dat het bestemmingsplan door de Raad van State zou worden vernietigd. Het plan viel buiten de veranderde provinciale kaders en buiten de termijn dat aan de oude beleidskaders mocht worden getoetst. Die voorspelling is uitgekomen.

Met dit raadsvoorstel wordt de onderbouwing toegespitst op de uitspraak van de Raad van State. Het belangrijkste is echter dat de verlenging van de termijn waar aan het oude provinciaal beleid mag worden getoetst door de provincie met een nieuw besluit is verlengd. Tot 17 november kan de raad op deze ontwikkeling een nieuw besluit nemen.

Voor D66 is het aanvullend onderzoek en bijgestelde onderbouwing geen aanleiding om op het standpunt van juni 2021 terug te komen.

Op het belangrijkst aspect, de balans tussen wonen en recreatie/toerisme, in met name Groote Keeten, wordt ook nu geen aandacht aan besteedt. En die balans is volgens ons ernstig verstoord.

Hoe komt het toch, dat bij dit soort ontwikkelingen, het belang van initiatiefnemer voor het college steeds zwaarder telt, dan het belang van een gezonde en prettige
leefomgeving?

Waarom wordt altijd vanuit het belang van initiatiefnemers geredeneerd? Met veelal
doelredeneringen.

Als het gaat om rust, ruimte en beleving zijn het de B&B’s die eerder voldoen dan een
hotel met 60 kamers.

9. Herstelbesluit bp Piet Ottstraat Schagen en Melchiorstraat Oudesluis
Het gaat om een ontwikkeling voor woningbouw waar D66 eerder mee heeft ingestemd en waar met dit besluit een onvolkomenheid wordt hersteld.

13. art. 43 beantwoording vragen D66 inzake Persbericht Saneren Trambaan 30 Warmenhuizen, compensatie door woningbouw aan de Beemsterboerweg Waarland
Het persbericht van 18 mei 2022 (https://noordkopcentraal.nl/16-nieuwe-woningen-in-
waarland/) was in tweeërlei opzichten aanleiding voor vragen:

1. het bieden van.de mogelijkheid van de bouw van woningen op de locatie Beemsterboerweg ter financiering van de sloop van bebouwing aan de Trambaan. In feite toepassing van de opgeheven provinciale regeling “Ruimte voor ruimte”.

2. bij de anterieure overeenkomst met het college betrokken makelaar.

Het geldende bestemmingsplan gaf het college de ruimte om op basis van genoemde provinciale regeling binnen een afgebakend gebied woningbouw te ontwikkelen. Met de opbrengst daarvan kon de betrokken en veelal stoppende agrariër de sloop van landschappelijk gezien “storende bebouwing” bekostigen. De provincie speelt daarbij een belangrijke rol.
Met de beëindiging van de Ruimte voor Ruimte-regeling is de juridische grondslag onder de toepassing van de in het bestemmingsplan aan het college gegeven bevoegdheid formeel vervallen. Ook omdat de provincie, de zijn daarbij toegekende procesmatige rol, niet meer vervult en daarmee een cruciale schakel ontbreekt.

De bij deze ontwikkeling betrokken makelaar kennen we uit andere “Ruimte voor Ruimte” dossiers. Aan de bepaling van het aantal en type woningen ligt een zogenaamde exploitatieberekening ten grondslag. Een berekening van opbrengsten en kosten die leiden tot een waarde van de te verkopen bouwkavels aan toekomstige belangstellenden en een zekere winst.
Wat steevast gebeurde is dat de uit die berekening volgende grondwaarde voor een bouwkavel vervolgens door die makelaar voor een aanzienlijk hoger bedrag in de “markt” gezet werd.
Het college weigerde steeds om die berekening onderdeel te laten zijn van de juridische overeenkomst, zodat de verkoopwaarde en de maximale winst vast komt te liggen. Daarmee gaf het college die makelaar in ieder dossier de ruimte voor genoemde praktijk. Zie “De ruimtelijke ordening en de woonvisie (volkshuisvesting) raadsperiode 2018 – 2022”, paragraaf 7, pagina 5

Het college heeft onze op 23 mei ingediende vragen bij brief van 3 augustus 2022 beantwoord.
De beantwoording is aanleiding geweest voor agendering van de brief/ beantwoording in de Oordeelsvormende vergadering van 11 oktober 2022. Procedureel kon dat niet eerder.
Uit de beantwoording bleek dat de gemeente eigenaar van de in het geding zijn de grond is/ was en voor welk bedrag die grond per m² is/ wordt geleverd aan initiatiefnemer. En dat op grond van de exploitatieberekening van die makelaar.

We hebben die verkoopprijs vergeleken met recent door de gemeente verkochte gronden aan een groep die onder “collectief particulier opdrachtgeverschap” een woningbouwplan wil ontwikkelen. Voor dat plan op gemeentegrond met deels een eenzijdig te bebouwen weg is door een andere makelaar een grondwaardeberekening voor de verkoopprijs opgesteld.

De berekening van die grondprijs is in opzet vergelijkbaar met die van de Beemsterboerweg, zij het dat er aan de kostenkant niet de sloopkosten van bebouwing elders in de gemeente en de taxatiewaarde daarvan als kosten worden
opgevoerd.

Die vergelijking leidde tot de conclusie dat de grond voor een veel lagere grondprijs per m² is verkocht en dat het verschil, in totaal zo’n € 480.000,– naar initiatiefnemer
Trambaan-Beemsterboerweg wordt geschoven.

In de Oordeelsvormende vergadering van 11 oktober is gesteld dat dit pure overheidssteun is en dat is bij wet verboden. Opmerkelijk en verbazingwekkend is dat de sloop nodig is om uitbreiding van het bedrijf mogelijk te maken.

Vervolgens is gevraagd:
– hoe die besluiten en de gevolgen daarvan kunnen worden teruggedraaid;
– of het huidige college bereid is daartoe stappen te ondernemen en zo niet waarom niet;
– of het vorige college (buiten de verantwoordelijk wethouder) wel volledig was geïnformeerd bij de besluitvorming;
– bij wie, welke instantie we een verzoek kan worden neergelegd om de overeenkomst te vernietigen?