DE RUIMTELIJKE ORDENING en DE WOONVISIE (VOLKSHUISVESTING) Raadsperiode 2018 – 2022

Wie zijn wij? D66 Schagen is een fractie die zich richt op de plaatselijke problematiek vanuit het gedachtengoed van het landelijke D66. In dat opzicht weet u welk vlees u in de kuip heeft. En nee, binnen de fractie van D66 Schagen zitten geen carrière politici die de fractie zien als een opstap naar de landelijke politiek. In dat opzicht verschilt D66 niet van de “plaatselijke” partijen. En de financiering van onze afdeling is zo helder als het maar zijn kan. Wij doen het zonder plaatselijke sponsoring en dat is wel zo prettig.

Een andere visie? D66 Schagen is toekomstgericht. Toch is het goed om op de afgelopen raadsperiode terug te kijken. Als fractie hadden we maar één vertegenwoordiger in de raad en dat maakt het niet gemakkelijk. De afgelopen raadsperiode zijn veel voorstellen door het college aan de raad voor besluitvorming voorgelegd. Veel bouwplannen en bestemmingsplannen voor bouwontwikkelingen en een visie voor de toekomst op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling en de woningbouw: de “Omgevingsvisie gemeente Schagen” en een nieuwe “Woonvisie” als bijlage in de vorm van “doelen en kaders” Met veel van die voorstellen op het gebied van de ruimtelijke ordening en de volkshuisvesting konden wij instemmen. Het zal niet verbazen dat op een aantal dossiers D66 een (iets) andere visie had dan het college. In dit stuk kijken we terug op een aantal van die raadsvoorstellen/dossiers. Daarbij gaat het veelal niet over wel of niet bouwen maar over de vorm en waar. Commercieel en/of sociaal en aan de kernen of in het buitengebied. Over dure vrije sector of goedkopere koopwoningen al dan niet met een “verhulde subsidie” dan wel sociale huurwoningen.

Commercie versus sociaal