Sport, cultuur, verenigingen en evenementen

Levenslustige kernen door investeren in naoberkracht

Wat zien we gebeuren?

D66 Bronckhorst ziet dat Bronckhorst afgelopen jaren geen visie heeft ontwikkeld op wat voor een gemeente wij willen zijn. De gemeente kent een grote verscheidenheid van dorpen en kernen met ieder hun eigen verhaal en bijzonderheden. Wij zien dat de leefbaarheid op sommige plaatsen onder druk komt te staan door verschraling van voorzieningen en door vergrijzing van de bevolking. Ook ons rijke verenigingsleven lijdt hieronder. Er wordt in de politiek onvoldoende integraal nagedacht over hoe je vitale kernen kunt realiseren. Bijvoorbeeld; de toekomst van een (sport)vereniging ziet er somber uit als jongeren niet kunnen instromen als bestuurslid, omdat ze geen huis kunnen vinden in de buurt en daardoor noodgedwongen vertrekken naar plaatsen elders in het land. D66 Bronckhorst noemt dat verschraling van ‘de kleefstof’ in onze gemeente.

Wat willen we ?

Kies je D66 Bronckhorst dan kies je voor het verstevigen van de ‘kleefstof’ in onze kernen. Wij willen dat het papieren voornemen ‘vitale kernen’ geen containerbegrip blijft, maar dat deze nu eens echt worden gerealiseerd. 

Het verenigingsleven, sportclubs, scholen en cultuurbijdragen van initiatiefrijke inwoners en ondernemers zorgen met elkaar dat mensen zich thuis voelen en worden gewaardeerd door de mensen om hen heen. D66 Bronckhorst wil af van ‘hap snap beleid’ dat de laatste jaren is gevoerd. 

Wij hebben aandacht voor jongeren tussen de 15 en 20 jaar. Zij zijn niet altijd aan een vereniging verbonden, maar zijn wel op zoek naar gezelligheid onder elkaar. D66 Bronckhorst wil hen faciliteren door in overleg met hen plekken te realiseren waar ze met elkaar kunnen chillen.

We willen samen met de inwoners en ondernemers kijken wat er nodig is om onze kernen levenslustig en daardoor vitaal te maken. Ook hierbij geldt dat de som der delen meer wordt dan de afzonderlijke delen bij elkaar opgeteld. Een goede mix van generaties die zich thuis voelt in de kernen die Bronckhorst rijk is, zorgt voor levenslustige gemeenschappen. Dan ontstaat naoberkracht om toekomstbestendig vorm te geven aan leefbare dorpen. Daaraan wil D66 Bronckhorst in samenspraak met de bewoners vorm geven.

Wat gaan we doen?

Sport
·        D66 Bronckhorst stimuleert sporten voor kinderen, jongeren, volwassenen en senioren. Het zorgt voor een veerkrachtige en gezonde samenleving. Iemands financiële positie mag geen belemmering zijn voor meedoen. Daardoor maakt de gemeente sporten voor iedereen mogelijk. 

·        Samenwerking tussen sportverenigingen en andere georganiseerde activiteiten die een locatie nodig hebben stimuleren wij. Het gaat om de activiteit, niet om dat iedereen een eigen gebouw heeft. Verenigingen zullen gezamenlijk afspraken moeten maken op welke wijze accommodaties optimaal benut kunnen worden. 

·        We versterken crossovers tussen sportclubs, scholen en ‘ongeorganiseerd’ sporten (op veldjes en pleintjes). Sportonderwijs op scholen laten wij uitvoeren en begeleiden door professionals, waar mogelijk vanuit het lokale verenigingsleven. 

·        We zorgen dat er een divers en inclusief sportaanbod is. Daarbij hebben wij uitdrukkelijk oog voor veranderende (sport)behoeften. De gemeente speelt daarop in via het subsidiebeleid.

·        Er ontstaan steeds meer sporten in de buitenlucht. D66 Bronkhorst vindt dat een goede ontwikkeling. Waar mogelijk faciliteren we wandel, hardlooproutes, outdoor fitnesslocaties en andere sportactiviteiten. Bronckhorst wordt de buitensportgemeente van Nederland!

·        Sportaccommodaties zijn zodanig verspreid over onze gemeente dat ze voor een ieder snel en veilig bereikbaar zijn.
 
Kunst, cultuur en muziekverenigingen 
·        D66 staat voor een breed en toegankelijk cultuuraanbod, voor alle inwoners. Voor alle doelgroepen dient er iets te zijn: van film tot club, van spectaculaire experimentele evenementen tot klassieke kunst en erfgoed. Dat culturele aanbod kunnen we alleen samen met de inwoners en ondernemers ontwikkelen. Levendigheid in al onze kernen!

·        Vrijwilligers zijn belangrijk voor het in stand houden voor culturele voorzieningen en het opstarten van nieuwe initiatieven. D66 Bronckhorst koestert hen. De gemeente creëert een duidelijk aanspreekpunt dat kennis van zaken heeft en in staat is voor oplossingen te zorgen.

·        D66 Bronckhorst zorgt voor subsidie zodat actieve vrijwilligers die zich inzetten voor ons verenigingsleven scholing kunnen krijgen en verzekerd zijn.

·        Het voortbestaan van kunst- en cultuur (historische) verenigingen en musea mag niet in gevaar komen. D66 Bronckhorst ondersteunt daarom kleinschalig cultuurgericht ondernemerschap.

·        D66 Bronckhorst stimuleert regionale afstemming van het culturele aanbod binnen de gemeente en in onze regio met als doel een goede spreiding van aanbod in plaats en tijd. 

·        Onze cultuur is continu in beweging. Waar mogelijk ondersteunen wij vernieuwende initiatieven die verschillende disciplines en organisaties verbinden.

·        Muziekles is een basisvoorziening. De gemeente ondersteunt dit voor ieder kind en ieder instrument als ouders daarvoor zelf niet de financiële middelen hebben.

·        Iedereen die niet zelfstandig financieel in staat is om een lidmaatschap te betalen van een culturele organisatie moet een beroep kunnen doen op de gemeente. Iedereen de kans geven mee te doen, is voor D66 Bronckhorst een belangrijk uitgangspunt bij het realiseren van levendige gemeenschappen.
 
Evenementen
·        Als grote plattelandsgemeente met initiatiefrijke mensen is Bronckhorst bij uitstek de plaats waar je een veelvoud aan evenementen kunt organiseren. De gemeente geeft daar met de initiatiefnemers inhoud aan. 

·        Festivals, burgerinitiatieven, buurt en dorpsfeesten zorgen ervoor dat Bronckhorst een leuke en gezellige gemeente blijft waarin altijd iets is te beleven.

·        Muziek en culturele evenementen kunnen rekenen op een warm welkom. D66 Bronckhorst staat voor een gemeente die meedenkt met initiatiefnemers en denkt in mogelijkheden. 

·        D66 Bronckhorst ziet evenementen als een echte verrijking van ons welzijn. Het maakt de gemeente op zijn tijd bruisend. 
Motorsport is onlosmakelijk verbonden aan de Achterhoek en aan Bronckhorst in het bijzonder. D66 Bronckhorst wil graag een nationaal kampioenschap voor elektrische motoren organiseren samen met de motorclubs, en een nieuwe crossbaan specifiek ontworpen voor elektrische motoren.