Onderwijs en jouw toekomst vormgeven

Niemand laten vallen en talenten benutten

Wat zien we gebeuren?

D66 Bronckhorst ziet dat mede door technologische vernieuwingen de wereld om ons heen razendsnel verandert. Dit heeft invloed op onze manier van werken en de wijze waarop wij ons leven kunnen vormgeven. Enerzijds levert het nieuwe kansen op voor jou als inwoner, anderzijds is het niet voor iedereen weggelegd om mee te komen met al die onomkeerbare veranderingen. Als wij niets doen, kunnen op lange termijn onoverbrugbare kloven ontstaan tussen groepen mensen. 

De arbeidsmarkt vereist steeds vaker nieuwe vakkennis en niet zelden omscholing. En daarnaast wil ieder ook in staat zijn om de eigen talenten maximaal te ontplooien. Wie zichzelf een Leven Lang Ontwikkelt heeft de mogelijkheid zich makkelijker aan te passen. 

We zien ook dat gebouwen voor primair onderwijs veelal sterk zijn verouderd en met lapmiddelen nog overeind staan. Dat kost schoolbesturen veel tijd en geld die niet aan het daadwerkelijke onderwijs kunnen worden besteed. Het huidige Integraal huisvestingsbeleid voor scholen is teveel gericht op ‘stenen’ en niet op de rol van onderwijs in onze gemeenschappen.

De beheersing van de Nederlandse taal en omgang met computers zijn belangrijk om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving en voor de kans op werk. Werk en voldoende inkomen zijn op hun beurt essentieel in het voorkomen van sociaal-maatschappelijk isolement en een slechte gezondheid. Bibliotheken hebben een belangrijke rol bij het verhogen van de taal en computervaardigheid van inwoners die anders niet kunnen meekomen. Het rijk heeft voor de bibliotheken extra geld beschikbaar gesteld om dit vorm te geven.

Wat willen we?

Kies je D66 Bronckhorst dan kies je ervoor dat je mogelijkheden krijgt jezelf een Leven Lang te Ontwikkelen. Daardoor kun je blijven meedoen in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Bibliotheken spelen hierin een belangrijke rol. Zij kunnen zich samen met partners ontwikkelen tot laagdrempelige plekken waar kennis wordt aangeboden en mensen elkaar kunnen ontmoeten. West-Achterhoek Bibliotheken noemt dat zelf de verandering van een traditionele bibliotheek naar een ‘maatschappelijk servicecenter’.

Door samenwerking tussen onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en andere instellingen te bevorderen, spelen we in op de vraag naar competenties waar nog geen opleiding voor bestaat. Kortom we zorgen dat mensen de juiste vaardigheden krijgen voor banen waarvan we nu het bestaan nog niet weten. 

Daarnaast wil D66 Bronckhorst samen met de koepelorganisaties van de primaire onderwijsinstellingen een masterplan ontwikkelen met als doel dat de schoolgebouwen toekomstbestendig en multi-inzetbaar zijn. Dit leidt tot versterking van onze leefgemeenschappen in onze dorpen. 

Alle inwoners van Bronckhorst behoren dezelfde kansen te krijgen. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, wat ook je gender is, welke huidskleur je ook hebt, welke religie je ook aanhangt: je bent gelijkwaardig aan ieder ander. 

Wat gaan we doen?

Primair Onderwijs: Laat elk talent in een veilige omgeving tot wasdom komen
·     Wij zorgen dat scholen verbindingen aangaan met het lokale verenigingsleven. Daarmee bereiken wij dat elk kind toegang krijgt tot gevarieerde sport- en bewegingslessen, maar ook tot muziek en cultuur.

·     D66 Bronckhorst kiest voor integratie van voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang en het primair onderwijs.

·     D66 Bronckhorst ontwikkelt nieuwe verbindingen tussen onderwijs en jeugdzorg om het ontstaan of escaleren van problemen zoals taalachterstand, schoolverzuim en pesten te voorkomen. D66 Bronckhorst zet in op preventie, bijvoorbeeld door bijeenkomsten te faciliteren over thema’s als cyberpesten.

·     Wij zorgen dat schoolgebouwen in het primair onderwijs voor zowel het onderwijzend personeel als voor de leerlingen gebouwen zijn waar je graag bent. Achterstallig onderhoud wordt aangepakt en schoolgebouwen worden multi-inzetbaar. 

·     D66 Bronckhorst maakt schoolpleinen in overleg met de schoolbesturen groener: meer speelruimte en een avontuurlijke schooltuin, dus minder tegels.
Wij zorgen samen met de scholen voor een regeling waardoor alle kinderen kunnen meedoen met schoolactiviteiten. 
 
Voortgezet en Beroeps Onderwijs: Laat elk talent in een uitdagende omgeving rijpen
·       D66 Bronckhorst vindt het noodzakelijk dat de Achterhoek en gemeentes een actieve rol spelen in het samenbrengen van onderwijs, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven om zo de lokale economie te versterken. Bijvoorbeeld via het Grensland College.

·       De gemeente spant zich maximaal in om alle jongeren uiteindelijk met een diploma of met praktijkcertificaten van school te laten gaan. Zonder startkwalificatie lopen jongeren een groter risico op werkloosheid. Samen met scholen slaan we al de handen ineen om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Dat beleid willen we versterken. We willen dat de gemeente in het kader van de leerplichtwet beleid voor verzuimregistratie opstelt en handhavend optreedt. 
 
Talenten verder verzilveren en nieuwe aanboren door een Leven Lang Ontwikkelen 
·      In de snel veranderende maatschappij stopt het leren niet na het halen van een diploma. Banen verdwijnen en er komen nieuwe bij, die andere kennis en vaardigheden vereisen. Partijen uit de samenleving, het onderwijs en het bedrijfsleven kunnen met elkaar zorgen dat mensen de mogelijkheid krijgen om nieuwe vaardigheden aan te leren. Zou het niet mooi zijn als mensen die nu werken in een garage worden voorbereid op het onderhoud van elektrische auto’s?        De gemeente heeft een rol als aanjager om partijen met elkaar aan tafel te brengen om dit soort omscholingen daadwerkelijk te realiseren.

·      D66 Bronckhorst stimuleert de arbeidsmobiliteit binnen de Achterhoek door iedereen met een nog niet afgeronde opleiding de kans te geven zich alsnog te scholen. En mensen die wel een afgeronde opleiding hebben de mogelijkheid te geven om zich om- of bij te scholen. 

·      De gemeente stimuleert dat het Graafschap College opleidingen ontwikkelt die zoveel mogelijk mensen helpen om aansluiting te houden met de toekomstige vraag van regionale werkgevers. 

·      Samenwerking tussen bedrijfsleven en scholen stimuleren wij zodat opleidingen zo goed mogelijk aansluiten op de arbeidsmarkt en er genoeg stageplekken zijn.

·      D66 Bronckhorst stimuleert volwassenen- en taalonderwijs, waarbij we speciaal aandacht vragen voor projecten voor laaggeletterden en digitaal minder vaardige mensen. 

·      D66 Bronckhorst verhoogt het budget voor de bibliotheken die zich daardoor kunnen ontwikkelen tot laagdrempelige kennis- en ontmoetingscentra. De extra toegezegde rijksmiddelen ten behoeve van het ontwikkelen van taal- en computer vaardigheden komen daadwerkelijk terecht bij de bibliotheken. 

·      D66 Bronckhorst zorgt dat de gemeente samen met het UWV projecten opzet voor bij- en omscholing voor 55-plussers, nu hun werkinzet langer gevraagd wordt vanwege de voortgaande verhoging van de AOW-leeftijd. Op deze wijze kunnen zij blijven meedoen op de arbeidsmarkt. 
 
Altijd en overal jezelf kunnen zijn en je veilig voelen
·      LHBTI- inwoners verdienen onze bijzondere aandacht. De gemeente zet zich in voor een omgeving waarin LHBTI-jongeren, LHBTI-ouderen, LHBTI personen met een beperking en andere LHBTI personen die zorg nodig hebben, zich veilig en prettig voelen. De gemeente stuurt dit aan door LHBTI-acceptatie te bevorderen in het onderwijs, door steun en begeleiding aan te bieden om acceptatie te bevorderen en pesten aan te pakken. De gemeente zorgt dat voor dak- en thuisloze LHBTI-jongeren er deskundige en veilige opvang beschikbaar is. Activiteiten voor LHBTI-jongeren worden ondersteund. De gemeente zorgt dat alle jongerenwerkers, sociale wijkteams en het WMO-loket over relevante en actuele informatie beschikken zodat deze voldoende expertise bezitten over zaken die voor LHBTI’s van belang zijn.

·       Mensen met een beperking kunnen niet altijd meedoen in de samenleving. Zij die afhankelijk zijn van een rolstoel kunnen op veel plaatsen niet volledig deelnemen aan activiteiten. Of denk aan blinden die een studie willen volgen, of een brief van de gemeente ontvangen. D66 Bronckhorst wil een inventarisatie maken en een plan van aanpak opstellen voor aanpassingen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan het VN gehandicaptenverdrag dat ook Nederland heeft ondertekend.