Klimaat, biodiversiteit en kringloop
landbouw

Natuur, landschap en landbouw aanpassen aan veranderend klimaat

Wat zien we gebeuren?

Door de te grote uitstoot van broeikasgassen warmt ons klimaat in hoog tempo op. Daardoor krijgen we vaker te maken met weersextremen. Van hittegolven en langdurige droogte tot steeds heftiger stormen, hagelbuien en overvloedige neerslag. Zowel onze kernen als ons buitengebied is daar onvoldoende op voorbereid.

We zien een enorme achteruitgang van soortenrijkdom bij zowel flora als fauna. Inheemse dieren en planten hebben het moeilijk. De invloed van de mens is hierbij essentieel. 

De laatste decennia is het aantal boeren gehalveerd. Tegelijkertijd is de totale veestapel van onze boeren gegroeid volgens de gegevens van de gemeente Bronckhorst. We zien ook een trend van stoppende boeren die op zoek zijn naar nieuwe ontwikkelmogelijkheden voor hun gronden.

Wat willen we?

Kies je D66 Bronckhorst dan kies je voor versterking van de natuur en de biodiversiteit. Wij willen ons geroemde coulisselandschap versterken en gerichte herontwikkeling waar het is verdwenen. Wij zien een buitengebied voor ons dat minder wordt belast door zwaar verkeer en bedrijfsactiviteiten, en veel beter is ingericht om de uitdagingen van de klimaatverandering te kunnen opvangen. 

Natuur is niet alleen mooi, maar ook nuttig en noodzakelijk. Het zorgt voor schone lucht, schoon water en vruchtbare grond. Natuur levert voedsel en een omgeving waar mensen kunnen recreëren en tot rust kunnen komen. De natuur staat aan de basis van ons bestaan, onze welvaart en bovenal ons welzijn. 

We willen dus investeren in het behoud en de versterking van de natuur zodat ook toekomstige generaties van onze prachtige omgeving kunnen blijven genieten. De natuur ontwikkelen we bijvoorbeeld door versnipperde gebiedjes aan elkaar te verbinden en nieuw bos te ontwikkelen. Ons landschap willen we zo inrichten dat regenwater beter wordt opgevangen en vastgehouden, en niet langer zo snel mogelijk wordt afgevoerd. Daarmee voorkomen we wateroverlast en zorgen we dat er meer water beschikbaar is in tijden van droogte.

Het oude (Europese en landelijke) beleid heeft ervoor gezorgd dat het aantal boeren is gehalveerd en dat de veestapel toch even groot is gebleven. Wij willen dat precies andersom! Dus vanaf nu: meer werknemers in de agrarische sector die zorgen voor een hoge kwaliteit voedsel en een gelijktijdige forse inkrimping van dieren in de intensieve veehouderij. Een eerlijk inkomen voor elke boer die de omslag maakt hoort daar vanzelfsprekend bij!

Verder willen we kringlooplandbouw aanmoedigen, omdat deze vorm van landbouw minder belastend is voor het milieu en biodiversiteit versterkt. D66 Bronckhorst beseft dat de weg naar kringlooplandbouw ingrijpende gevolgen heeft voor iedere boer die daaraan begint. Wij gaan actief boerenbedrijven helpen om zich om te vormen. Immers zonder boerderijen is de Achterhoek, geen Achterhoek meer. Tegelijkertijd zien we dat de vraag van de consument naar biologische producten in sneltreinvaart toeneemt. Als de landbouw meer biologisch wordt, zal de intensieve veehouderij een minder prominente rol krijgen. Dit heeft tot gevolg dat er een inkrimping van de veestapel ontstaat. Daarmee zal de uitstoot van CO2 en van stikstof naar beneden gaan.

Wat gaan we doen?

Veerkrachtige natuur in ons coulisselandschap
·     We streven naar een verdubbeling van nieuwe robuuste natuur in de Achterhoek, samen met de andere gemeenten. Onze Achterhoekse ruimtelijke omgeving is geschikt om een nieuw Achterhoeks Bos te realiseren. Daarmee leggen we veel CO2 vast en aan de randen bieden we ruimte om zonneparken in te passen. 

·     De recreatieve waarde van het Achterhoeks Bos is hoog. Hiermee kan de Achterhoek zich nog meer meten met de Veluwe en dragen we ons steentje bij aan de landelijke ambitie om toerisme en recreatie te spreiden.

·     Het Achterhoekse Bos willen we aan laten sluiten op ons coulisselandschap. Zo kan ook het grondgebruik voor zonnepanelen worden meegenomen. We willen deze ambities vormgeven door samenwerking met de grote terreinbeheerders zoals Staatsbosbeheer.

·     Waar boerderijen met grote stukken (“recht toe – recht aan”) land stoppen met agrarische activiteiten willen we samen met partners zoals de provincie het coulisselandschap terugbrengen. Hierdoor bereiken we dat het natuurschoon dat onze gemeente kenmerkt verder wordt versterkt.

·     In ons landschap leggen we bewust buffers aan, waar regenwater kan worden opgevangen en verzameld. Zo voorkomen we wateroverlast langs onze beken en rivieren en kunnen we droge periodes beter overbruggen.
 
Kringloop landbouw
·       Voedselproductie hoort bij de Achterhoek en dus bij Bronckhorst. D66 Bronckhorst stimuleert de overgang van intensieve landbouw naar kringlooplandbouw. Dat doen we samen met onze agrariërs. 

·       Wij dagen boeren uit op ondernemingskracht met betere beloning voor een (h)eerlijk product. Dit doen we bijvoorbeeld door boeren te faciliteren die binnen zeven jaar hun verdienmodel willen omvormen tot een boerenbedrijf dat een Beter Leven Keurmerk met bij voorkeur drie, maar minstens twee sterren verdient. Vanuit de Achterhoek maken wij ons sterk voor een pilot (met steun van de provincie) in onze gemeente om dit mogelijk te maken: deze omvorming is namelijk vooral een financieringsvraagstuk.

·       Voedsel is bij uitstek een middel om ‘stad en platteland’ met elkaar te verbinden, en om producent (boer) en consument (onze inwoners) meer begrip voor elkaar te laten krijgen.

·       Wij ondersteunen nieuwe vormen van voedselproductie zoals voedselbossen en voedsel coöperaties.Belemmeringen voor dergelijke ontwikkelingen wil D66 Bronckhorst minimaliseren. 

·       De gemeente kan actief een rol nemen in een voedselcoöperatie. Door hier plaats te geven aan mensen die ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk en door samenwerking met de voedselbank, zorgen we dat er daar meer vers voedsel beschikbaar is.

·       Samen met het Graafschapcollege zetten wij in op een leerwerklocatie voor ambachtelijke slachters. Dit vak is aan het verdwijnen. Kleine, ambachtelijke slachters zorgen voor minder dierenleed en dragen bij aan het benutten van heel het dier. Zo dragen we ook bij aan eerlijke producten, die traceerbaar zijn van boer tot bord.

·       D66 Bronckhorst wil het gebruik van bestrijdingsmiddelen afbouwen. Hierdoor verbetert onze bodem- en waterkwaliteit.

·       Wij willen het versterken van houtwallen en andere landschapselementen sterk aanmoedigen. Dit zorgt voor meer biodiversiteit, en zorgt bovendien dat neerslag beter wordt vastgehouden en dat tussengelegen percelen minder kwetsbaar zijn voor weersextremen.

·       Naast de bekende verbreding van boerenbedrijven met functies van zorg, recreatie en kleinschalige horeca willen we andere verbindingen leggen, bijvoorbeeld met schoolprojecten, koken bij de boer en andere vernieuwende concepten. 

·       Waar boeren delen van hun land opwaarderen tot natuur en daar dus aan natuurbeheer doen, verrichten zij ‘ecosysteemdiensten’ voor ons als gehele samenleving. Daarvoor verdienen zij een passende vergoeding vanuit Rijk of provincie. Wij willen dat de gemeente zich hier hard voor maakt.

·       Wij laten groepjes agrariërs zelf plannen maken voor hun omgeving. De kaders daarvoor moeten helder zijn: versterking biodiversiteit, vermindering van druk op bodem en water. Daarmee krijgen deze boeren regie en zeggenschap. 

·       Waar boeren stoppen en waar dus hun gebouwen vrijkomen (de zogenaamde VAB’s : vrijkomende agrarische bebouwing), biedt de gemeente een sloopvergoeding aan als bijdrage in de kosten. Hierdoor kan die bebouwing actief worden gesloopt en ruimte maken voor andere bestemmingen. Zo voorkomen wij leegstand, verloedering en dus de kans op criminaliteit en ondermijning. 
 
Herstel biodiversiteit
·       D66 Bronckhorst zorgt dat de gemeente een integrale visie en uitvoeringsagenda ontwikkelt ter bevordering van biodiversiteit. 

·       Biodiversiteit versterken we overal: van wegbermen tot parkjes, op bedrijventerreinen en bij de inrichting van woonwijken.

·       Binnen Bronckhorst planten we waar mogelijk bomen langs al onze wegen. Zowel binnen- als buiten de bebouwde kom. Dit levert ook een bijdrage aan onze klimaatopgave (schaduw, opvang regenwater) en aan ons algemeen welzijn.

·       Wij zien veel kansen om biodiversiteit te bevorderen. Ontwikkeling van groen met een hoge natuurwaarde, het benutten van braakliggende terreinen voor tijdelijke natuur en gevarieerde beplanting zijn bij uitstek daarvoor geschikt.

·       Ook ontmoedigen wij sterk het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in tuinen en de openbare ruimte. We stimuleren het gebruik van inheemse en wilde beplanting. Maaibeheer gebeurt op ecologische wijze.

·       Gemeentelijke plantsoenen zijn in het verleden te veel gericht op efficiënt onderhoud. Voor D66 Bronckhorst staat de natuurwaarde van gemeentelijk groen centraal.

·       Geen groene steppes meer in onze gemeente. Het beheer van groen in onze gemeente mag best iets rommeliger zijn. Meer verschillende bloemen en planten die een grote diversiteit van vlinders, insecten en andere dieren aantrekt. Hierdoor bevorderen wij de biodiversiteit.
 
·       Wij voeren dat beheer zoveel mogelijk door eigen mensen uit die anders niet of heel moeilijk aan een betaalde baan kunnen komen.
We dagen bewoners en organisaties uit om zelf op duurzame en biodiverse wijze grond te beheren of te adopteren. D66 stimuleert de vergroening van erfinrichting en de aanleg van bloemrijke akkerranden.