Investeren in de zorg

Menselijke maat is leidend

Wat zien we gebeuren?

Het landelijke beeld is dat kwetsbare burgers structureel worden achtergesteld. “Het gaat om grote verschillen in zelfredzaamheid tussen burgers, vooral tussen mensen die meer en minder toegang hebben tot hulpbronnen zoals werk en inkomen, sociale netwerken, zorg en ondersteuning of opleiding” zo constateerde het Sociaal en Cultureel Planbureau in oktober van 2021. Dat vertaalt zich ook in gezondheid: Wie weinig geld heeft, leeft gemiddeld 7 jaar korter dan wie veel geld heeft. Wat nog belangrijker is: het verschil in gezonde levensjaren (lichamelijk en geestelijk) loopt op tot maar liefst 16 jaar. 

In onze gemeente is dat niet anders. Bovendien is er rond zorg te veel onzekerheid: D66 Bronckhorst ziet veel mensen die hulp nodig hebben onzeker zijn over hoe de zorg in de toekomst wordt vormgegeven. Welke zorg wordt minimaal geleverd ? Waaraan heb je behoefte en waaraan niet ? Welke invloed heeft de komst van hulp op afstand die mogelijk wordt gemaakt door technologische vernieuwingen ? Hoe zorg je dat mensen niet vereenzamen in een wereld die steeds verder wordt geautomatiseerd ?

Juist de kwetsbare burgers hebben we onvoldoende in beeld. Er is ook in onze gemeente sprake van een deels verouderde benadering: we doen te veel aan symptoombestrijding. Door de stijgende kosten en de bezuinigingen die het Rijk vanaf 2015 heeft doorgevoerd, is er sterk de neiging om vanuit kosten en budgetten te denken, in plaats vanuit het effect op onze gezondheid.

Wat willen we?

Kies je D66 Bronckhorst dan kies je voor zorg waarin de menselijke maat leidend is. Waarin mantelzorgers worden ontzorgd. Waar zorgprofessionals weer kunnen doen waarin ze goed zijn. Overbodige administratieve taken willen we voorkomen. Het gaat om vertrouwen en naoberkracht. 

Voor D66 Bronckhorst staat preventie centraal. Een mens staat niet alleen, maakt deel uit van een gemeenschap (die er voor iedereen anders uit kan zien). Daarom richten wij ons op het versterken van lokale gemeenschappen, en dus ook op ons verenigingsleven.

Wij willen dat de gemeente een belangrijke rol neemt bij de instandhouding van gemeenschapsvoorzieningen. Het zijn plekken waar ons verenigingsleven gebruik van maakt en waar onze inwoners elkaar ontmoeten. 

D66 Bronckhorst kijkt niet op de klassieke manier naar onze economie: wij benaderen onze samenleving vanuit het begrip Brede Welvaart. Daarom ondersteunen wij de aanpak vanuit de regio, die wil dat de Achterhoek de gezondste regio van Nederland wordt. Dat is vertaald naar de Achterhoek Monitor waarin gemeten wordt hoe het in brede zin met onze Achterhoekse samenleving gaat.

Wij benaderen onze inwoners vanuit positieve gezondheid, oftewel vanuit wat inwoners wel kunnen. Uiteraard bieden we daarbij een goed vangnet voor wat echt niet (meer) zelf kan. Dat betekent een verschuiving van ‘zorgen voor mensen’ naar ‘zorgen dat onze inwoners zo goed mogelijk in staat zijn de dingen zelf te doen’.

Wat gaan we doen?

Versterken gemeenschappen en dus verenigingsleven
·       Verenigingen vormen het hart van onze gemeenschappen. Dit geldt voor alle verenigingen, of zij zich nu richten op welzijn, sport of cultuur. De gemeente ondersteunt onze verenigingen actief, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van een standaard ‘ondersteuningspakket’. 
·       In dit ondersteuningspakket hoort bijvoorbeeld ingerichte software met daarin een basis website, een goede ledenadministratie en een financiële administratie, maar ook de vrijwilligersverzekering. 
·       De gemeente is verantwoordelijk voor de sporthallen in de grootste kernen (Steenderen, Vorden, Hengelo, Zelhem). Maar ook in Keijenborg en Halle. Daarmee draaien we het voornemen terug dat deze voorzieningen worden geprivatiseerd. 
·       In overleg met onze inwoners heroverwegen wij de gemeentelijke rol rondom de sporthal Hummelo/Keppel.
·       Wij zorgen voor een actieve verbinding tussen onderwijs en verenigingsleven, ondersteund door de gemeente. Hierdoor ontstaan nieuwe mogelijkheden die voor meer welzijn en inclusiviteit (iedereen kan en mag meedoen) zorgen. Daarvoor willen wij ‘verbindingsmedewerkers’ – zeg maar de aanjagers van het proces – in het leven roepen: betaald door gemeente, in dienst van de lokale gemeenschap. 
 
Zorg waar nodig
·       We willen de cruciale WMO voorziening betaalbaar houden door die terug te brengen tot de kern. We gaan uit van de zorg die mensen nodig hebben en niet of iemand volgens de regeltjes net wel of net niet zorg mag krijgen. 
·       De gemeente kijkt altijd naar ‘het systeem’, oftewel de context van de inwoner die zorg nodig heeft. Het stellen van (medische en psychische) diagnoses is voorbehouden aan professionals van buiten de gemeentelijke organisatie.
·       Zorg en ondersteuning organiseren we het liefst in de eigen omgeving. Dit vraagt zelfstandige professionals, die zelf aan zet zijn en goed zicht hebben op eventueel benodigde specialistische zorg. 
·       Mantelzorgers en vrijwilligers spelen vaker wel dan niet een centrale rol bij zorg op maat. De meest comfortabele zorg wordt namelijk gegeven door mensen die dichtbij de zorgbehoevende staan. 
·       Ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers vindt D66 Bronckhorst erg belangrijk. We willen dat de gemeente investeert in het waarderen van het werk van deze mensen. Om mantelzorgers goed in beeld te krijgen zijn extra inspanningen nodig, waarbij we kunnen leren van andere gemeenten, bijvoorbeeld via de gespecialiseerde ondersteuning via de VNG.
·       Inzet van nieuwe technologieën kunnen eraan bijdragen dat het contact tussen enerzijds onze inwoners die zorg nodig hebben en hun netwerk en anderzijds de zorgverleners verbetert.
·       De gemeente ontwikkelt een visie op gezondheid en preventie (bewegen en sport). Hiermee kan Bronckhorst samen met de buurtgemeenten zorgen dat de Achterhoek wordt gezien als de ‘gezondste regio’ van Nederland.
·       Bij gezinnen die te maken hebben met een stapeling van problemen zetten wij in op echte vernieuwing, bijvoorbeeld via de doorbraakmethode (integrale benadering door ontschotting van verschillende regelingen).
·        Zorgaanbieders worden strenger dan nu gescreend door de gemeente. Er melden zich ook in de Achterhoek aanbieders aan met een dubieuze achtergrond. Onbetrouwbare zorgverleners met een groot risico van witwaspraktijken, fraude en andere vormen van criminaliteit. 
 
Zorg voor onze jongeren
·       Het medicaliseren van lichte problematiek bij jongeren willen wij zoveel mogelijk voorkomen.
·       Aan intensieve jeugdzorg zijn zeer hoge kosten verbonden en het bemoeilijkt de financiële voorspelbaarheid. De gemeenten in de Achterhoek blijven de kosten delen voor het deel van de intensieve jeugdzorg dat niet landelijk wordt vergoed.
·       D66 Bronckhorst ziet het gezin – in welke vorm dan ook – als de belangrijkste sociale eenheid waarin kinderen zich veilig moeten weten. Door tijdige signalering, gemeenschappelijke inzet op preventie en waar nodig professionele gezinshulp, voorkomen we zoveel mogelijk uithuisplaatsingen. Er zijn echter situaties waarbij ingrijpen noodzakelijk is. 
·       Het belang van het kind staat voor ons altijd voorop. Dat houdt voor ons niet op als een kind 18 wordt, ondanks dat dan vanuit landelijke wetgeving andere regels gelden.
·       De gemeente is eerste overheid en heeft dus een brede rol als het gaat om het stimuleren van een gezonde leefstijl, zowel fysiek als mentaal. De gemeente gaat dit actief promoten via alle platforms waarop de gemeente actief is en kan zijn.
·       De gemeente heeft een belangrijke verantwoordelijkheid bij de voorlichting over seksuele gezondheid en seksuele diversiteit, maar ook over alcohol en drugs. Dat wil niet zeggen dat de gemeente dit allemaal zelf moet doen, maar wél dat zij zorgdraagt dat dit gebeurt, in een voor jongeren veilige sfeer.
 
Terugdringen Armoede
·       Wij houden bij lokale regelingen rekening met de zogeheten armoedeval. Een scherpe inkomensgrens zorgt voor zo’n armoedeval als mensen net meer gaan verdienen dan die grens toelaat. Een geleidelijk afbouwende schaal voorkomt dit. 
·       Wij schelden gemeentelijke belastingen kwijt voor minima die aantoonbaar in problemen komen.
·       Bijzondere Bijstand maken wij mogelijk voor mensen met een inkomen tot 140% van het Wettelijk Sociaal Minimum. 
·       Bijzondere Bijstand stellen wij ook voor de eigen bijdrage sociale advocatuur beschikbaar. 
·       Bijzondere Bijstand is ook beschikbaar voor onvoorziene en onverzekerbare (vanuit collectieve zorgpolis gemeente) noodzakelijke medische kosten. 
·       D66 Bronckhorst stelt de Bijzondere Bijstand voor duurzame gebruiksartikelen gratis ter beschikking (in plaats van als lening). 
·       Wij maken bijverdienen in de bijstand mogelijk tot 400 Euro per maand.
 
Integratie van nieuwkomers
·       In de Achterhoek van D66 Bronckhorst doet iedereen mee en maken we maximaal gebruik van kennis, capaciteiten en talenten van nieuwkomers
·       Bronckhorst zal in de toekomst nieuwkomers hard nodig hebben in de zorg en andere sectoren om vacatures die zullen gaan ontstaan te kunnen invullen.
·       D66 Bronckhorst laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Voor nieuwkomers betekent dat concreet dat wij deze inwoners in staat willen stellen hun eigen leven vorm te geven.
·       In de afspraken rond de persoonlijk inburgeringsplannen nemen we (om)scholing en ontwikkeling op, ook van nieuwkomers die al wat ouder zijn en we zorgen dat nieuwkomers kunnen leren met behoud van uitkering.
·       Door de verantwoordelijkheden van gemeenten (huisvesting, zorg, werk en inkomen) in samenhang op te pakken ontstaan er aanknopingspunten om nieuwkomers breed te ondersteunen. 
·       Integratie begint op dag één met cursussen: Nederlands (voorinburgering), maar ook andere waardevolle vakken, zoals ondernemerschap en Engels. Deze cursussen zijn ook toegankelijk voor mensen uit de buurt: mensen die zij aan zij trainingen volgen leren elkaar kennen en het stimuleert het bewustzijn van de waarde die een Leven Lang Ontwikkelen heeft.
·       Naast cursussen willen wij meer aandacht voor de persoonlijke omstandigheden en ervaringen van nieuwkomers. Vaak is er sprake van trauma: als daar geen aandacht voor is kunnen mensen niet goed integreren. Deze aandacht kan via individuele therapie, maar in lichtere gevallen ook door maatschappelijke en sociale contacten.
Particuliere initiatieven van verenigingen, kerken, buren of andere maatschappelijke organisaties om een bed-, bad- en broodvoorzieningen of andere vormen van hulp voor vluchtelingen en daklozen aan te bieden, zal kunnen rekenen op de steun van de gemeente.