Economie, recreatie en toerisme

Door samenwerking elkaar versterken en kansen verzilveren

Wat zien we gebeuren?

D66 Bronckhorst ziet dat COVID-19 niet heeft geleid tot grote werkloosheid in de Achterhoek. We zien nog weinig faillissementen. Onze boterham verdienen wij vooral met bedrijven in de maakindustrie, zorg, agrofood en toerisme.

In de afgelopen decennia is het aantal landbouwbedrijven gestaag gedaald. Een kentering van deze tendens ligt niet voor de hand. Wel zien we een toename van boeren die meer voor de lokale markt willen produceren. Dat past bij de tendens dat de consument beter zicht wil hebben op waar voeding vandaan komt. Bovendien biedt produceren door de boer voor de lokale markt hogere marges dan wanneer voor de wereldmarkt wordt geproduceerd.

Over alle sectoren van de economie heen vind je in de Achterhoek vooral organisaties die werken met mensen op MBO niveau. Bereikbaarheid van de Achterhoek zal zeer bepalend zijn om het juiste vestigingsklimaat te realiseren voor bedrijven en start-ups die nieuwe producten en diensten gaan ontwikkelen. 

Wat willen we?

Kies je D66 Bronckhorst dan kies je voor een economie die meer is dan de som der delen. Samenwerking tussen bedrijven, de gemeente en onderwijsinstellingen draagt zorg voor naoberkracht waar we allen de vruchten van plukken. 

Een goed vestigingsklimaat is voor D66 Bronckhorst een belangrijke voorwaarde om alle zaken voor elkaar te krijgen. Factoren die bepalend zijn voor dat vestigingsklimaat zijn onderwijs, infrastructuur, vergunningenbeleid en de verbinding tussen cultuur en economie. 

De toename van vrije tijd stimuleert de vrijetijdseconomie. Voorbeelden daarvan zijn de festivalondernemers, de horeca en hotels, campings en mensen die met relatief kleine culturele initiatieven kraak en smaak aanbrengen in onze gemeente. D66 Bronckhorst wil zorgen dat die creatieve economie een grotere rol gaat spelen in onze economie. Hierdoor wordt het vestigingsklimaat van de gehele gemeente verstevigd. 

D66 Bronckhorst wil innovatieve ondernemingen faciliteren zodat de sterke kanten van de Achterhoek verder worden versterkt. De gemeente Bronckhorst ondersteunt startups die een bijdrage kunnen leveren aan onze voedselketen, duurzaamheidsambities, zorgsector en maakindustrie. Dit krijgt in onze regio vorm in de SmartHub Achterhoek.

Wij willen dat de Achterhoek samen met Twente zich handhaaft als de tweede innovatieve regio van Nederland na de regio Eindhoven. 

In de ogen van D66 Bronckhorst vereist een duurzame toekomst een zogenoemde circulaire economie. De materiële kringloop moet zoveel mogelijk sluitend zijn, waarbij zo min mogelijk grondstoffen aan de natuur worden onttrokken en zo min mogelijk afval in de natuur terugkeert. Alle stappen van de circulaire ladder (rethink, reduce, reuse, repair, recycle, recover, disposal) moeten zo veel mogelijk in de productieketens worden verwerkt.

De Achterhoek – dus ook onze gemeente – heeft in de circulaire economie een goede uitgangspositie door zijn ligging, de ruimtelijke mogelijkheden, de arbeidsmarkt, de innovatie- en samenwerkingsverbanden van ondernemers, het landbouwareaal naast opleidingen en kennisinstellingen. Waar nodig willen wij deze positie versterken.

Bij de veranderende economie en landbouw, en bij het groeiende belang van recreatie, hoort ook een andere kijk op mobiliteit. De Achterhoek moet goed bereikbaar zijn, zonder dat we blijven toegeven aan de druk om alleen maar wegen te verbreden. Wij willen af van de oude logica die bepaalt dat de auto volledig de inrichting van de openbare ruimte domineert. 

Door de opkomst van elektrische fietsen en auto’s – op termijn zelfs zelfsturende auto’s – worden we minder afhankelijk van individueel autobezit. Deelauto’s gaan een grotere rol spelen in ons leven. En vooral: de (elektrische) fiets biedt nieuwe mogelijkheden. Fietsen is gezond en geeft ons de kans van onze prachtige omgeving te genieten, terwijl we door de trap-ondersteuning vlotter en verder kunnen fietsen dan voorheen.

Wat gaan we doen?

·       D66 Bronckhorst faciliteert vernieuwende bedrijven in de maakindustrie die in Bronckhorst actief willen zijn om zich verder door te ontwikkelen. 

·       D66 Bronckhorst wil de kracht van verbanden waarin bedrijven samenwerken om tot innovaties te komen versterken. Bedrijven kunnen samen met kennisinstellingen dan nog beter werken aan vernieuwende technieken die onze toekomst mee vormgeven. 

·       D66 Bronckhorst staat voor bedrijfsterreinen die economisch rendabel en duurzaam zijn. Dus: met voldoende groen en een juiste waterhuishouding én goed bereikbaar. Samen met de ondernemers willen wij dit monitoren en zo nodig aanpassen aan de eisen van nu. Hiermee willen we bereiken dat verloedering van bedrijfsterreinen wordt tegengegaan. Zo beperken we ook de kans op ondermijnende en criminele activiteiten op onze bedrijfsterreinen.

·       De gemeente heeft een belangrijke rol om te zorgen dat de circulaire economie zich verder ontwikkelt. Dat betekent dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft. Dat houdt concreet in dat als de gemeente een opdracht verstrekt zij altijd kijkt of deze circulair kan worden uitgevoerd. 

·       D66 Bronckhorst versterkt de Achterhoekse samenwerking. Gezamenlijk hebben wij veel meer kans op extra geld vanuit de provincie, de landelijke overheid en vanuit Europa. 

·       Als mensen ervoor kiezen om als zelfstandige aan de slag te gaan, verdwijnen hun collectieve zekerheden bijna volledig. Het is dan belangrijk dat er een hulplijn dicht bij huis is voor mensen die zo’n stap overwegen. D66 Bronckhorst verstevigt een gemeentelijk informatiepunt voor die mensen die door eigen keuze of semi-gedwongen door ontslag als zelfstandige aan de slag gaan.
 
Anders denken over bereikbaarheid
·       Voor goed wonen, werken, leren en recreëren zijn goede verbindingen van belang. De gemeente werkt daarin samen met omliggende regio’s inclusief onze Duitse buren.

·       D66 Bronckhorst zorgt voor goede verbindingen via de provinciale wegen met het achterliggende snelwegennet.

·       D66 Bronckhorst realiseert veilige fiets- en wandelroutes naar OV-knooppunten, onderwijsinstellingen, kinderopvang, sportvoorzieningen en recreatiegebieden, zodat ook jongeren en ouderen zelfstandig kunnen (blijven) komen en gaan.

·       We creëren een heldere indeling van onze wegen:
o    Provinciale wegen zijn in principe 80km/u wegen (soms 60km/u als veiligheid dat vereist), en hebben altijd een vrij-liggend fietspad.
o    Wegen tussen kernen zijn 60km/u. Deze zijn altijd voorzien van twee rode fietsstroken (inclusief FIETS-symbool zodat de strook ook wettelijke status heeft) – tenzij er sprake is van een vrij-liggend fietspad.
o    Overige wegen in het buitengebied zijn bedoeld voor onze boeren, aanwonenden en (recreatieve) fietsers, waarbij wij de maximumsnelheid beperken tot 40km/u.
o    Hoofdwegen in de bebouwde kom zijn max. 30 km/u en zijn overal voorzien van fietsstroken
o    Woonwijken zijn plaatsen om te leven! Fijn en veilig wonen en spelen is daar het belangrijkste. De snelheid in die straten passen we daarom aan naar max. 15 km/u, zoals in andere gemeenten al gebeurt.

·       De elektrische fiets stelt veel mensen in staat om, ook voor langere afstanden, voor de fiets te kiezen. D66 Bronckhorst zorgt dat er veel meer oplaadpunten beschikbaar komen. 

·       Er moet een rondweg om Laag-Keppel komen. Het doorgaande verkeer over ‘het eiland’ van Laag Keppel en de Hummeloseweg zorgt voor erg veel overlast. Als er een rondweg komt, kan Laag Keppel zich ontwikkelen tot een poort voor de Achterhoek en een toeristische parel aan de Oude IJssel.

·       D66 Bronckhorst voorziet grote veranderingen in de ontwikkeling van het openbaar vervoer. Nieuwe vormen van vervoer zijn aan het ontstaan. Apps op onze mobiele telefoon maken het mogelijk om vervoer op maat te realiseren. De gemeente neemt hierin een sturende rol.
 
Cultuur zorgt voor verbinding en aantrekkingskracht
·       Cultuur zorgt voor levendigheid en verbinding, maar is ook een voorname economische motor voor Bronckhorst. D66 Bronckhorst zorgt voor financiële ondersteuning van deze ‘kraak en smaakmakers’. 

·       Bronckhorst is een plattelandsgemeente met een prachtige kastelen, landgoederen en toeristische trekpleister van allure: Bronkhorst. Onze gemeente heeft een (boven) regionale uitstraling. Dat is goed voor ons vestigingsklimaat, maar ook voor onze recreatie- en cultuursector. En daarom zal D66 Bronckhorst verbindingen die dit kunnen versterken aanjagen.
 
Recreatie en toerisme zorgen voor welkome inkomsten 
·       We verleiden toeristen een bezoek te brengen aan onze regio. Het reeds in gang gezette beleid versterken wij om onze aantrekkingskracht en het verdienvermogen in de vrijetijdssector te vergroten.

·       Bij het maken van promotieplannen willen wij nadrukkelijk onze landgoedereigenaren en ook onze boeren betrekken.

·       D66 Bronckhorst wil geen ‘Giethoornse’ toestanden. Kwaliteit gaat boven kwantiteit. We sturen op verblijfsaccommodaties waar vraag naar is. Daarnaast geven wij boeren de kans kleinschalige kampeerfaciliteiten aan te bieden. 

·       Wij zien Bronckhorst als de buitensport gemeente van Nederland. Daar maken we ruimte voor in ons buitengebied. Dit is ook een onderdeel van preventie door het stimuleren van een gezonde levensstijl: buiten bewegen is laagdrempelig en gezond.
Als onderdeel van buitensport zetten we extra in op goede routes. Bijvoorbeeld voor wandelen, fietsen (incl. ATB-tracks) en paardrijden.