D66 Schagen vragen art 43 nav de RIM over het Moreel Appel

Aan: het college van B&W van de gemeente Schagen
Schagen, 20 september 2022
Onderwerp: Moreel Appel, art 43 vragen RvO 2018

Naar aanleiding van de raadsinformatiememo van vrijdag 9 september 2022 (aan de raad verzonden op zondag 18 september jl) betreffende het Moreel Appel in de WMO heeft de fractie van D66 de volgende vragen.

1-Heeft het college kennis genomen van rechterlijke uitspraken van: de Centrale Raad van Beroep van 20 februari 2019 (ECLI:NL:CRVB:2019:772) de voorzieningen rechter van de rechtbank Zeeland van 23 februari 2022 (ECLI:NL:RBZWB:2022:904)?

In beide uitspraken is aangegeven dat een gemeente geen bevoegdheid heeft met betrekking tot het bepalen van de eigen draagkracht (in relatie tot de WMO).

2-Heeft het college kennis genomen van het antwoord van 17 augustus 2021 (kenmerk 2350438-1007533-DMO, van de minister van volksgezondheid, welzijn en sport, Hugo de Jonge) op kamervragen over: “Krimpen voert inkomenstoets Wmo in”?

De minister stelt hierin over het besluit van de gemeenten Leusden en Krimpen aan den IJssel omtrent het invoeren van een inkomenstoets bij hulp in de huishouding: “Ik kan mij niet vinden in de besluitvorming van beide gemeenten, aangezien deze aanpassingen evident niet binnen de kaders van de WMO 2015 passen.”

De minister stelt verder onomwonden dat: “de wet laat geen ruimte om de eigen financiële middelen van inwoners onder het begrip “eigen draagkracht” te scharen”.

Als het college kennis heeft genomen van het onder punt 1 en 2 genoemde, onderschrijft het college dan het standpunt van de fractie van D66 dat nader onderzoek (juridisch danwel politiek) zoals aangegeven onder het tweede gedachtestreepje onder de paragraaf “Vervolgstappen” in het raadsinformatie, onnodige ambtelijke capaciteit vergt, aangezien dit maar tot een conclusie kan leiden.

Zo nee kan het college dan nader onderbouwen waarom men in weerwil van duidelijk juridische en politieke uitspraken doorgaat op de wijze zoals in het raadsinformatie memo aangegeven.

De fractie van D66 Schagen
Frans Jansen
fractievoorzitter