Algemene beschouwingen D66 Schagen

Voorzitter, het kan verkeren, zei Bredero lang geleden.

Vorig jaar voorspelde u dat wij voor lange tijd in de rode cijfers zou belanden. Oorzaak stijgende zorgkosten en de ambities van de gemeente. Volgens mij is dat niet veranderd. Maar nu opeens is er een sluitend perspectief tot en met 2026. Het eigen vermogen wordt versterkt en de reserves nemen toe. Rara hoe kan dat, de bevriezing van de rijksbijdrage of zitten er adders onder het gras? Dat laatste is het geval want al één wethouder heeft aangekondigd op korte termijn te komen met een vraag voor extra geld en dan praten wij over miljoenen.

Voorzitter, deze begroting roept veel vragen op. Twee voorbeelden.

De kosten van energie stijgen zegt u. Dat blijkt niet uit deze begroting. De energiekosten zijn het zelfde als de begroting van het vorige jaar.
Hetzelfde geldt voor de kosten sociaal domein. Deze nemen de komende jaren met 1 miljoen Euro af. Meer in het bijzonder de jeugdzorg. De jaarrekening over 2021 toont een bedrag van bijna 11 miljoen Euro. Je zou dan verwachten dat er in de begroting meer zou staan, 12 miljoen verwachten. Nee echter de kosten dalen met 500.000 Euro. Dus hoeveel waarde moet ik nu hechten aan opmerkingen over stijgende kosten. De cijfers weerleggen dit in ieder geval voor een aantal beleidsterreinen. De ambities zijn ook overweldigend. 300.000 bomen en struiken erbij. 500 nieuwe wooneenheden op jaarbasis erbij. In wat voor wereld leeft dit college. En wat is de waarde van deze ambities. Heel ambitieus zei de wethouder bij de begrotings- behandeling 2018 dat de Schagerweg in 2019 wordt gerenoveerd. Nu staat in de begroting dat het 2023 gaat worden.

Overigens gaat deze renovatie vele miljoenen meer kosten, maar dat laatste staat er niet bij. Hierover kan de raad een aanvullende financieringsvoorstel verwachten volgende maand. Voorzitter, wat moet ik dan met deze begroting. Als je het maar vaak roept ga je er zelf in geloven. Het zijn valse beloften, zeker voor wat betreft de woningbouw. En dan heb ik de meest recente uitspraak over de stikstof hier nog niet eens in meegenomen. Dus ik vraag mij af hoeveel waarde ik moet hechten aan deze begroting en hoe serieus ik alles moet nemen.
Ik wil nog een paar korte opmerkingen maken over woningbouw, ruimtelijke ordening en het sociaal domein.

Als eerste de woningbouw. Volgens u moet minimaal 40% van de nieuwe woningen bestaan uit goedkope woningen. 25% hiervan is sociale huur. Dit betekent van iedere 10 nieuwe woningen wordt er 1 sociale huur. Niet erg ambitieus. Het zet geen zoden aan de dijk en zal zeker niet leiden tot een verlaging van de wachttijden. D66 is voorstander van tenminste 30% sociale huur en dit aan sluit aan bij wat de wethouder al diverse maken heeft verkondigd. Op basis van deze begroting zal het percentage niet toenemen en er is zelfs een grote kans dat het afneemt, zoals wij bij de woonvisie al hebben aangetoond. D66 steunt ook het amendement van GL over dit onderwerp.

Nog een laatste opmerking over woningbouw. Er moeten meer woningen per hectare worden gebouwd en niet, zoals bijvoorbeeld in Dirkshorn zuid, slechts 8 woningen per ha. Een enkele opmerking over het programma Ruimtelijke ordening U wil in de geest van de (gelukkig) ingetrokken provinciale ruimte-voor-ruimte regeling nieuw beleid ontwikkelen. Dit verbaast D66. Vriend en vijand waren het er over eens dat deze provinciale regeling een gedrocht was. Het leidde vrijwel uitsluitend tot vrije sectorbouw met grote kavels en onevenredig hoge “winsten” voor initiatiefnemers. D66 roept daarom het college op om niet in deze geest nieuw beleid te ontwikkelen, verzin iets heel anders.

Nog een korte opmerking over het sociaal domein. Ik heb al aangegeven dat uit deze begroting blijkt dat de kosten afnemen. En toch gaat u door met het ontwikkelen van beleid voor een inkomensafhankelijke bijdrage voor de huishoudelijke hulp. Het college zegt dat het draagvlak heeft geproefd onder de collegevormende partijen om hiermee door te gaan. Voorzitter dat is toch irrelevant in het licht van de wettelijke bepalingen en jurisprudentie. D66 roept het college en deze coalitie dan ook op te stoppen met dit onderzoek. Het is een onnodige belasting van het ambtelijke apparaat. Het leidt tot imagoschade voor dit college. Het heeft een slechte uitstraling naar het bestuur. Voorzitter hoe gaat college de door voorziene hogere uitgaven en ambities financieren. Zij stellen voor om de Onroerend zaak belasting met maar liefst 9% te verhogen. In het recente verleden leidde dit tot een breuk in de coalitie. Ik verwacht dat nu niet. Het zal niet tot veel discussie leiden. Maar u wentelt de financiële last wel af op een beperkte groep inwoners, namelijk huizenbezitter en ondernemers. Alsof zij geen last hebben van de stijgende kosten in deze maatschappij.

Daarnaast roept u steeds dat u uw ambities waar wilt maken. Ik heb daar vorig jaar ook al een opmerking over gemaakt. Mijn ambitie is om in een grote auto te rijden, bij voorkeur volledig elektrisch. Helaas ontbreken daarvoor de financiële middelen. Ik moet dus mijn ambitie bijstellen. Dit geldt natuurlijk ook voor u. Als het geld er niet is moet u uw ambities bijstellen. Het is wat simpel om dan maar de belastingen te
verhogen.

D66 roept dit college dan ook op om anderen manieren te vinden om de oplopende kosten te dekken.

Voorzitter de opmerkingen over het moreel appel zouden op zich al voldoende reden zijn om niet in te stemmen met deze begroting, immers dit is tegen de wet. Maar het feit dat u op geen wijze de hand in eigen boezem wilt steken maar uitsluitend praat over verwezenlijken van ambities die leiden tot een eenzijdige verhoging van lokale heffingen sterkt mij des te meer in de overtuiging om tegen deze begroting te stemmen.

Schagen

Beeld: Margreet Frowijn-Druijven