D66 en Groen Links verontrust over de voorgestelde begroting 2022


Op 14 oktober heeft het college de begroting voor 2022 gepubliceerd. Er was sprake van een negatief resultaat van ruim 2 miljoen Euro. Door een aanvulling van het Rijk is dit uiteindelijk beperkt tot een kleine €50.000. Dit tekort zou eventueel uit de algemene reserve kunnen worden gedekt.

Kort geleden heeft het college het raadsbesluit ingediend naar aanleiding van de begroting. In dit raadsbesluit staan voorstellen die diep ingrijpen in het leven van de inwoners in Schagen. Deze voorstellen kwamen voor D66 als een grote, onaangename, verrassing.
Zo worden er forse bezuinigingen doorgevoerd in het sociaal domein oplopend tot € 300.000. De toeristenbelasting wordt fors verhoogd en moet volgend jaar €600.000 meer opbrengen. Daarnaast wordt het tekort van ruim 1,5 miljoen Euro gehaald uit de begroting, een reserve die al bijna leeg is.

Maar het meest schokkende in de ogen van D66 is dat de bezuinigen en besparingen niet zijn onderbouwd anders dat sprake is van verwachtingen, kortom gebouwd op drijfzand. Bovendien blijkt niet dat er overleg is gevoerd met de partners zoals bijvoorbeeld de adviesraad WMO&Jeugd.

D66 is daarom van oordeel dat er sprake is van een compleet nieuw raadsvoorstel. Dit moet eerst op de gebruikelijke wijze worden besproken met de raad en de overlegpartners.
D66 stelt daarom in de raad van 9 november voor om niet in te stemmen met het raadsbesluit maar uitsluitend akkoord te gaan met het voorstel van 14 oktober.

Groen Links steunt dit amendement als medeindiener.

Via deze link komt u bij het amendement; 
amendement begroting 2022