Hoofdstuk 6: Cultuur, sport, toerisme en recreatie

Beluister hier hoofdstuk 6

Beeld: D66

Cultuur is van intrinsieke waarde en de smeerolie in de samenleving. Overijssel heeft een rijke cultuur om te koesteren en te delen. Daarbij is er ook nog voldoende creatief talent om het verder te verrijken. Cultuur is
van belang voor iedereen, voor ontspanning en ontmoeting, voor jong en oud, voor arm en rijk. Het geeft kleur aan onze samenleving. Sport is van groot belang voor onze fysieke en mentale gezondheid en saamhorigheid. Cultuur en sport zijn wat ons betreft onlosmakelijk verbonden met een fijn leven.

Deze periode gaan we voor:

Doel 1: Cultuurparticipatie en educatie versterken

Ook (kleinschalige) cultuurinitiatieven verdienen ruimte. Een goede balans tussen lokale en bovenlokale cultuur is van belang. Daarnaast streven wij ernaar iedereen al jong kennis te laten maken met verschillende vormen van cultuur.
Onze steden moeten een smeltkroes van culturele en publieke voorzieningen zijn. Het is van groot belang voor Overijssel dat we die voorzieningen op peil houden.

Dat doen we door:
1. Het 500-jarig bestaan van Overijssel in 2028 feestelijk voor iedere inwoner te vieren. Dat kan via bestaande of nieuwe evenementen.

2. Aandacht aan zowel regionale als lokale cultuurinitiatieven te schenken die van grote invloed zijn op de verbinding in de samenleving (criteria voor de subsidietoekenning willen we hierop aanpassen). Culturele instellingen blijven we actief steunen om beter aan de regio te verbinden.

3. Het programma Cultuuronderwijs (samen met Rijnbrink) door te zetten.

4. De rol van bibliotheken te versterken bij het ontsluiten van informatie voor mensen die moeite hebben die informatie zelfstandig via moderne media te vinden (en daardoor voelen niet volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij). Via de verantwoordelijkheid van de provincie voor innovatie bij de bibliotheken versterken we deze rol voor iedereen, ook in de kleinere kernen.

Doel 2: Materieel en immaterieel erfgoed koesteren en accommodaties verduurzamen

Monumentale gebouwen behoren tot ons erfgoed. De provincie moet mensen helpen om in de oude binnensteden van Overijssel te kunnen blijven wonen. De historische gebouwen en landgoederen, maar ook de bruine vloot zijn parels van Overijssel die steun verdienen. Verhalen, tradities, rituelen en de streektaal vormen ons immaterieel
erfgoed en ook wij koesteren dat. Nieuwe tradities en moderne kunst en cultuur verdienen overigens net zo goed aandacht.

Dat doen we door:
1. De verduurzaming van historische landgoederen, cultureel erfgoed (gebouwen en bruine vloot), podia en culturele instellingen financieel te ondersteunen.

2. De historie van Overijssel zichtbaar te maken, door het ontsluiten van het provinciaal archief en het verhaal van Overijssel te delen.

3. Nieuw immaterieel erfgoed te maken, door nieuwe tradities en moderne kunst en cultuur en jonge makers de ruimte te geven. Met aandacht voor het experimentele en radicale.

Doel 3: Sport als onderdeel van ons leven

Het belang van sport en bewegen moeten we blijvend en krachtig onder de aandacht brengen. Door de coronapandemie is nog duidelijker hoe belangrijk sport is voor onze gezondheid en weerbaarheid. 39% van de kinderen haalt de beweegrichtlijn niet. Sport mag meer onderdeel worden van onze manier van leven en toegankelijk zijn voor iedereen. Door sport en bewegen komen mensen samen en voelen ze zich prettiger.

Dat doen we door:
1. Regio-overstijgende sportevenementen te steunen met nadrukkelijk aandacht voor nieuwe evenementen van minder bekende en kleinere sporten en voor bijzondere doelgroepen (zoals G-sporters, mindervalide sporters).

2. Experimenten te steunen waarbij provinciale gelden beschikbaar worden gesteld om sporten te stimuleren bij doelgroepen die achterblijven in sportbeoefening.

3. Subsidie beschikbaar te stellen voor scholen en sport- en culturele verenigingen om de (mentale) weerbaarheid van jongeren te vergroten.

4. Gemeenten te ondersteunen bij een passend vraag en aanbod en het inrichten van de openbare ruimte, zodat iedereen veilig buiten kan sporten (met een bijzondere aandacht voor kinderen). We kunnen experimenteren met maatregelen om het buitenspelen te stimuleren.

5. Iedere inwoner te verleiden om elke dag minimaal een half uur te bewegen of te sporten.

Doel 4: Toerisme/Recreatie passend stimuleren

Overijssel is voor vele inwoners en bezoekers een uitstekende recreatieplek. Deze sector breidt zich sterk uit vanwege de toenemende nationale en internationale vraag. De vrijetijdssector is inmiddels een volwaardige economie en goed voor veel banen. De toeristische sector heeft ook een maatschappelijke meerwaarde. Wel moeten voorzieningen toereikend zijn voor de vele gasten. Daarnaast moet rekening gehouden worden met de impact die bezoekers kunnen hebben op het woon- en leefklimaat van de inwoners en de algemene voorzieningen.

Dat doen we door:
1. Te zorgen voor voldoende maar ook veilige, toegankelijke en gekoppelde wandel-, wielren-, mountainbike-, fiets-, gravel- en ruiterroutes.

2. Het faciliteren van toeristen (en inwoners) bij hun bezoek: betere (toilet-)voorzieningen en (drink-)waterpunten op Toeristische Overstap Punten (TOP).

3. Organisaties in de toerisme- en recreatiebranche te stimuleren om toeristen en bezoekers bewust te maken om onze omgeving schoner te houden. En aandacht te besteden aan duurzaam toerisme en natuurtoerisme.

4. Overtoerisme (belasting van milieu en overlast voor bewoners) te voorkomen.