Hoofdstuk 1: Kansengelijkheid

Beluister hier hoofdstuk 1

Beeld: D66


Veel inwoners voelen dat we als samenleving van crisis naar crisis hobbelen. De overheid levert niet of niet
tijdig de oplossingen. Ondertussen is er oorlog in Europa en nemen de zorgen toe, is de inflatie hoog en raken steeds meer mensen in de problemen door de hoge energieprijzen. De vraag naar zorg neemt sterk toe, arbeidspotentieel daalt. Met schrijnende situaties tot gevolg: hulp is beperkt en werk blijft liggen, ook in
Overijssel. De wereldbevolking groeit en de vraag naar voedsel neemt toe. De klimaateffecten zijn mondiaal merkbaar. Kortom, verandering is nu nodig.
 
Wij gaan voor een provincie met een sterke sociale samenhang, waar we elkaar begrijpen en naar elkaar luis- teren. Want samen maken wij Overijssel, op fundamenten als noaberschap, ondernemerschap en respect. In een landschap om trots op te zijn. Waar we kansen bieden om mee te doen, door vooruit te kijken, positief te blijven, initiatief te nemen en te investeren.

Deze periode gaan we voor:


Deel 1: Radicale kansengelijkheid

Een prettige samenleving begint bij gelijke kansen voor iedereen. En een goed leven, ongeacht leeftijd, geslacht, ach- tergrond, religie, opleidingsniveau of seksuele gerichtheid. Daar is een slagvaardige overheid voor nodig die een gelijk speelveld garandeert en ingrijpt waar kansen ongelijk zijn. In een inclusieve samenleving heeft iedereen de ruimte om zichzelf te zijn en is er sprake van gelijkwaardigheid. Kansengelijkheid begint in het onderwijs en daarom nemen wij – ook op het niveau van de provincie – onze verantwoordelijkheid. Dus ondersteunen we cultuur-, sport- en vele andere uiteenlopende inwonersinitiatieven waardoor meedoen en samendoen bevorderd worden. In Overijssel is plaats, werk, opleiding én recht van spreken voor iedereen.

Deel 2: Stabiel en transparant bestuur

De provincie fungeert als middenbestuur tussen rijk en gemeenten. Rijksopgaven zoals het herstellen van natuur en het realiseren van duurzame energie worden door de provincie uitgevoerd met daarvoor beschikbaar gestelde gelden. Dit heeft effect op alle inwoners van Overijssel. We komen feitelijk aan elkaars bezit. En we gaan de
publieke ruimte anders inrichten met grote gevolgen voor haar gebruikers. Dit kan alleen in nauwe afstemming met vertegenwoordigende organisaties, via rechtstreekse invloed en maximale participatie voor iedereen die zich uit wil spreken.
Het vergt jarenlange investeringen met beperkte positieve kortetermijneffecten. Inwoners en bedrijven zullen langer met financiële onzekerheden en minder perspectief moeten omgaan. Dat vraagt veel van hen, maar ook van volksvertegenwoordigers en bestuurders in alle lagen in de samenleving. Uitingen van onvrede en onzekerheid zijn signalen waar serieus aandacht voor moet zijn. Maar we mogen ook de stille meerderheid niet uit het oog verliezen.

Deel 3: Krachtige partnerschappen

Overijssel kent bijzondere diepgewortelde manieren van ‘samen doen’. De onderlinge verbondenheid in de gehele provincie is niet vanzelfsprekend, maar in de diverse regio’s heel sterk. Van Twenteboard tot ‘Groot Zwolle’ en de unieke Cleantech regio, van ‘Salland bloeit’ tot ‘Samen werkt beter’. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van unieke platforms van inspiratie, samenwerking en vernieuwing. Zo doen we dat in Overijssel. Van de provincie mag daarbij regie worden verwacht zodat op langere termijn opgaven worden gerealiseerd. Wij hechten waarde aan al deze
sterke verbanden en houden als provinciaal bestuur koers, geven richting en participeren waar mogelijk.
Bij de uitvoering houden we ook vanuit de provincie scherp oog voor de effecten. Voor inwoners, bedrijven en organisaties. En we stellen bij waar dat nodig is, want wat vandaag werkt past morgen misschien niet meer. Dat vraagt om bestuurlijke flexibiliteit, van de provincie en van alle partners.

1. Het instellen van een fonds van tien miljoen voor sociale innovatie. Vanuit dat fonds kunnen nieuwe ideeën en organisaties gesteund worden. Denk aan coöperaties waarin zelfstandigen of burgers samenwerken en producten en/of diensten ontwikkelen. Broedplaatsen waarin medewerkers van verschillende organisaties elkaar treffen en nieuwe producten/diensten ontwikkelen en samenwerkingsverbanden van organisaties.

2. Het vergroten van inclusie. We voeren dat in samenwerking met partners uit en gebruiken de aanbevelingen uit de meest recente onderzoeken. Zo zien we graag in elke bibliotheek een genderdiversiteitshoek en bieden we steun aan initiatieven als Gay Pride en de Gay & Straight Allianties (GSA) op scholen.

3. Kritisch te zijn op toegankelijkheid in onze provincie. Inwoners met een al dan niet aangeboren geestelijke of
fysieke beperking moeten overal mee kunnen doen. Wij toetsen beleidsvoorstellen en doen waar mogelijk ver- betervoorstellen, bijvoorbeeld:
a. door de buitenruimte voor hen aan te passen en
b. door vooroordelen en te starre protocollen die toetreding tot de arbeidsmarkt belemmeren op te heffen.

4. In aanbestedingen vanuit de provincie wordt diversiteitsbeleid als criterium toegevoegd. Partijen die daarop maximaal scoren krijgen voorrang.

5. Aansluitend op huidige initiatieven pakken we met partners laaggeletterdheid krachtiger aan. We reserveren daarvoor extra stimuleringsmiddelen in de vorm van een ‘verdubbelaar’ op rijks- en gemeentelijke middelen.

6. We maken ons op rijksniveau sterk voor regelingen die het mogelijk maken dat zij die hier tijdelijk wonen en leven, volledig mee kunnen doen (leren en werken) en zich welkom blijven voelen (o.a. expats, vluchtelingen, asielzoekers en statushouders).

7. Communicatie in en vanuit de provincie moet begrijpelijk en toegankelijk (passend bij de doelgroep) zijn en waar mogelijk genderneutraal (teksten op website, samenvattingen van statenvoorstellen en teksten die ter inzage liggen).