Zorg & gezondheid

D66 heeft de ambitie om alle mensen in Veendam de mogelijkheid te geven een actief en gezond leven te leiden. Een leven waarover ze zelf de regie hebben. Met passende hulp dichtbij: goede voorlichting en preventie, en goede toegang tot zorg. Via scholen moet een zorgprofessional laagdrempelig beschikbaar zijn
voor het gezin.

Kansengelijkheid voor een goede gezondheid

D66 vindt het belangrijk om zo vroeg mogelijk te beginnen met voorlichting over een gezonde levensstijl. De eerste duizend dagen in het leven van een kind zijn doorslaggevend voor later; voor zijn ontwikkeling, voor zijn vaardigheden en voor zijn gezondheid. Goede zorg en goede voorlichting daarover speelt daarin een belangrijke rol. Op die manier vormt zorg – net als onderwijs – een basis voor kansengelijkheid.

Een belangrijk onderdeel van een gezond leven is sport
en beweging. Sport zorgt ook voor verbinding en minder eenzaamheid. Veendam moet bewoners daarom nog meer uitnodigen tot een actieve, gezonde leefstijl. Om dit te ondersteunen willen we graag, naast de Stichting Leergeld voor kinderen, ook een Volwassenenfonds Sport en Cultuur starten. Met dit fonds kunnen mensen met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm een vergoeding krijgen op een lidmaatschap bij een sportvereniging, sportschool, de bibliotheek of voor deelname aan een culturele cursus (zie ook het hoofdstuk over sport & recreatie).

Daarnaast wil D66 meer bewegen in de wijk stimuleren door routes in de buurt te creëren waar voetgangers op een veilige manier een ommetje kunnen maken.

Bereikbare zorg in alle wijken

Door de decentralisatie van de afgelopen jaren heeft de gemeente er veel zorgtaken bijgekregen. Tegelijkertijd komt er minder geld vanuit de Rijksoverheid onze kant op. Die combinatie is ingewikkeld: meer doen met minder geld. Aan de andere kant biedt “zorg dichtbij”, in combinatie met de goede samenwerking tussen gemeente, zorg en bijvoorbeeld schuldhulp, nieuwe mogelijkheden om mensen beter te ondersteunen.

Daar waar het gaat om het vinden van werk, de ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien van kinderen of ondersteuning bij het zelfstandig kunnen wonen, moet de gemeente die ondersteuning tijdig, dichtbij en laagdrempelig organiseren. Het huidige aanbod van de welzijnsorganisatie en CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) is goed.

D66 wil zorgprofessionals toevoegen aan het onderwijsteam op voorscholen en primaire scholen. Op die manier kunnen problemen vroegtijdig gesignaleerd worden en kan de juiste zorg aangeboden worden. Gezinnen hebben dan één gezicht vanuit de gemeente. Dit past bij de integrale gezinsaanpak die D66 nastreeft. Daarnaast heeft het een kostendempende werking.

Valpreventie

Mensen blijven steeds langer thuis wonen. Dit heeft positieve kanten – blijven wonen in de eigen leefomgeving wordt als positief ervaren. Het brengt echter ook nieuwe vraagstukken met zich. Goede flexibele thuiszorg is nodig, waarbij de eigen regie van de inwoner centraal staat.

Iedere dag belanden er ouderen door een val op de spoedeisende hulp en dit is nog maar een klein deel van het totaal aantal valongevallen bij ouderen. De gevolgen
hiervan zijn enorm, zowel in persoonlijk leed als in maatschappelijke zorgkosten. Een valongeval heeft grote gevolgen voor de zelfredzaamheid van ouderen, het langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van leven. D66 wil daarom dat de gemeente valpreventietrainingen aan ouderen aanbiedt.

Meer mogelijkheden om gezonde voeding te bevorderen

De gemeente kan met de nieuwe omgevingswet in bepaalde gebieden, bijvoorbeeld rondom scholen, ervoor zorgen dat daar minder ongezond eten en drinken wordt verkocht. Zo heeft de gemeente meer slagkracht in het gericht aanpakken van problemen rondom ongezond voedsel. De beste manier om alle kinderen in aanraking te laten komen met gezond voedsel is het aanbieden van schoollunches in het primair onderwijs.

Wat wil D66 concreet?

  • Richt een fonds voor volwassenen op voor sport en cultuur.
  • Voeg zorgprofessionals toe aan de teams op scholen.
  • Bied valpreventie-trainingen aan ouderen aan.
  • Bied gezonde schoollunches aan en gebruik de nieuwe omgevingswet om het aanbod van ongezond voedsel rondom scholen te beperken.