Duurzaamheid


D66 wil voor iedereen een groene en schone omgeving. We willen concreet bijdragen aan het terugdringen van de negatieve effecten van de klimaatverandering. In de hele provincie Groningen zijn we ons als geen ander bewust van het belang van een samenleving waar we niet langer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Die transitie willen we samen maken: met onze inwoners en met bedrijven en instellingen.

Om de energietransitie te realiseren is draagvlak nodig. Juist omdat de energietransitie een vraagstuk is van ons allemaal, wil D66 samen met de inwoners en bedrijven werken aan een duurzame toekomst en een samenleving waar we klimaatongelijkheid en energie-armoede tegengaan – met inspraak van burgers en een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten.

Energielab

D66 wil een “energielab” opzetten (naar voorbeeld van het taallab). D66 wil dat inwoners, individueel of met hun straat of hun wijk, op een toegankelijke locatie geholpen worden om te verduurzamen. Het doel is het streven naar toegankelijke en betaalbare (aantrekkelijke) mogelijkheden om te verduurzamen, zoals hulp bij het aanvragen van subsidie om een huis te isoleren. Ook kunnen mensen hier terecht voor vragen over het aanleggen van zonnepanelen, elektrisch rijden en de (gratis) energiecoach.

Op deze manier denken wij een helpende hand te bieden aan de groep mensen voor wie de verwijzing naar een algemene website niet toegankelijk genoeg is en die bijvoorbeeld een helpende hand nodig heeft bij het aanvragen van een subsidie. Ook kunnen op deze wijze buurtinitiatieven beter ondersteund worden. Via wijkgericht werken kunnen hiervoor ook budgetten beschikbaar gesteld worden.

Besparen door te verduurzamen – met name isoleren

Energie die je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken. Bedrijven en instellingen, huiseigenaren en woningbouw- corporaties kunnen besparen op energie door woningen en gebouwen beter te isoleren. Hier valt nog veel winst te halen. Daarom wil D66 dat de gemeente het isoleren van woningen en gebouwen stimuleert. Iedereen moet mee kunnen doen, ook woningeigenaren met een kleine beurs.

Het op te zetten energielab moet mensen hier actief in ondersteunen door te helpen toegang te krijgen tot fondsen voor het aanbrengen van isolatie en andere maatregelen, die zo betaalbaar worden voor iedereen en die ook echt iets opleveren in de portemonnee. Dit helpt mensen direct die in problemen dreigen te komen door stijgende energie- prijzen. Energiearmoede moet worden tegengegaan.

De gemeente geeft uiteraard ook zelf het goede voorbeeld door de eigen gebouwen goed te isoleren en energie duurzaam in te kopen.Verder dient de gemeente er alles aan te doen om woningcorporaties en andere verhuurders er toe aan te zetten om woningen te verduurzamen.

Energietransitie

D66 vindt het belangrijk om energie schoon op te wekken. Voor het opwekken van schone energie kijken we in de eerste plaats naar zonnepanelen op daken, waarvan we er steeds meer zien binnen onze gemeente. Een goede ontwikkeling die we graag willen voortzetten.

De gemeente moet hier zelf het goede voorbeeld geven door meer panelen op de eigen gebouwen te leggen. Parkeerplaatsen zouden van zonnepanelen kunnen worden voorzien –waarbij je dan onder de zonnepanelen parkeert. Ook willen we dat de gemeente het gebruik van daken voor zonne-energie door vastgoedeigenaren en particulieren zoveel mogelijk stimuleert. Daarbij geldt dat duurzame opwek op daken en langs infrastructuur altijd de voorkeur verdient boven landelijke gebieden.

Verder vragen we de gemeente om initiatieven van energiecoöperaties die inwoners zelf opzetten te ondersteunen. Stimuleer huurdersorganisaties om zelf met initiatieven te komen voor dergelijke coöperaties. Omwonenden moeten een veel grotere stem krijgen en de lusten en de lasten moeten eerlijk verdeeld worden. Omwonenden hebben het recht om als eerste van de lokale opwek te profiteren. De gemeente moet een regierol nemen in de RES (regionale energiestrategie) om de inwoners van Veendam optimaal te laten profiteren van kansen die de energietransitie biedt.

Innovatie

Innovatie is de sleutel voor energietransitie. Het stimuleren van zonne-energie, waterstof en innovatieve energie- bronnen voor particulieren en bedrijven is hierbij het hoofddoel. Het op grote schaal opslaan van elektriciteit moet ontwikkeld worden en is van groot belang om in de toekomst onze elektriciteitsnetten stabiel te houden.

D66 wil meer aandacht voor het ontwikkelen van duurzame nieuwe technieken en innovaties. Onze gemeente dient een voorbeeld van innovatie en duurzaamheid te zijn, waarbij ondernemerschap in deze sector gestimuleerd en gepromoot moet worden. Ontwikkelingen op het gebied van waterstof worden actief gemonitord en de gemeente onderzoekt welke mogelijkheden en kansen er op dit gebied zijn voor Veendam.

Biodiversiteit en natuur

D66 wil de biodiversiteit verbeteren, bijvoorbeeld door boeren te stimuleren om bloemrijke akkerranden te creëren en door als gemeente te zorgen voor bloemrijke bermen in het landelijk gebied. Hiermee wordt verdroging, verzuring en vermesting van de bodem voorkomen.

De gemeente gaat een klimaatadaptatieplan maken. “Tegelwippen” is een effectief voorbeeld van mogelijke maatregelen tegen hittestress en wateroverlast. De gemeente onthoudt zich van het gebruik van giftige en schadelijke middelen bij de bestrijding van onkruid. Voor de biodiversiteit is het beter een rij van verschillende bomen te planten, dan allemaal dezelfde bomen op een rij. D66 wil natuur-inclusieve landbouw stimuleren.

Duurzaam vervoer

Een essentieel onderdeel van de energietransitie is de overgang van benzine, diesel en aardgas naar elektriciteit. Om elektrisch rijden te bevorderen zijn er voldoende laad- palen nodig in de gemeente en dan bij voorkeur publieke laadpalen op zonne-energie: palen voor auto’s, maar ook voor elektrische scooters en e-bikes. Ook het eigen wagen- park van de gemeente dient verduurzaamd te worden. De gemeente dient deelmobiliteit te stimuleren.

Wat wil D66 concreet?

 • Richt een energielab op – een plek waar mensen op toegankelijke wijze daadwerkelijk hulp krijgen.
 • Stimuleer het isoleren van woningen en gebouwen actief.
 • Stimuleer verhuurders om huizen te isoleren en verder te verduurzamen.
 • Bij energieprojecten moeten de omwonenden zo veel mogelijk eerst profiteren van de opbrengst. Als er lasten zijn, dan horen daar ook lusten bij.
 • Stel via wijkgericht werken en wijk- of dorpsbudgetten specifiek geld voor vergroening beschikbaar, waarbinnen inwoners zelf kunnen kiezen.
 • Stimuleer bloemrijke akkerranden en bermen.
 • Kijk eerst naar de kansen van duurzame opwek op daken en langs infrastructuur en pas daarna naar het landelijk gebied.
 • Nieuwbouw is altijd zo energieneutraal mogelijk.
 • Er is meer dan markt of overheid: we maken ruim baan voor energiecoöperaties en initiatieven die inwoners zelf opzetten.
 • Zorg voor voldoende publieke laadpalen voor auto’s, scooters en fietsen.
 • Verduurzaam het wagenpark van de gemeente.
 • Monitor actief de ontwikkelingen op het gebied van waterstof (in het bijzonder met het oog op het creëren van kansen voor bedrijven in de gemeente).