Schone energie

We zijn de eerste generatie die iets merkt van klimaatverandering en de laatste die er iets aan
kan doen. Klimaatverandering is de grootste bedreiging voor onze toekomst, zeker in een streek die grotendeels onder de zeespiegel ligt. We hebben een verantwoordelijkheid voor de
generaties na ons. En we moeten hier haast bij maken, zoals ook de rechter heeft geoordeeld in de Urgenda-zaak. Daarom is onze inzet: in 2050 hebben we de CO2-uitstoot met minstens
95% gereduceerd. Om dit te bereiken, gebruiken we in 2050 alleen nog duurzame energie. In 2030 is zowel de reductie van de CO2-uitstoot als het aandeel duurzame energie minstens
55%. Dat is uiteraard schoner en bovendien dalen de kosten voor de productie van duurzame energie alsmaar verder, terwijl we tegelijkertijd ondervinden hoe ingewikkeld en kostbaar het
is om de schade aan natuur en milieu te herstellen.

Werk maken van de energietransitie

Dat doen we allereerst door in te zetten op besparing. Alles wat je niet gebruikt hoef je immers ook niet duurzaam op te wekken. De provincie kan gemeenten ondersteunen met kennis en het helpen
bundelen van de verduurzamingsvraag van huizen en andere gebouwen op de markt. Dit moet leiden tot lagere prijzen voor huisisolatie en nieuwe technieken. De provincie moet richting de industrie stevig inzetten binnen haar vergunningsmogelijkheden op besparing maar ook helpen bij het verder innoveren en besparen.

De energie die we vervolgens nodig hebben moet uiteindelijk in 2050 geheel duurzaam opgewekt worden. Om onze doelstellingen te realiseren, moeten we zelf ook een forse bijdrage leveren aan het opwekken van duurzame energie. D66 kiest voor en-en-en, ofwel alle mogelijke middelen inzetten voor verduurzaming. Zoals het landelijk klimaatakkoord er nu uitziet is op zee alleen niet genoeg ruimte voor deze ambitie. We zullen dus ook op land door moeten gaan met onze inspanningen voor duurzame energie. Daarbij zetten we fors in op het gebruik van aardwarmte en restwarmte voor onze huizen en kassen, want deze vorm van energie heeft nauwelijks impact op ons landschap. Maar ook dan blijft er nog noodzaak om ook werk te maken voor wind en zon. We maken ruimte voor windmolens op land en zonnecellen (zie: inpassen zon en wind). We werken hiervoor samen met energiecoöperaties en gebiedsfondsen om de winst gedeeltelijk terug te laten vloeien naar de gemeenschap. Zo slaat een deel van de lusten neer waar de lasten worden ervaren. Het liefst zien we dat windmolens meebetalen aan betere isolatie voor de huizen in de omgeving van de windmolens. Zo slaan we twee vliegen in één klap; we besparen energie en onze inwoners ontvangen een lagere energierekening.

We willen ook meer doen met de kansen die het water ons biedt, door te investeren in bestaande plannen voor een getijdecentrale in de Brouwersdam en een centrale op energie op te wekken uit het mengen van zoet en zout water in Katwijk. Dit zijn nieuwe technieken met veel potentie, niet alleen voor Zuid-Holland, maar wereldwijd. We investeren tot slot in boringen en uitwisselnetwerken voor het gebruik van aardwarmte, om deze technologie door te ontwikkelen tot een rendabele vorm van energieopwekking.

Warmterotonde en warmtenetten

Er ligt in Zuid-Holland een unieke kans in het gebruik van restwarmte uit de Rotterdamse haven. Door met de restwarmte huizen te verwarmen besparen we fors. Daarom gaan we een warmterotonde aanleggen. Dit warmtenet zal gevoed worden door restwarmte (circulair) en aardwarmte. Omdat er door besparing steeds minder restwarmte ontstaat zal de behoefte aan andere bronnen
voor de warmterotonde toenemen. Daarom stellen we dit net open voor verschillende aanbieders en maken we het geschikt voor verschillende warmtebronnen. Ook regionale warmtenetten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. D66 hecht aan onafhankelijk netbeheer bij aanleg en exploitatie.

Minder CO2 de lucht in

Het duurt nog jaren voor we vrij zijn van fossiele energie. Maar we hebben ons verplicht om de hoeveelheid CO2 die we de lucht in slingeren drastisch te reduceren. Daarom moeten we op de
eerste plaats kijken hoe we CO2 kunnen hergebruiken, als grondstof voor de kassen, als bindmiddel in beton en om een vorm van plastic te produceren. Om tijd te kopen voor de energietransitie en de
omslag naar een circulaire economie, zullen we CO2 moeten opslaan in lege gasvelden voor de kust.

Opslag en transport van energie

We hebben meer energie nodig als de zon niet schijnt. Ook wind heeft als nadeel dat het per definitie niet een stabiele energiebron is. Om ervoor te zorgen dat er altijd energie uit het stopcontact komt, moeten we investeren in nieuwe oplossingen voor de opslag en het transport van energie. Daarom maken we werk van een smart grid dat verschillende vormen van energie kan overzetten. Daarnaast willen we dat de provincie de ontwikkeling van waterstof als transitie-oplossing actief ondersteunt. Waterstof is ook belangrijk om de industrie en mobiliteit, met name het zwaardere verkeer zoals de scheepvaart, te verduurzamen.

Grensoverschrijdende aanpak

De provincie stimuleert gemeenten hun duurzame energiedoelstellingen te halen, bijvoorbeeld door actief kennis en know-how te verspreiden. Door verduurzaming ontstaan nieuwe banen voor technisch geschoolde vakmensen. Samen met gemeenten gaan we werk maken van om- en bijscholing om aan deze vraag te voldoen. We zoeken actief de samenwerking op met omliggende provincies, ook omdat de ruimte in Zuid-Holland nu eenmaal schaars is en omdat we willen voorkomen dat wordt geïnvesteerd in niet-werkende projecten. Het is belangrijk dat de provincie de regionale regie stevig in handen neemt, om de transitie efficiënt te organiseren en financieren.

Samen naar een kleinere voetafdruk

Of het nu gaat om energie, voedsel of andere producten, we laten met zijn allen veel kansen onbenut om onze gezamenlijke CO2-voetafdruk kleiner te maken. Hier ligt een taak voor de provincie.
Samen met gemeenten, scholen, kennisinstellingen en andere betrokkenen maken we een actieplan om inwoners van Zuid-Holland bewust te maken van kansen om energie te besparen, de levensduur
van producten te verlengen en duurzamer te eten. We richten een kennisbank in om deze campagne te ondersteunen

Schone energie

We komen in Zuid-Holland de belofte aan het klimaatakkoord na. Dat heeft D66 de afgelopen periodes mogelijk gemaakt, met maar liefst 17 nieuwe locaties voor windmolens en de aanleg van de warmterotonde, waarmee we restwarmte uit de Rotterdamse haven gebruiken om huizen te verwarmen. Onze gedeputeerde Han Weber was hiervoor verantwoordelijk. Bovendien heeft hij een nieuwe lijn ingezet: bewoners denken, doen én delen mee in de aanleg en opbrengst.