Ruimte voor circulaire economie

Zuid-Holland heeft een sterke, maar deels ook een verouderde economie, met een haven, raffinaderijen en een chemische industrie, die alle afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.
Deze economie draait op vervuiling en verspilling. De provincie kan de transitie naar een circulaire economie niet afdwingen, maar er wel op aansturen, bijvoorbeeld door de nieuwe Omgevingswet hiervoor in te zetten. Dat begint met ambitie: we willen dat Zuid-Holland in 2050 veel minder uitstoot, meer schone lucht en schoon water heeft, en volledig circulair is. Om dit te bereiken moeten we in 2030 op 50% zitten. De komende vier jaar leggen we hiervoor de basis.

Kiezen voor concentratie

De provincie bepaalt waar bedrijven zich kunnen vestigen. Bedrijven concentreren biedt verschillende voordelen. Zo voorkomen we dat het Zuid-Hollandse landschap dichtslibt en kunnen bedrijven eenvoudiger gebruik maken van elkaars energie, (rest)warmte, materiaalstromen en productiemiddelen en -faciliteiten. Afgekeurd voedsel uit de kassen gebruiken we als veevoer, de restwarmte van de industrie om huizen in de buurt te verwarmen. Zo ontstaat een circulaire economie. Bovendien stimuleert het clusteren van bedrijven innovatie. We kiezen in eerste instantie voor bestaande locaties, in de buurt van de steden en infrastructuurknooppunten (zie: investeren in bestaande bedrijventerreinen). Het is duurzamer om bestaande locaties te revitaliseren. Bovendien is hier veel economisch en innovatief potentieel aanwezig en hoeven we geen nieuwe infrastructuur aan te leggen. We verwachten tot slot dat bedrijven ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. De provincie heeft als vergunningverlener een stok achter de deur.

Provincie als kwartiermeester

Waterschappen, gemeenten, kennisorganisaties en vooruitstrevende ondernemers werken allemaal aan de transitie naar een circulaire economie. De provincie voegt meerwaarde toe, door met
een gezamenlijke strategie lijn te brengen in al deze initiatieven en door initiatiefnemers met elkaar in contact te brengen. Dit levert de provincie veel kennis en know-how op, die we weer gaan inzetten om witte vlekken, zoals gemeenten en bedrijventerreinen die achterblijven, groen te maken. De provincie brengt praktische en juridische obstakels voor het gebruik van reststromen in kaart en zoekt samen met de betrokken organisaties naar oplossingen

Havens verduurzamen

De Rotterdamse haven is het logistieke hart van Europa en een belangrijk economisch centrum, met een toegevoegde waarde van ruim 3% van ons bruto nationaal product. Iets om trots op te zijn.
Bovendien hebben veel mensen direct of indirect werk door de haven. De grootschalige uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen dwingt echter tot verduurzaming. Ook de verduurzaming en
innovatie in het maritiem cluster in de Drechtsteden zetten we door. Hetzelfde geldt voor de visserij. We steunen de verduurzaming van de havens in Scheveningen en Stellendam. De maatregelen
hiervoor staan verspreid door dit programma, zoals: meer overslag op binnenvaart in plaats van vrachtwagens, strenger optreden tegen vervuilers, de ontwikkeling van de warmterotonde en meer
hergebruik van reststromen, zoals CO2 in de tuinbouw. Dat levert ook meteen kennis en know-how op, die we kunnen vermarkten en exporteren.