Kringlooplandbouw

Als we praten over land- en tuinbouw, denken we al snel aan de kassen in het Westland en aan de Bollenstreek. Maar er is veel meer in Zuid-Holland. De land- en tuinbouwsector is ontzettend divers. En ook erg innovatief. Die sector koesteren we, want we willen een bijdrage leveren aan het oplossen van wereldwijde ondervoeding, door nieuwe voedingsmiddelen en technieken te ontwikkelen. Aan de andere kant loopt de sector ook tegen grenzen aan; van ruimte en bodemdaling (zie: bodemdaling stoppen) tot vervuiling. Daarom moeten we keuzes maken.
We kiezen voor innovatie, verduurzaming en soms ook het stimuleren van nieuwe verdienmodellen. Dit doen we door een combinatie van intensivering in de greenports en extensivering
elders.

Innovatieve en duurzame clusters

We willen werken aan een compacte en innovatieve sector, met circulaire grondstoffenstromen en die economisch rendeert. Dit kan alleen als we in bepaalde gebieden, de zogenaamde greenports, bedrijven clusteren. We hebben het dan over de intensieve (glas)tuinbouw in de Bollenstreek, Boskoop en het Oost- en Westland en het Zuid-Hollandse deel in de Greenport Aalsmeer. We willen
andere bedrijven in de productieketen, zoals toeleveranciers en verwerkende bedrijven, zoveel mogelijk in de logistieke nabijheid van de greenports concentreren. We sturen op hoogwaardige
nicheproductie en –technologie, die een bijdrage levert aan gezonde voedingsproducten en een gezonde leefomgeving, zoals groente, fruit, planten en bloemen.

We maken in deze clusters werk van verduurzaming. Door bedrijven te concentreren ontstaan er nieuwe mogelijkheden om gebruik te maken van elkaars reststromen; CO2 is bijvoorbeeld vaak een
restproduct, maar voor de tuinbouw een schaarse grondstof. Vooral op het gebied van mest en diervoeding werken we toe naar een gesloten kringloop. Kringlooplandbouw is goed voor klimaat,
biodiversiteit en dierenwelzijn. Bovendien biedt het kansen om het verdienmodel te verbeteren. Maar dat alleen is niet genoeg om onze ambitie, 95% CO2-reductie in 2050, te halen. Op het gebied
van zonne-energie, waterzuivering, warmtedeling en aardwarmte zien we kansrijke initiatieven. We willen dat de provincie ondersteunt bij het opschalen van deze initiatieven.

Natuurvriendelijke landbouw

Meer dan 90% van het grondgebruik in de land- en tuinbouw in Zuid-Holland bestaat uit de akkerbouw en veehouderij. Door in gebieden met een arme of dalende bodem in te zetten op extensivering gaan we op een verantwoorde manier om met onze schaarse ruimte. We bieden we agrarische ondernemers duurzame alternatieven. Waar boeren stoppen, stimuleren we door kavelruil dat deze grond beschikbaar komt voor boeren die willen overstappen op natuurinclusieve landbouw. Boeren die door willen, maar inkomsten jaar op jaar zien teruglopen, stimuleren we om over te stappen op biologische kringlooplandbouw, eventueel met andere gewassen, op agrotoerisme, of op een combinatie van deze activiteiten. Dit kan ook jonge mensen verleiden om te kiezen voor het (biologische) boerenbestaan. Vooral in gebieden met bodemdaling is het belangrijk dat boeren overstappen op bestendige verdienmodellen. Ook in de Bollenstreek liggen kansen, bijvoorbeeld voor agrotoerisme. De provincie stelt subsidies beschikbaar voor het uitkopen van boeren die ermee ophouden en voor landschapsbeheer door boeren. We willen dat er groen staat in de bermgebieden naast de akkers, want dit is goed voor de biodiversiteit en bovendien zijn er dan minder chemische bestrijdingsmiddelen nodig. Dit alles betekent overigens niet dat bedrijven per se kleiner moeten worden. Niet de grootte van het bedrijf, maar hoe het gesteld is met duurzaamheid en dierenwelzijn telt. Hier stellen we dan ook hoge eisen aan.

Eerlijke landbouw

D66 heeft 15 miljoen euro beschikbaar gemaakt voor proeftuinen voor duurzame (kringloop)landbouw. Daarnaast hebben we in het samenwerkingsconvenant afspraken vastgelegd met landbouwbedrijven om de sector te hervormen. Dit houdt in dat boeren alleen mogen uitbreiden, op voorwaarde van een duurzamere en diervriendelijkere bedrijfsvoering, waardoor het dierenwelzijn op de Zuid-Hollandse boerderijen is verbeterd

Wereldspeler in gezonde voeding

We hebben misschien weinig ruimte in Zuid-Holland, maar ook ontzettend veel kennis. Daarmee willen we bijdragen aan de oplossing voor het voedselvraagstuk, door nieuwe, duurzame productietechnologieën en gezonde voedingsproducten te ontwikkelen. Samen met kennisinstellingen en start-ups investeren we in de ontwikkeling van Gehele Plant Silage (GPS) in de teelt, kweekvlees, insecten- en algenteelt, verticale landbouw en de plantaardige teelt (bio)plastics en medische grondstoffen. Ook in de eigen provincie werken we aan gezondere voeding, op de eerste plaats door samen met gemeenten en scholen meer bewustzijn te creëren over gezonde voeding en het voorkomen van verspilling

Netwerk voedselfamilies

D66 wil in Zuid-Holland werk maken van duurzaam, gezond en betaalbaar voedsel uit de eigen provincie. Daarom hebben we het Netwerk Voedselfamilies gestart: een initiatief om met verschillende projecten doorbraken te realiseren bij het duurzaam organiseren van ons voedselsysteem. Er zijn inmiddels al meer dan 20 proeftuinen gestart. In het Buytenland van Rhoon is een samenwerkingsovereenkomst gesloten om vanuit dit gebied de hofleverancier te worden van duurzame landbouwproducten voor de Rotterdamse regio.