Investeren in de toekomst

Het is belangrijk dat vooruitstrevende ondernemers de ruimte krijgen van de overheid om de economie van morgen te ontwikkelen. Dat wil niet zeggen dat de provincie zich afzijdig moet houden. Integendeel. De provincie moet actief ruimte scheppen om ondernemers kansen te bieden. De infrastructuur moet goed zijn, ook voor kennis en innovatie.

Publiek leiderschap

De provincie draagt bij aan een goed vestigingsklimaat voor (internationale) wetenschappers, ondernemers en investeerders, door te investeren in sterke kernen en binnensteden, natuur en cultuur. De provincie geeft het goede voorbeeld, door het provinciehuis te verduurzamen en bij aanbestedingen de aanschafkosten af te zetten tegen levensduur, en door mensen kansen te geven opwerk voor wie dat niet vanzelfsprekend is. De provincie toont ook leiderschap, door te verbinden en richting te geven. Tot slot brengt de provincie ondernemers, onderzoekers en maatschappelijke organisaties fysiek met elkaar in verbinding en ontwikkelt ze overkoepelende transitie-agenda’s. We steken een helpende hand naar gemeenten die over onvoldoende capaciteit beschikken om zelfstandig innovatiebeleid te ontwikkelen.

Ruimte voor innovatie

In de huidige periode heeft Zuid-Holland zich opgewerkt van achterblijver naar voorloper, als het gaat om ons innovatieve potentieel. Dit heeft alles te maken met de oprichting van en de forse investeringen in InnovationQuarter. Belangrijk is dat de investeringen van InnovationQuarter eenvoudig en doeltreffend zijn. Voor een schone economie met behoud van welvaart is deze investering in het economische en innovatieve vermogen van Zuid-Holland cruciaal. Bovendien ligt hier onze kracht: de hoge dichtheid van mensen, kennis en bedrijven werkt op dit punt in ons voordeel.

We gaan daarom nog meer investeren in innovatie. In het ruimtelijke beleid geeft de provincie prioriteit aan locaties voor startende, innovatieve bedrijven. Het innovatiebeleid richten we sterker
dan nu het geval is op maatschappelijke uitdagingen, zoals het energie- en voedselvraagstuk en de transitie naar een circulaire economie. We blijven ons inspannen voor de versterking van het innovatieve Space Cluster ESA/ESTEC in de regio Holland-Rijnland. Op al deze punten werken we intensief samen met ondernemers, kennisinstellingen, medeoverheden en maatschappelijke organisaties. Dit doen we onder meer via de bestaande platforms InnovationQuarter en Economic Board Zuid-Holland, die veel expertise en een sterk netwerk hebben opgebouwd. De provincie geeft ook hier het goede voorbeeld, door innovatie als doel op te nemen op alle beleidsterreinen.

Inkoopmacht verzilveren

We gebruiken de inkoopkracht van de provincie om innovatie te stimuleren. Bij de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten is het cruciaal die eerste (grote) klant binnen te halen. Daarom gaat de provincie met het inkoopbeleid actief op zoek naar start-ups en scale-ups en besteden we 2,5% van het inkoopbudget bij hen. Zo maken we jaarlijks ongeveer 20 miljoen beschikbaar om startende
ondernemers een steuntje in de rug te geven op hun eerste meters. Naast innovatief gaan we ook duurzaam aanbesteden; we letten bij investeringen niet alleen op de aanschafprijs, maar ook op het energieverbruik en de verwachte levensduur. In 2050 willen we volledig circulair en energieneutraal zijn.

Van achterblijver naar trendzetter

Sinds D66 in de Staten meebestuurt, is Zuid-Holland gestegen van de laatste naar de tweede plaats van meest innovatieve provincies. Dit succes is voor een groot deel te danken en de fractie van D66 en D66-gedeputeerde Han Weber. Zij hebben zich ingespannen voor de oprichting van Innovation Quarter, verschillende fondsen ingericht, het MKB gestimuleerd, de kennisinfrastructuur verbeterd en de energietransitie aangejaagd. Daardoor zetten we nu grote
stappen in de transitie naar schone energie en een circulaire economie.