Ruimte voor natuur en dieren

Natuur is ons meest kostbare en kwetsbare bezit. Dat bezit willen we doorgeven. We gaan ook nieuwe natuur realiseren. We dragen bij aan het herstel van het ecologische evenwicht, met
extra aandacht voor bijen, dagvlinders, boerenlandvogels en otters. Dit kost geld, dus dat komt er. We willen dat onze natuur voor iedere Zuid-Hollander bereikbaar is. En dat ook stadskinderen weten waar hun voedsel vandaan komt. Dit bereiken we niet alleen. We werken samen met duizenden natuurliefhebbers.

Ruimte voor nieuwe natuur

Zuid-Holland heeft unieke landschappen. Van rivierdelta tot veenweidegebieden en natuurlijk de kust. We willen dat iedereen, nu en later, hiervan kan genieten. Voor het behoud en beheer van alle
Zuid-Hollandse natuurgebieden moeten we middelen vrijmaken. We hebben in de huidige periode grote nieuwe natuur en recreatiegebieden gerealiseerd, zoals het Bentwoud, de Nieuwe Dordtse Biesbosch, het Waalbos, en de beoogde nationale parken Hollandse Duinen en NLDelta. We willen niet alleen investeren in het netwerk van natuurgebieden (Natuurnetwerk Nederland), maar ook
bestaande en nieuwe natuur (door)ontwikkelen: de Stormvloedpolder (Krimpen aan den IJssel), de Oranjebonnenpolder (Hoek van Holland), de Krimpenerwaard en het getijdeherstel in de Grevelingen, het grootste zoutwatermeer van Europa. We maken hiervoor de komende periode structureel extra middelen beschikbaar.

Koester de kust

De Zuid-Hollandse kust behoort tot de mooiste natuur van Nederland en dat willen we zo houden. Dit betekent dat de kust extra bescherming nodig heeft. We handhaven het bouwverbod; de zonering in delen waar wel en vooral waar niet mag worden gebouwd. Op plaatsen waar wordt gebouwd, mag dit de kust niet ontsieren of het ecosysteem verstoren; denk aan de zeewering met ondergrondse parkeergarage in Katwijk, verscholen in de duinen.

Beheer door natuurliefhebbers

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor natuurbeheer. Die moeten we koesteren. Daarom willen we dat de provincie burgerinitiatieven ondersteunt in de lastige opstartperiode en helpt met de ontwikkeling van een houdbaar verdienmodel. De provincie brengt hen daarvoor in contact met organisaties in de natuur- en cultuursector.

Boeren spelen een onmisbare rol bij natuurbeheer. Op dit moment zet slechts een op de tien boeren zich in voor natuurbeheer. Dat vinden we te weinig. We willen hen verleiden om extra aandacht te geven aan bijvoorbeeld beheer van boerenlandvogels. Daarom moet de provincie de ontwikkeling van nieuwe, duurzame verdienmodellen voor boeren stimuleren. Dat moet ertoe leiden dat boeren overstappen op biologische alternatieven voor chemische gewasbeschermingsmiddelen.

Diersoorten beschermen

Dierensoorten hebben moeite om te overleven in het drukke Zuid-Holland. Het ecologisch evenwicht is wankel. In de afgelopen decennia is het aantal weidevogels met zo’n 70% afgenomen en is driekwart van de insectenpopulatie verdwenen. Daarom zetten we in op soortenbescherming van dieren en ook planten. We willen dat het aantal bijen en dagvlinders niet langer afneemt, maar juist toeneemt. We willen ook de otter beschermen. We gaan natuurvriendelijk boeren stimuleren. We laten het grondwaterpeil niet kunstmatig verder zakken. We maken faunapassages onderdeel van infrastructurele projecten, zodat dieren veilig kunnen oversteken. We passen tot slot regels aan om braakliggend terrein eenvoudiger te kunnen inzetten in tijdelijke natuur.

Meer dierenwelzijn

We willen niet dat dieren onnodig lijden. Daarom voorkomen we dat dieren verhongeren door de populatie te beheersen. In eerste instantie proberen we dieren te verplaatsen naar nieuwe leefgebieden. Als dat niet werkt, zetten we stevigere maatregelen in; een afschotvergunning komt alleen als laatste redmiddel in aanmerking. Het is in dat geval belangrijk om inwoners zorgvuldig mee te nemen in de besluitvorming, onder meer door faunabeheerplannen online beschikbaar te stellen. Er is geen ruimte voor plezierjacht. Jacht is een middel om onevenredige schade te voorkomen of populaties te beheersen als deze een risico opleveren voor zichzelf, de natuur of onze samenleving. Ook van de intensieve veehouderij verwachten we een diervriendelijke bedrijfsvoering. We continueren daarom het huidige beleid: veehouders kunnen enkel toestemming krijgen voor grotere bouwblokken, als ze bovenwettelijke normen voor dierenwelzijn en duurzaamheid accepteren.

Meer natuur en beter verbinden

D66 heeft miljoenen euro’s extra uitgetrokken voor het behoud van bestaande en de aanleg van nieuwe natuurgebieden, zoals het Bentwoud, de Nieuwe Dordtse Biesbosch en het Waalbos. Ook voor dieren heeft de fractie van D66 mooie resultaten bereikt, zoals de aanleg van drie ottertunnels onder de N463 bij Nieuwkoop, waardoor de otters uit de Nieuwkoopse Plassen zich veiliger kunnen verspreiden en daardoor een veel groter leefgebied hebben.