Naar een gezondere waterhuishouding

Zuid-Holland bestaat voor een zesde uit water. We zijn afhankelijk van dit water. Als drinkwater, als irrigatiewater voor land- en tuinbouw, voor de natuur, als vaarwater voor transport,
voor de industrie en als zwem- en vaarwater voor de recreatie. Het is van levensbelang dat ons water schoon en veilig is. Dat er voldoende zoetwater is. En dat we onze laaggelegen dorpen en steden beschermen tegen overstromingen. Het water moet overal in de provincie schoon genoeg zijn om in te zwemmen. Samen met de drinkwaterbedrijven garanderen we dat er altijd
voldoende schoon drinkwater is. We gaan doortastender optreden tegen vervuilers. En we stoppen de bodemdaling.

Schoon en veilig water

Een zesde van de oppervlakte van Zuid-Holland bestaat uit water. We zijn afhankelijk van dit water. Schoon en gezond water om te drinken, sproeien en om te recreëren is daarom een prioriteit. Ons doel is dat water overal de provincie schoon genoeg is om in te zwemmen. De kwaliteitseisen daarvoor zijn vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water. Om daaraan te voldoen, zetten we samen met gemeenten en waterschappen in op maatwerkoplossingen.

Iedereen heeft recht op schoon drinkwater. Door de enorme bouwopgave kan een tekort aan schoon drinkwater ontstaan. Daarom betrekt de provincie drinkwaterbedrijven, waterschappen en gemeenten bij het opstellen van omgevingsvisies en gaan we zuiniger om met drinkwater, bijvoorbeeld door hemel- en douchewater te gebruiken om door te spoelen en te sproeien.

Wateroverlast en droogte

We krijgen de komende decennia te maken met periode van wateroverlast als gevolg van langdurige stortbuien en perioden van extreme droogte. Daar moeten we ons op voorbereiden. Daarom moet de provincie in overleg met waterschappen en gemeenten grote waterreservoirs aanleggen. In natte periodes voeren we overtollig water af naar deze reservoirs zodat we een voorraad hebben voor droge periodes

Optreden tegen vervuilers

De provincie moet vervuilers tegenhouden. De afgelopen twee periodes heeft D66 het beleid voor vergunningverlening, toezicht en handhaving op de chemische industrie aangescherpt en inspecties geïntensiveerd. Die lijn trekken we door, om structurele misstanden te voorkomen. We trekken hiervoor samen op met de Rijksoverheid. We maken externe veiligheid integraal onderdeel van de uitvoering van de nieuwe Omgevingswet. We bewaken daarnaast de kwaliteit van de handhaving, door de kennis van toezichthouders te borgen. Bedrijven die toch in de fout gaan, pakken we strenger aan. We gaan overtreders vaker controleren en verhalen de kosten van deze inspecties op deze bedrijven. Uitstoot en lozing van vervuilende stoffen is binnen tien jaar niet langer de norm, maar hoge uitzondering.

Een schonere leefomgeving

Incidenten zoals de lozing van giftige stoffen zoals PFOA in het milieu behoren in Zuid-Holland tot het verleden. Daar heeft D66 zich voor ingespannen. We hebben de eisen die we stellen aan vervuilende bedrijven aangescherpt. Bovendien hebben we meer geld en mensen uitgetrokken voor een betere vergunningverlening en voor de handhaving van de nieuwe regels. Op die manier maken we onze leefomgeving schoner.

Bodemdaling stoppen

Op de veen- en kleigronden tussen Alphen aan den Rijn, Gouda, Nieuwkoop, de Krimpenerwaard en de Alblasserwaard daalt de bodem met een centimeter per jaar. De provincie verdwijnt steeds
dieper onder de zeespiegel. Hierdoor zullen huizen en wegen gaan verzakken: een enorme stroppenpot. Bij bodemdaling ontsnapt bovendien CO2. Het instrumentarium om de schadelijke gevolgen van bodemdaling te beheersen raakt uitgeput. Daarom gaan we bodemdaling geleidelijk stoppen, door het grondwaterpeil op het huidige niveau te houden. In een aantal gebieden vindt al verzilting van de bodem plaats. Dat heeft gevolgen voor land- en tuinbouw, omdat gewassen minder goed groeien op ziltige ondergrond. De provincie komt boeren die hier last van ondervinden tegemoet, bijvoorbeeld bij het verhuizen naar een ander gebied of het overstappen op andere gewassen. Het slib uit uitgebaggerde rivieren in de dalende polders, gebruiken we om de bodem op te hogen. Dit slib is vruchtbaar, vermindert de uitstoot van CO2 door bodemdaling en heeft een positief effect op de biodiversiteit en waterhuishouding.

Ook druk door bebouwing heeft invloed op de bodem. Daarom gaan we de effecten voor de bodem voortaan nadrukkelijk meewegen in omgevingsvisies en bestemmingsplannen. In de omgevingsvisie stimuleren we bodemvriendelijk bouwen. Samen met ondernemers, onderzoekers en medeoverheden werken we aan lichtere bouwconstructies en technieken voor bodemverbetering, zoals
het verkalken van veenlagen en ophogen met schuimglas. In de Zuidplas maken we een proeftuin om deze constructies en technieken te testen.

Eerlijk met water

D66 werkt al jaren nauw samen met Waterschapspartij Water Natuurlijk aan schoon en veilig water in Zuid-Holland. Ook zetten beide partijen zich in om ‘geborgde’ zetels in de waterschappen af te schaffen. Dit zijn zetels die niet verkiesbaar zijn, maar worden bezet door boeren en grondeigenaren; een achterhaald en volstrekt ondemocratisch systeem. Ook al werd ons initiatiefvoorstel voor minder geborgde zetels in de Zuid-Hollandse waterschappen verworpen door een meerderheid van VVD, CDA, PVV, CU, SGP en 50plus; D66 blijft zich hardmaken voor meer democratie, ook in de waterschappen.