Gezonde leefomgeving

Het is druk in Zuid-Holland. Tel bij de huidige 3,6 miljoen Zuid-Hollanders tot 2040 nog eens een half miljoen op. Dat veroorzaakt een enorme vraag naar nieuwe woningen, maar liefst 230.000 tot 2030. Terwijl het nu al lastig is om een
betaalbaar huis te vinden Bovendien groeit de economie waardoor de vraag naar bedrijfs- en industriepanden stijgt. Voor nieuwe wijken, bedrijventerreinen en industriegebieden hebben we nieuwe infrastructuur nodig. Dit legt een groot beslag op de toch al schaarse ruimte, die we ook nodig hebben voor landbouw, natuur, cultuur en recreatie

Keuzes maken

We vragen ontzettend veel van de grond waar we op leven. We moeten daarom keuzes maken. Op veel plaatsen is, ondanks de inspanningen van D66 de afgelopen acht jaar, de natuur en de kwaliteit van het water nog onvoldoende hersteld. Schone
lucht en water is van levensbelang voor ons allemaal. Daarom zetten we het belang van een gezonde leefomgeving voorop in onze ruimtelijke keuzes.

Groen op één

We plaatsen groen op één; we maken ruimte door nieuwe woningen en bedrijfspanden te concentreren in bebouwde gebieden en landbouwgebied om te vormen tot groen. We maken geld vrij om nieuwe natuur te ontwikkelen. We dragen bij aan het herstel van het ecologische evenwicht door de populaties bijen, dagvlinders, weidevogels en otters te beschermen. We handhaven het bouwverbod aan de kust. We gaan eraan werken dat water overal in Zuid-Holland schoon genoeg is om te zwemmen en stoppen de bodemdaling in het oostelijke deel van de provincie. En we investeren in cultureel erfgoed, om mensen te laten genieten van de rijkdom en geschiedenis van onze streek.