Vrijheid en gelijkheid

Rob Jetten - D66 vaart met de Jonge Democraten op een boot mee in de Canal Parade tijdens Pride Amsterdam. - Beeld: Jeroen Mooijman

“Wij betrekken jongeren bij wat er in de provincie speelt.”

Laura Neijenhuis

Diversiteit

Zuid-Holland is diverse provincie, niet alleen ruimtelijk, maar ook qua inwoners. De provincie moet daar op inspelen, ook door zelf het goede voorbeeld te geven als het gaat om diversiteitsbeleid. Intern én extern. Dat kan door bij het personeelsbeleid meer aandacht te geven aan een diverse samenstelling van het ambtelijk apparaat. En door bij het formuleren van beleid rekening te houden met de diverse achtergronden van onze inwoners.

Jongerenparticipatie

De provincie beslist over thema’s zoals duurzaamheid en wonen. Thema’s die spelen onder jongeren, maar de provincie staat vaak nog te ver van de jongeren af. D66 wil het perspectief van jongeren naar het provinciehuis brengen. De provincie moet jongeren structureel betrekken bij beleid en besluitvorming. Gevraagd én ongevraagd.

Leesbare stukken

Participatie van inwoners is van groot belang. D66 bedoelt dan niet alleen de wettelijk voorgeschreven inspraak, maar het daadwerkelijk laten meepraten van belanghebbenden. Dat vereist leesbare stukken. Dus niet een visie van honderden pagina’s ter inzage leggen, maar korte en krachtige samenvattingen, leeswijzers en vragen aanbieden. Op die manier maken we het onze inwoners gemakkelijker om mee te praten en te denken met het beleid van de provincie.

Participatie – bij alle stukken een paragraaf participatie

Voor de provincie geldt, net als voor gemeenten, dat we veel aandacht moeten besteden aan de participatie van inwoners. Niet alleen als dat formeel is vereist, maar als ‘tweede natuur’. Wij willen dat Zuid-Holland bij alle plannen en voorstellen een participatieparagraaf opneemt.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.