Ruimte, verkeer en bereikbaarheid

Sam - Sam gaat op haar fiets naar school. - Beeld: D66“Wij willen de hinder van vliegtuigen inperken.”

Jeroen Heuvelink

OV landelijk gebied

Om de keuze voor het openbaar vervoer in plaats van de auto te maken, is het noodzakelijk dat mensen ook in het landelijk gebied van Zuid-Holland gebruik kunnen maken van bus en/of trein. Dat betekent dat er in enkele gevallen onrendabele lijnen zullen zijn. We moeten ook zoeken naar creatieve vervoersoplossingen, zoals de belbus of de regiotaxi. De tarieven van het openbaar vervoer mogen niet uit de pas lopen met de autokosten.

Ruimtelijke kwaliteit

De ruimtelijke kwaliteit vormt samen met milieuaspecten de leefomgevingskwaliteit. In de omgevingsvisie weeg je de verschillende ruimteclaims in de fysieke ruimte in samenhang  af, waarbij het verbeteren van de leefomgevingskwaliteit centraal staat. Dit betekent keuzes maken die soms ten koste van sectorale belangen gaan.

Veilig fietsen, stallingen en fietspaden

De afgelopen jaren heeft D66 voortdurend aandacht gevraagd voor de fiets. Het aantal snelfietspaden is daardoor toegenomen. Het is van belang dat de komende jaren nog meer fietspaden bij komen. Alleen door de fiets een goed alternatief voor de auto te maken, zal het gebruik toenemen. De fietspaden moeten veilig en snel te zijn. Ook voor het gebruik van openbaar vervoer is de fiets essentieel. Daarom moet er onverminderde aandacht zijn voor voldoende stallingen bij stations en busknooppunten.

Fijnmazig vervoersnetwerk

Het grote aantal inwoners en arbeidsplaatsen in Zuid-Holland zorgt voor een nog groter aantal verkeersbewegingen. De trends laten zien dat dit nog verder zal toenemen. Daarom is het van belang dat we onze mobiliteit slim organiseren. We stimuleren mensen om vaker te kiezen voor het OV, de fiets of te voet en de fietser krijgt bij ons voorrang. We investeren in een fijnmazig vervoersnetwerk, zodat reizigers eenvoudig kunnen switchen tussen vervoersmiddelen.

Internationaal spoorverkeer

De trein moet wat D66 betreft de hoofdrol spelen binnen het Europees vervoer. Dit ter vervanging van het vliegtuig op de kortere afstand. Een beter aanbod en snelle internationale verbindingen zijn daarvoor essentieel. We moeten het internationale treinverkeer vanuit Rotterdam en Den Haag verbeteren, onder andere door een optimalisering van het gebruik van de hogesnelheidslijn door internationale treinen.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.