Ondernemen en innoveren

Wij maken werk van missiegedreven innovatie. - Beeld: Unsplash

“De provincie moet zich wat D66 betreft hard maken voor kringlooplandbouw.”

Kirsten Wilkeshuis

Circulaire economie

D66 wil dat de provincie vol inzetten op een circulaire economie. Het innovatiebeleid van Zuid-Holland moet volledig in het teken staan van circulariteit en bijdragen aan de grote maatschappelijke opgaven van stikstof en CO2-reductie. De provincie moet actief investeren in de circulaire economie en bij elke uitgave die zij doet, is circulariteit een randvoorwaarde. Zo zet Zuid-Holland haar inkoopmacht in om een verschil te maken en het goede voorbeeld te geven. 

Stimuleren kennis & innovatie

D66 wil nog meer investeren in innovatie. In het ruimtelijke beleid geven wij prioriteit aan locaties voor startende, innovatieve bedrijven. Het innovatiebeleid richten we sterker dan nu het geval is op maatschappelijke uitdagingen, zoals het energie- en voedselvraagstuk en de transitie naar een circulaire economie. We blijven ons inspannen voor de versterking van het innovatieve Space Cluster ESA/ESTEC in de regio Holland-Rijnland. Wat betreft D66 is innovatie op alle beleidsterreinen het doel.

Kringlooplandbouw

De provincie moet zich wat D66 betreft hard maken voor kringlooplandbouw. In de kringlooplandbouw gaan de voedingsstoffen die aan de bodem worden onttrokken, weer terug naar de bodem. Dus: de mest van de dieren gaat weer terug naar waar het veevoer groeit. Zo maak je de cirkel rond en putten we de aarde minder uit. Kringlooplandbouw draagt ook bij aan de stikstofreductie. 


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.