Duurzame energie

Beeld: Unsplash

“Wij willen volledig overstappen op hernieuwbare energie.”

Laura Neijenhuis

Wamterotonde

We maken werk van de energietransitie. Dat doen we allereerst door Er ligt in Zuid-Holland een unieke kans in het gebruik van restwarmte uit de Rotterdamse haven. Door met de restwarmte huizen te verwarmen besparen we fors. Daarom gaan we een warmterotonde aanleggen, te beginnen bij de Warmtelinq+ (WLQ+). Dit warmtenet zal gevoed worden door restwarmte (circulair) en aardwarmte.

Omdat er door besparing steeds minder restwarmte ontstaat zal de behoefte aan andere bronnen voor de Warmterotonde toenemen. Daarom stellen we dit net open voor verschillende aanbieders en maken we het geschikt voor verschillende warmtebronnen. Ook regionale warmtenetten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. D66 hecht aan onafhankelijk netbeheer bij aanleg en exploitatie.

Volledige overstap naar hernieuwbare energie

We maken werk van de energietransitie. Dat doen we allereerst door in te zetten op besparing. Alles wat je niet gebruikt hoef je immers ook niet duurzaam op te wekken. De provincie kan gemeenten ondersteunen met kennis en het helpen bundelen van de verduurzamingsvraag van huizen en andere gebouwen op de markt. Dit moet leiden tot lagere prijzen voor huisisolatie en nieuwe technieken. De provincie moet richting de industrie stevig inzetten binnen haar vergunningsmogelijkheden op besparing maar ook helpen bij het verder innoveren en besparen.

De energie die we vervolgens nodig hebben moet uiteindelijk in 2050 geheel duurzaam opgewekt worden. Om onze doelstellingen te realiseren, moeten we zelf ook een forse bijdrage leveren aan het opwekken van duurzame energie. D66 kiest voor en-en-en, ofwel alle mogelijke middelen inzetten voor verduurzaming. De Warmterotonde is een belangrijk provinciaal project dat gaat bijdragen aan duurzame warmtelevering aan veel huishoudens in Zuid-Holland.

Inpassing zon en wind

We moeten nieuwe windmolens en zonnevelden realiseren om Zuid-Holland klimaatneutraal te maken en de CO2-reductie te halen. We willen dat opwek van energie het landschap niet verstoort, maar juist accentueert. Dit vereist regie van de provincie in de vorm van een provinciaal windplan. We gaan ieder voorstel accepteren en toetsen op geschiktheid, om ook onbenutte plukjes grond, bijvoorbeeld langs water- en snelwegen, beschikbaar te maken.

Zonnecellen op daken verkiezen we boven zonneweides, omdat we dan optimaal gebruikmaken van de schaarse ruimte. Ook gaan we onderzoeken of we zonnecellen kunnen plaatsen op ongebruikte provinciegrond, zoals de veiligheidszone langs provinciale wegen.

We ondersteunen bewonersinitiatieven om collectief zonnepanelen en andere vormen van duurzame energie te installeren, zoals GroenGouda, onder meer door hen te ondersteunen met het opzetten van financieringsconstructies. Want samen energie organiseren zorgt voor meer betrokkenheid van mensen bij hun buurt, en maakt investeren in schone energie ook bereikbaar voor mensen die geen koophuis hebben of wat minder te besteden hebben. Daarnaast willen we onderzoeken of we door een aanscherping van de regels voor dakconstructies meer bedrijfsgebouwen geschikt kunnen maken voor zonnecellen.

Regionale energiestrategie (RES)

In Zuid-Holland werken 7 regio’s aan hun Regionale Energiestrategie (RES), die bij elkaar de uitvoering van de energietransitie voor onze provincie bepalen. Het vroegtijdig betrekken van inwoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbenden hierbij is belangrijk om tot afgewogen keuzes te komen. De geest van de Omgevingswet schrijft voor dat we op een integrale manier nadenken over het gebruik van de ruimte die we hebben, en daar keuzes in maken samen met belanghebbenden. Daarom vinden we het belangrijk om tot duidelijke, integraal afgewogen en gedragen keuzes komen in de RES.

Bovendien is een goede doorwerking en borging in het provinciale omgevingsbeleid (Omgevingsvisie en -verordening) van cruciaal belang. Als er geen integrale afweging heeft plaatsgevonden in de RES, pleiten we ervoor om dit te organiseren bij de doorvertaling in het omgevingsbeleid, en daarbij ook de impact op de leefomgeving te toetsen aan de hand van een milieueffectrapportage (MER) of een omgevingseffectrapportage(OER).

Biomassadebat

De rol van biomassa in ons energiesysteem is echt als transitiebron voor de komende jaren. Het is een overgangsvoorziening om de energietransitie te realiseren. Daarbij heeft verbranding de laatste voorkeur, liever zien we hoogwaardiger gebruik zoals vergassing, vergisting of raffinage. D66 vraagt zich af of we nog nieuwe biomassacentrales, klein of groot, moeten realiseren. Dat ontslaat ons als provincie echter niet van onze commitment om de gebouwde omgeving te verduurzamen en de warmtevraag die hierbij hoort.

Bij nieuw energiebeleid moet wat ons betreft ook de provinciale agenda Watt Anders geüpdatet worden. De provincie moet de SER- en PBL-adviezen en Motie Sienot meenemen in nieuw provinciaal beleid rondom biomassa. Bovendien zetten we in op een integraal afwegingskader voor keuzes in warmte. Naast het afwegingskader voor nieuwe inrichtingen en een duurzaamheidskader voor nieuwe en bestaande, moeten we wat ons betreft ook kijken hoe we strengere duurzaamheidseisen kunnen stellen aan huidige biomassacentrales – ook de kleinere installaties die vaak meer uitstoot veroorzaken.

D66 zet nadrukkelijk in op de regierol van de provincie bij het matchen tussen mogelijke bronnen en vragers warmte, bijvoorbeeld door gemeentes met elkaar te verbinden. Zuid-Holland dient een actieve rol te nemen in bovenregionale afstemming.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.