Rob Karst

Rob Karst - Beeld: Guido van Zanen

Rob Karst. Woonachtig in Krommenie met mijn vrouw, mijn 2 stiefdochters en onze honden. Leeftijd 59 jaar. Ruim 4 jaar ben ik inmiddels met veel plezier en toewijding politiek actief voor D66 in onze Zaanse gemeenteraad. De eerste 3 1/2 jaar als steunfractielid en sinds juli 2021, door het helaas uitvallen van Martin Hoek, als raadslid. Met veel inzet en enthousiasme gaan wij als raadsfractie met 2 uitstekende nieuwe steunfractieleden en een dito nieuwe fractie- assistent richting de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het zou voor mij een eer zijn om de komende bestuursperiode, namens D66-Zaanstad, een vervolg te geven aan het door ons gevoerde beleid van de laatste 4 jaar.

  • 60 jaar
  • Amsterdam
  • Krommenie
  • Hij/hem

De leefbaarheid van onze mooie stad zal in de D66 visie voor 2022 en verder voorop staan. Leefbaarheid is voor mij een breed begrip waar vele onderwerpen onder te vatten zijn. Voor het beleid van de komende jaren benoem ik hiervoor een aantal speerpunten, waarbij zowel nieuw als staand beleid een rol spelen: Uitvoeren van het klimaatbeleid, prettig en veilig wonen borgen, huisvesting voor jongeren mogelijk en betaalbaar maken, een verbeterslag in het onderwijs bewerkstelligen, veilige en schone vormen van mobiliteit promoten en faciliteren en inclusiviteit en kansengelijkheid verbeteren.

Met name het vorm geven aan onze onderwijs agenda zal veel aandacht vergen om onze jongeren goed op weg te helpen. Ik heb het hier dan over theoretisch en praktijk onderwijs waar ook ons Zaanse bedrijfsleven een grote rol in speelt. Wij willen werken aan een toekomst bestendige stad!

Wij zijn een partij van verbinders. De lopende bestuursperiode hebben wij bij veel onderwerpen met andere raadsfracties van links tot rechts samengewerkt om onze agenda te verwezenlijken. We hebben mooie resultaten geboekt zoals de totstandkoming van het Zaans Klimaat Akkoord, het vaststellen van visies voor cultuur, erfgoed, toerisme en het recent het Zaans Mobiliteits Plan met een visie voor mobiliteit tot 2040 voor Zaanstad. Nogmaals gezegd zou ik het geweldig vinden dit werk een vervolg te geven, waarbij D66-Zaanstad hopelijk weer onderdeel van het nieuwe college wordt.

Dit samen met een nieuwe fractie, waarbij het doel is om minimaal met 5 raadsleden namens D66 in de nieuwe raad zitting te nemen. 

Lievelingsplek in je gemeente?

Het Guisveld

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Betere leefbaarheid
  • Kansengelijkheid vergroten
  • Duurzaamheid

Laats bezochte culturele evenement?

Babbels live in 2019