Blijf op de hoogte!

Steun ons en help Nederland vooruit

Uw privacy

D66 neemt de privacy van haar gebruikers, leden, abonnementhouders en donateurs zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het privacybeleid voor de websites op het domein van D66 (.d66.nl) en MijnD66.nl (beiden hierna te noemen: de “websites”) uiteen gezet. We raden u aan dit privacybeleid aandachtig door te nemen.

1. Wie is D66?

D66 is een Nederlandse politieke partij. D66 kan via haar Landelijk Bureau worden gecontacteerd via de volgende gegevens:

Postadres:
Landelijk Bureau D66
Postbus 660
2501 CR Den Haag

Bezoekadres:
Hoge Nieuwstraat 30
2514 EL Den Haag

Telefoon:
070-3566066

E-mail:
info@d66.nl

2. Welke informatie wordt door D66 verzameld en verwerkt?

Verstrekken van persoonsgegevens niet vereist

D66 stelt het verstrekken van persoonsgegevens – dat wil zeggen: gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon – niet verplicht om gebruik te kunnen maken van de meeste onderdelen van haar websites. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de websites die D66 aanbiedt, is het invoeren van Persoonsgegevens soms wel vereist.

Onderdelen waarvoor u wel persoonsgegevens moet verstrekken

Lidmaatschapsformulier

Wanneer u via de websites lid wilt worden van D66, wordt aan u gevraagd bepaalde informatie over uzelf te verstrekken, namelijk uw voornaam, voorletters, evt. tussenvoegsels, achternaam, geboortedatum en adresgegevens (straat, huisnummer, evt. toevoeging, postcode, woonplaats, evt. land). Ook worden een aantal overige contactgegevens gevraagd, namelijk uw telefoonnummer (en eventueel 06-nummer) en e-mailadres. D66 hanteert een richtlijn waarbij de hoogte van de lidmaatschapscontributie wordt bepaald aan de hand van uw bruto jaarinkomen. D66 vraagt u daarom om uw bruto jaarinkomen op te geven, maar houdt daar uiteraard geen controle op. Om betaling van de lidmaatschapskosten te kunnen verwerken wordt u tenslotte gevraagd om uw bank-/gironummer te verstrekken.

Eenmalige donatie via iDeal

Wanneer u via de website een eenmalige donatie wilt verrichten aan D66, wordt aan u gevraagd om uw e-mail adres te verstrekken (en of u zich aanmeld voor de D66 nieuwsbrief, zie hieronder). De donatie kunt u direct verrichten via iDeal (zie ook hieronder). Wanneer u een gift boven de €4.500,- doet, zal deze – conform de richtlijnen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – in  de jaarrekening van D66 openbaar worden gemaakt.

Donatie via machtiging

Wanneer u via de website het donatieformulier invult om donateur via machtiging te worden of om een eenmalige donatie via machtiging te doen, wordt aan u gevraagd bepaalde informatie over uzelf te verstrekken, namelijk uw voornaam, voorletters, evt. tussenvoegsels, achternaam, geboortedatum en adresgegevens (straat, huisnummer, evt. toevoeging, postcode, woonplaats en evt. land). Ook wordt een aantal overige contactgegevens gevraagd, namelijk uw telefoonnummer (en eventueel 06-nummer) en e-mailadres. U kunt ook aanvinken of u de D66 nieuwsbrief (zie hieronder) wilt ontvangen, of u lid wil worden van thema-afdeling(en) (alleen voor leden van D66) en of contact met u opgenomen mag worden. Om de donatie te kunnen verwerken wordt u tenslotte gevraagd om uw bankrekening-/gironummer te verstrekken en, indien vanuit het buitenland, wordt ook gevraagd naar de IBAN en/of BIC code. Wanneer u een gift boven de €4.500,- doet, zal deze – conform de richtlijnen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in de jaarrekening van D66 openbaar worden gemaakt.

D66 nieuwsbrief

U kunt u via de website ook opgeven voor de digitale nieuwsbrief van D66. Met deze nieuwsbrief houdt D66 u op de hoogte van politiek nieuws en de ontwikkelingen binnen de partij. Om u voor de nieuwsbrief op te geven, dient u uw naam en e-mail adres te verstrekken. Als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden via de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief.

Om de kwaliteit van onze nieuwsbrieven te meten en te kunnen verbeteren houdt onze nieuwsbrief-software bij wanneer nieuwsbrieven gelezen worden. Dit gebeurt door een afbeelding in de e-mail en kunt u tegenhouden door geen afbeeldingen toe te staan in uw mailprogramma. Links uit onze nieuwsbrief lopen via onze mailserver en worden op die wijze gemeten.

E-mail formulieren

Via de website kunt u diverse e-mailformulieren invullen, om een e-mail te sturen aan het betreffende onderdeel van D66. U kunt bijvoorbeeld een e-mail sturen naar het centrale e-mailadres van D66, maar ook naar de ledenadministratie. Uw e-mail kan worden doorgestuurd naar de verantwoordelijke personen, inclusief degene aan wie u de e-mail richt. Om een e-mail te kunnen sturen dient u uw naam en e-mailadres op te geven. Ook kunt u uw telefoonnummer opgeven en eventueel aan wie de e-mail is gericht. Het staat u vrij om niet-gevraagde persoonsgegevens op te geven in het bericht, maar dit is niet noodzakelijk.

MijnD66.nl

Via de website kunt u als lid van D66 inloggen op MijnD66.nl. Daarvoor dient u uw e-mailadres of lidnummer en wachtwoord te verstrekken.

D66 Nu app voor iOS en Android

De D66 Nu app laadt informatie in van servers van D66. Deze app verzamelt geen persoonsgegevens en verzendt ook geen persoonlijke informatie.

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt D66 ze?

Ter uitvoering van de websites maakt D66 gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine bestandjes met informatie die de server van D66 naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server van D66 teruggestuurd wordt. In dit privacybeleid wordt met “cookies” ook soortgelijke technologieën bedoeld, zoals device fingerprinting, HTML5 local storage en Javascripts. Een cookie kan geen virussen verspreiden.

D66 zal geen cookies plaatsen zonder uw toestemming, tenzij er sprake is van een functionele cookie (een cookie dat strikt noodzakelijk is om een uitdrukkelijk door u verzochte dienst te kunnen verlenen, of om communicatie mogelijk te maken).

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat geen volledig gebruik kan worden gemaakt van alle mogelijkheden van de website. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Website statistieken

D66 verzamelt automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens het gebruik van de website door gebruik van het open source programma Piwik. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres (deels geanonimiseerd), welke pagina’s bezocht zijn en het type browser (het computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) waarvan u gebruik maakt.

De informatie die via het Piwik cookie wordt verzameld wordt opgeslagen op servers in Nederland welke in beheer zijn van D66.

4. Voor welke doeleinden zal D66 de verzamelde informatie gebruiken?

D66 zal de over u verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • om de websites zo goed mogelijk aan u te kunnen verlenen;
 • om uw gebruik van de website te vergemakkelijken en te optimaliseren;
 • om uw klachten, suggesties en vragen te behandelen;
 • om u op uw verzoek lid te maken van D66;
 • om op uw verzoek donaties te innen;
 • om op basis van automatisch gegenereerde informatie geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen om de website te beveiligen;
 • om u op de hoogte te houden van politiek nieuws en de ontwikkelingen binnen D66, waaronder het versturen van de nieuwsbrief van D66 indien u zich daarvoor hebt aangemeld;
 • om uw informatie te verstrekken aan derden op basis van wet- en regelgeving, of indien D66 daartoe aanleiding ziet op grond van dit privacybeleid.

Vanuit hun functie hebben diverse functionarissen toegang tot ledengegevens. Dit zijn:

 • jezelf, via MijnD66.nl;
 • de medewerkers van het Landelijk Bureau. Zij zien alleen gegevens die nodig voor het uitoefenen van hun werk;
 • de secretaris, voorzitter en een derde bestuurslid van een afdeling of regio. Deze gegevens worden via MijnD66.nl middels een speciale toegang voor bestuursleden beschikbaar gesteld;
 • indien van toepassing worden de gegevens beschikbaar gesteld aan de secretaris en voorzitter van groepen binnen D66.

Gebruik door derden

Zonder uw expliciete toestemming zal D66 uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame).

D66 kan uw persoonsgegevens wel verstrekken aan derden voorzover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid en dus geen persoonsgegevens zijn (zoals automatisch gegeneerde informatie, met uitsluiting van uw IP-adres). Tot slot kan D66 uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

5. Toestemming ouders

In beginsel mag iedereen gebruik maken van de website. Indien u jonger bent dan zestien (16) jaar, gelden er echter speciale wettelijke regels voor het gebruik van de website. Als u nog geen zestien (16) jaar oud bent, dan heeft u de toestemming van uw ouders of voogd nodig voordat u gebruik mag maken van de website. Als u nog geen zestien (16) jaar of ouder bent en geen toestemming van uw ouders/voogd hebt om gebruik te maken van de website, mag u geen gebruik maken van de website.

6. Op welke wijze beschermt D66 persoonlijke informatie?

D66 heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

7. Bewaren van uw gegevens

D66 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt.

8. Kennisneming en verbetering van uw gegevens

Indien u wilt weten welke gegevens D66 over u heeft vastgelegd, kunt u contact opnemen met privacy@d66.nl. D66 zal binnen vier weken aan u mededelen of D66 persoonsgegevens over u verwerkt. Indien dit het geval is, zendt D66 u een volledig overzicht van de persoonsgegevens die D66 over u verwerkt.

U kunt D66 aan de hand van het verstrekte overzicht, met redelijke tussenpozen verzoeken om persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of doeleinden van verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. D66 zal binnen vier weken laten weten of, dan wel in hoeverre, D66 aan het verzoek zal voldoen.

Uw lidmaatschapsgegevens kunt u ook zelf wijzigen door in te loggen op MijnD66.nl, of door een wijzigingsverzoek te sturen aan de ledenadministratie.

De ledenadministratie is te contacteren via de volgende gegevens:

Postadres
Ledenadministratie D66
Postbus 660
2501 CR Den Haag

E-mail
ledenadministratie@d66.nl

Telefoon
070-3566066

9. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van D66 ?

De websites kunnen hyperlinks bevatten waarmee u de website verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. D66 heeft geen zeggenschap over de website van derden waar naar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een ander privacybeleid van toepassing is. Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die via de website worden verwerkt. D66 accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en / of inhoud van) websites van derden.

10. Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt via de website.

11. Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit privacybeleid dan kunt u een e-mail sturen aan privacy@d66.nl.

Laatst gewijzigd op 3 augustus 2017