Werkgroep Mensenrechten

Beeld: D66 Utrecht

‘Koester de grondrechten en gedeelde waarden’ is één van de vijf richtingwijzers van D66. Mensenrechten vormen de basis van deze kernwaarde. Belangrijk is daarom dat er ook op lokaal niveau wordt nagedacht over dit onderwerp. Mensenrechten zijn niet alleen voorbehouden aan internationale organisaties, NGO’s en de nationale overheid. Op lokaal niveau, in de praktijk, worden uitdagingen pas zichtbaar. Vandaar ook dat het van belang is dat er met een ‘mensenrechtenbril’ wordt gekeken naar het beleid in Utrecht.

Inactief

Helaas is de Werkgroep Mensenrechten in 2022 opgeheven. De onderwerpen blijven natuurlijk onze aandacht houden en worden ook in andere werkgroepen en door de fractie en het bestuur behandeld. Als je graag met het onderwerp aan de slag wil, benader dan het bestuur via [email protected].

Wat doen wij?

In september 2014 is de Werkgroep Mensenrechten D66 opgericht. Wij waken voor het in achtnemen van mensenrechten bij het maken van beleid. Dat bereiken we door het plaatsten van mensenrechten op de politieke agenda, het uitwisselen van kennis, en het kritisch evalueren van huidige beleid. Wij nemen initiatieven om dit gebied te ontplooien. Wij zijn betrokken bij het organiseren van verschillende activiteiten zoals D-cafés.

Onze activiteiten:

Mensenrechten zijn een zo sterk overkoepelend thema dat in de werkgroep per definitie zeer uiteenlopende onderwerpen aan bod komen. De volgende thema’s zijn in de werkgroep onder andere aan de orde gekomen:

  • Discriminatie
  • Toegankelijkheid
  • LHBTI-rechten
  • Etnisch profileren
  • Sekswerk beleid
  • Inclusie
  • Privacy
  • Mensenrechteneducatie
  • Demonstratievrijheid
  • Vluchtelingen, nieuwkomers en ongedocumenteerden

De visie van de Werkgroep Mensenrechten is dat Utrecht een diverse en inclusieve stad is, en die kwaliteiten willen we koesteren en verder ontplooien. In de periode 2018 – 2020 richten we onszelf nadrukkelijk op drie onderwerpen: toegankelijkheid, anti-discriminatie en privacy. Onze agenda ontwikkelt zich naar aanleiding van actuele vraagstukken.

Daarnaast brengen we gevraagd en ongevraagd advies uit aan de D66-fractie. We onderhouden, door een diverse samenstelling van onze werkgroep, contact met diverse organisaties die zich met mensenrechten bezig houden. Vanwege het overkoepelende karakter van het thema van deze werkgroep onderhouden we ook nauwe contacten met andere werkgroepen.

Wanneer en waar?

Elke derde woensdag van de maand komen we bij elkaar. Deelname aan de werkgroep is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Van leden wordt minimaal verwacht dat zij aan vergaderingen bij zullen dragen. Als je wilt kan je deelnemen aan externe activiteiten, betrokkenheid bij overige activiteiten van D66 wordt gestimuleerd.

Lijkt het jou wat om (inter)nationaal beleid om te zetten in lokaal advies voor de D66-fractie? Heb jij een relevante achtergrond of heb je interesse in de onderwerpen van de werkgroep? Nieuwe, gemotiveerde leden zijn altijd welkom!