Algemene Afdelings vergadering
27 september

Op woensdag 27 september organiseren we een Algemene Afdelingsvergadering (AAV) om onder andere een nieuw bestuurslid te verkiezen.

De AAV zal fysiek plaatsvinden in Podium Oost (Oudwijkerdwarsstraat 148, 3581 LJ Utrecht).

Aanmelden

Via de mail heb je op 27 augustus een aanmeldlink toegestuurd gekregen. Niet ontvangen? Stuur dan een bericht naar bestuur@d66utrecht.

Agenda

 • Opening
 • Introductie Afdelingsprocedurecommissie (APC)
 • Bestuursmededelingen
 • Ter besluitvorming: Vaststellen notulen AAV 10 juni 2023 (downloadlink)
 • Ter besluitvorming: Bestuursverkiezingen: 1) Bestuurslid communicatie
 • Ter besluitvorming: Motie ondersteunen landelijke campagne door aanwenden eigen verkiezingsreserve
 • Ter besluitvorming: Behandeling evt. ingediende moties / amendementen
 • Updates vanuit Fractie, College, Jonge Democraten, Provinciale Staten en Tweede Kamer
 • Uitslag bestuursverkiezing
 • Bedanken afzwaaiend bestuurslid
 • Rondvraag
 • Aankomende activiteiten
 • Sluiting

Bestuursverkiezingen

Voor deze AAV is één bestuursvacature beschikbaar waarvoor leden zich kunnen kandideren tot uiterlijk zondag 17 september 23.59 uur.

De zittingstermijn van een bestuurslid is 3 jaar, waarna deze zich eenmaal opnieuw verkiesbaar mag stellen voor dezelfde functie. De maximale zittingstermijn van een bestuurslid is 6 jaar. De rol van bestuurslid is vooral organisatorisch en strategisch, niet politiek van aard. Een bestuursfunctie onbezoldigd. Meer informatie over invulling van de functie? Neem dan contact op met afdelingssecretaris Karin Akkers via [email protected].

Leden kunnen zich kandideren door uiterlijk zondag 17 september om 23:59 een mail met motivatie (maximaal 300 woorden) + foto te sturen naar [email protected] en evt. een CV of link naar een LinkedIn profiel. Deze foto en motivatie worden gepubliceerd in het kandidatenboek. Tijdens de afdelingsvergadering op woensdag 27 september zullen de kandidaten zich kunnen presenteren. Daarna zullen de aanwezige leden door middel van een anonieme hoofdelijke stemming de kandidaat van hun keuze in het bestuur kunnen verkiezen.

Indienen van moties, amendementen en agendapunten

Wil je graag een motie indienen? Via deze link vind je een beknopte uitleg over hoe een motie er ongeveer uit zou moeten zien. Let erop dat een motie maximaal 300 woorden mag zijn.  

Wil je:

 • Een motie indienen;
 • Een amendement op een vergaderstuk indienen;
 • Een onderwerp op de agenda van de afdelingsvergadering plaatsen?

Houd dan rekening met de volgende deadlines en regels:

 • woensdag 20 september 23.59 uur, voor het indienen van jouw lokale motie of jouw amendement. Een motie mag niet langer zijn dan 300 woorden in totaal. Een motie moet voorzien zijn van de (digitale) handtekening (en idealiter het lidmaatschapsnummer) van (inclusief indiener) tenminste 3 stemgerechtigde leden.

Ingediende moties/amendementen met het eventuele bestuursadvies publiceren we uiterlijk zondag 17 september 2023 op de website. Dit geldt ook voor de namen van de leden die zich kandidaat hebben gesteld voor één van de vacatures.

 • zondag 24 september 23.59 uur, voor het indienen van ‘actuele lokaal-politieke moties’. Voor het indienen van actuele lokaal-politieke moties gelden dezelfde voorwaarden ten aanzien van lengte en het aantal vereiste handtekeningen als voor een gewone motie. De actualiteit wordt mede bepaald aan de hand van de vraag of uitstel van behandeling tot een volgende AAV mogelijk of wenselijk is.

Ingediende actuele moties en amendementen/moties worden met het eventuele bestuursadvies uiterlijk op dinsdag 19 september gepubliceerd op de website.

 • Agendapunten konden worden ingediend tot en met zondag 3 september 23.59 uur. De definitieve agenda is op 13 september gepubliceerd.

Je agendavoorstel, motie of amendement stuur je vóór de betreffende deadline per email naar [email protected]. Heb je een vraag over de procedures, dan kun je die ook via dit e-mailadres stellen.

Ben je op zoek naar andere leden die willen helpen met moties/amendementen? Stuur ons dan ook een bericht op [email protected] en we denken graag mee over hoe we je in contact kunnen brengen met andere leden.

Regels omtrent het indienen van moties en amendementen (huishoudelijk reglement)

Artikel 3.9 Moties en amendementen 
1. Behoudens het in het Huishoudelijk Reglement bepaalde ten aanzien van de jaarrekening kunnen met betrekking tot alle geagendeerde congresvoorstellen moties en/of amendementen worden ingediend. 
2. Voor publicatie van verkiezingsprogramma’s voor de Staten-Generaal en het Europees Parlement geldt een afwijkende regeling, deze is vastgelegd in artikel 3.12. 
3. Moties en amendementen kunnen worden ingediend: 
a. bij besluit van een ledenvergadering van een regio, (deel)afdeling of geregistreerde thema-afdeling. Dit besluit dient in een vergadering of na digitale stemming tot stand te zijn gekomen. Een proces-verbaal van de besluitvorming dient te worden overlegd. De opkomst tijdens deze stemming dient ten minste 4% van de stemgerechtigde leden van de betreffende regio, (deel)afdeling of geregistreerde thema-afdeling te zijn, of indien dit aantal meer is dan het aantal zoals bedoeld in sub b, ten minste het aantal zoals bedoeld in sub b te zijn. 
b. door ten minste 0,125% van de stemgerechtigde leden; 
c. het Landelijk Bestuur. Artikel 3.11 vierde lid is van overeenkomstige toepassing. De peildatum voor het aantal stemgerechtigde leden en het daaruit voortvloeiende aantal benodigde ondersteuningsverklaringen, zoals bedoeld in artikel 3.9 lid 3 sub b, wordt door de 13 Landelijke Besluitvormingscommissie vastgesteld en gepubliceerd bij het overzicht van aangenomen en verworpen congresvoorstellen, moties en amendementen, zoals bedoeld in artikel 3.19 lid 2. 
4. De moties en de amendementen dienen te worden opgesteld volgens een in het congresreglement vastgelegd model. Moties mogen niet langer zijn dan 300 woorden. De toelichting op een amendement mag niet langer zijn dan 100 woorden. 
5. Voor de indiening van amendementen op verkiezingsprogramma’s voor de StatenGeneraal of het Europees Parlement geldt een afwijkende regeling, deze is vastgelegd in artikel 3.12.
6. Moties en amendementen met betrekking tot de geagendeerde congresvoorstellen dienen uiterlijk op de in het congresreglement aangegeven tijdstippen voor het congres bij het Landelijk Bureau te worden ingediend met dien verstande dat de periode tot het indienen van de moties en de amendementen inzake congresvoorstellen als bedoeld in lid 1, uiterlijk twee weken voor de aanvang van het congres eindigt. 
7. Moties met betrekking tot algemene huishoudelijke aangelegenheden van de Partij, algemene organisatorische moties genaamd, alsmede algemene politieke moties, kunnen op de gebruikelijke wijze in de ledenvergadering aan de orde worden gesteld. De betreffende moties worden tijdens de algemene ledenvergadering bij dit agendapunt behandeld. Moties of resoluties die bij aanname als gevolg hebben dat een begrotingspost wordt overschreden dienen vergezeld te gaan van een amendement op de begroting dan wel een voorstel tot wijziging van de begroting. 
8. Moties die naar het oordeel van de Besluitvormingscommissie de strekking van een amendement hebben, worden als amendement in behandeling genomen. Zo nodig geeft zij de indieners de gelegenheid om hun voorstel te herformuleren binnen een door de commissie te stellen termijn. Voorstellen om agendapunten te schrappen zijn buiten de orde. 
9. Het Landelijk Bestuur heeft de bevoegdheid aangenomen amendementen, die qua taal en stijl niet passen binnen de tekst van een politiek congresvoorstel, aan te passen zonder dat de inhoud gewijzigd wordt. Het Landelijk Bestuur heeft voorts de opdracht om de volgens dit reglement niet-amendeerbare tekstdelen van het verkiezingsprogramma aan te passen op basis van de besluitvorming door het congres voor de aldus aangepaste tekst. Deze bevoegdheid kan het Landelijk Bestuur mandateren aan de landelijke programmacommissie. 
10. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.16, tweede lid, heeft het Landelijk Bestuur het recht om naar aanleiding van ingediende moties en amendementen wijzigingsvoorstellen ten aanzien van congresvoorstellen, moties, amendementen, waaronder begrepen amendementen op ingediende moties, in te dienen. Het draagt er zorg voor dat deze voorstellen in een congresboek zijn opgenomen. 
11. De Besluitvormingscommissie kan besluiten de bespreking van algemene politieke moties te doen door middel van deelsessies. Deze werkwijze wordt dan vermeld in het congresreglement. 
12. De wijze van behandeling geschiedt conform artikel 3.17 waarbij: a. de congresvoorzitters optreden als sessiesvoorzitters, danwel sessievoorzitters aanwijzen; b. de besluitvormingscommissie een afvaardiging per sessie stuurt; 
13. Na bespreking van de betreffende motie zal de sessievoorzitter de motie in stemming brengen. a. Indien de motie door meer dan 70% van de aanwezigen wordt gesteund, dan wordt aan de plenaire vergadering voorgesteld deze motie zonder verdere behandeling in stemming te brengen; b. Indien de motie door minder dan 30% van de aanwezigen wordt gesteund, dan wordt aan de plenaire vergadering voorgesteld deze motie zonder verdere behandeling in stemming te brengen; c. Indien meer dan 30% maar minder dan 70% van de aanwezigen de motie steunt, dan zal de motie in de plenaire sessie behandeld worden, voordat deze in stemming wordt gebracht. 
14. Het Landelijk Bestuur kan, beargumenteerd, voorstellen om een motie in de plenaire sessie alsnog te behandelen. 
15. De Besluitvormingscommissie kan beargumenteerd, in overleg met het Landelijk Bestuur, besluiten om bepaalde voorstellen, moties en/of amendementen digitaal in stemming te brengen. Zij beargumenteren de reden in het Congresreglement en vermelden hier tevens om welke voorstellen, moties en/of amendementen dit gaat. Nadere regels over deze digitale stemming worden in het congresreglement vermeld. 
Artikel 3.10 Actuele politieke moties 
1. Moties, die betrekking hebben op actuele politieke situaties zoals gedefinieerd in artikel 1.1, lid 4 sub a, kunnen op elk congres worden ingediend op een in het congresreglement bepaald tijdstip. De onderbouwing voor beide criteria dient door de indiener te worden aangedragen in de overwegingen van de motie. De Besluitvormingscommissie besluit of aan deze voorwaarden is voldaan. Zo nee, dan bericht zij binnen één dag na sluiting van de indieningstermijn de indieners. Deze hebben één dag om tegen dit besluit in beroep te gaan, waarna het Geschillencollege binnen twee dagen uitspraak dient te doen. 
2. Een actuele politieke motie dient te worden ondersteund door tenminste vijftien stemgerechtigde leden van de Partij of te zijn aangenomen door een afdelings- of regionale ledenvergadering. 
3. De Besluitvormingscommissie verifieert of aan de in het eerste en tweede lid genoemde voorwaarden is voldaan en stelt het congres in kennis van de correct ingediende moties. 
4. Over geagendeerde congresvoorstellen kunnen geen actuele politieke moties worden ingediend. 5. Indien tijdens het congres door of vanwege het Landelijk Bestuur deelbijeenkomsten worden georganiseerd kunnen naar aanleiding van het aldaar besprokene politieke moties worden ingediend. Het tweede en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing.