Ruimte voor stad en regio

De afgelopen decennia hebben ons geleerd dat alle vormen van blauwdrukdenken om het provinciaal bestuur te hervormen gedoemd zijn te mislukken. Ze blijken politiek onhaalbaar of houden te weinig rekening met de regionale verschillen in ons land. We moeten erkennen dat de bestuurlijke vraagstukken in Nederland niet overal van dezelfde orde zijn. Om die reden durven we te kiezen voor differentiatie, voor meer flexibiliteit, voor meer maatwerk.

Steden zijn daarbij vaak de motor voor de versterking van de concurrentie- en innovatiekracht van Nederland. Internationaal zien we ook dat de concurrentie juist plaatsvindt tussen die stedelijke regio’s. Steden moeten de ruimte krijgen hun rol goed te vervullen. Deze stedelijke regio’s moeten daarom de mogelijkheid krijgen taken van de provincie over te nemen, en ‘provincievrij’ te worden. Via deze weg ontstaat zo in de komende jaren perspectief op een binnenlands bestuur met slechts twee bestuurslagen, de landelijke en de gemeentelijke.