Met dit amendement stellen we voor de kiesgerechtigde leeftijd in de nieuwe provinciale referendumverordening te verlagen naar zestien jaar. Het amendement is in de Statenvergadering van 2 februari 2022 verworpen met 19 stemmen voor en 24 daartegen.

Het amendement is mede-ingediend door GroenLinks en Partij voor de Dieren.

Met deze motie roepen we op het budget voor de subsidie Verbetering en Verduurzaming Groningen dusdanig te verhogen zodat alle huishoudens die daar recht op hebben deze subsidie kunnen ontvangen. De motie is in de Statenvergadering van 12 januari 2022 unaniem aangenomen.

De motie is mede-ingediend door GroenLinks, VVD, PvdA, CDA, Partij voor het Noorden, 50PLUS, OnsGroningen, Partij voor de Dieren, Groninger Belang, Partij voor de Vrijheid, SP en ChristenUnie.

Met deze motie roepen we op om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar het geschikt maken van voormalige afvalbergen in de provincie voor fietsers en wandelaars. De motie is in de Statenvergadering van 7 juli 2021 aangenomen.

De motie is mede-ingediend door ChristenUnie, Partij voor de Dieren en VVD.

Naar aanleiding van een jongereneditie van ‘Praten met de Staten’ stellen we in deze motie voor in gesprek te gaan met leerlingen van het Hogeland College over de fietsveiligheid rondom de school en het oplossen van knelpunten.

De motie is in de Statenvergadering van 30 september 2020 aangenomen. Naar aanleiding hiervan zijn twee Statenleden, waaronder Peter Gerrits, en ambtenaren van de provincie digitaal in gesprek gegaan met de leerlingen. Over de uitkomsten van dit gesprek is een brief geschreven aan Provinciale Staten.

De motie is mede-ingediend door CDA, GroenLinks, ChristenUnie en PvdA.

In deze motie stellen we voor om in overleg met gemeenten en energiecoöperaties burgerpanels te vormen waarin inwoners mee kunnen praten over de energietransitie. De motie is in de Statenvergadering van 30 september 2020 aangenomen.

Met deze motie spreken we uit voorstander te zijn van een internationale treinverbinding tussen Amsterdam en Helsinki via Groningen en roepen we op hiervoor te lobbyen in Den Haag en Brussel. De motie is in de Statenvergadering van 5 februari 2020 aangenomen.

De motie is mede-ingediend door GroenLinks, Partij van de Arbeid, Groninger Belang, Partij voor de Dieren, SP, Partij voor het Noorden, 50PLUS, Partij voor de Vrijheid, VVD en CDA.

Met deze motie roepen we op meer ruimte te bieden aan organisaties die leertrajecten bieden in de ICT-sector en deze leertrajecten te integreren in het provinciale project ‘De Kansrijke Leerweg’. De motie is in de Statenvergadering van 18 december 2019 aangenomen.

De motie is mede-ingediend door 50PLUS, Partij voor de Vrijheid, Forum voor Democratie en Partij voor de Dieren.

In deze motie pleiten we voor een sterke regionale lobby om extra financiële middelen van het Rijk te werven voor de cultuursector in onze provincie. De motie is in de Statenvergadering van 13 november 2019 aangenomen.

De motie is mede-ingediend door Groninger Belang, Partij voor het Noorden, 50PLUS, Partij voor de Dieren en Partij voor de Vrijheid.

In deze motie roepen we op concreet invulling te geven aan de ambities in het Nationaal Programma Groningen op het gebied van economie; opleiding, werk & inkomen; leefbaarheid; imago en aantrekkingskracht. De motie is in de Statenvergadering van 10 juli 2019 aangenomen.

De motie is mede-ingediend door Partij van de Arbeid, ChristenUnie, VVD, GroenLinks, CDA, 50PLUS, Partij voor het Noorden, Partij voor de Vrijheid, SP en Groninger Belang.

Leden van Provinciale Staten kunnen vragen stellen aan het College van Gedeputeerde Staten over uiteenlopende kwesties. Met name bij meer diepgaande vragen is het gebruikelijk deze schriftelijk te stellen in plaats van mondeling bij een commissie- of Statenvergadering. Hieronder is een overzicht te vinden van de schriftelijke vragen die D66 in deze Statenperiode tot nu toe heeft gesteld.

Naar aanleiding van een verzoek van de Honorair Consul van Oekraïne vragen we samen met de ChristenUnie wat de mogelijkheden zijn voor het weren van Russische en Belarussische schepen uit de Groninger havens.

Vanwege de inval van Rusland in Oekraïne wil onze fractie dat de provincie de samenwerking met oblast Leningrad heroverweegt.

D66 vindt het belangrijk dat iedereen in de provincie toegang heeft tot stabiel en snel internet. Daarom hebben wij gevraagd wat de stand van zaken is voor wat betreft de uitrol van het netwerk en hoe problemen en knelpunten kunnen worden opgelost.

De verstrekking van de subsidie leidde tot lange (digitale) wachtrijen en schrijnende situaties. Daarom vragen wij of de procedure onafhankelijk wordt onderzocht en willen wij duidelijkheid over wanneer een nieuwe aanvraag mogelijk is.

Nu bekend is geworden dat de aansluiting van het windpark vertraging oploopt, wil onze fractie weten wat hiervan de gevolgen zijn voor de verduurzaming van de industrie.

Uit berichtgeving in de media bleek dat veel karakteristieke Oldambtster herenboerderijen in slechte staat verkeren. D66 wil weten wat het College gaat doen om dit unieke erfgoed te behouden.

Naar aanleiding van twee ICT-gerelateerde incidenten bij bij twee aan de provincie verbonden organisaties willen wij weten hoe goed de provincie digitaal beveiligd is. Daarnaast stellen we vragen over het gebruik van WhatsApp voor communicatie.

Samen met GroenLinks stelden we schriftelijke vragen over de steun vanuit het provinciale coronafonds voor ondernemers en sportverenigingen.

Met de start van de vaccinatiecampagne voor de deur wil onze fractie weten hoe de provincie hierin kan ondersteunen.

Wij vinden dat scholen geen enkel onderscheid op basis van gender of seksualiteit mogen maken en willen dat de provincie dit onderstreept.

Naar aanleiding van berichtgeving in de Duitse media willen wij meer weten over de mogelijke vertraging en hogere kosten van de Friesenbrücke op de spoorlijn tussen Groningen en Leer.

Uit onderzoek blijkt dat maatregelen om weidevogels te beschermen niet altijd het gewenste effect hebben. Daarom willen wij weten wat de provincie met deze uitkomsten gaat doen.

Na brandstichting en vernieling bij meerdere zendmasten maakt onze fractie zich zorgen over de bereikbaarheid van hulpdiensten. Daarom vragen we welke rol de provincie kan spelen in de bescherming van de digitale infrastructuur.

Na de invoering van de coronamaatregelen heeft onze fractie gevraagd naar de gevolgen hiervan voor de schadeafhandeling en versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied.

Uit onderzoek blijkt dat er sprake is van een groeiend salarisverschil tussen mannen en vrouwen. Onze fractie wil daarom weten hoe de situatie is binnen de provinciale organisatie.

Het kabinet heeft voorgenomen een investeringsfonds te willen inrichten voor onder meer infrastructurele projecten. Wij willen graag weten welke kansen dit kan bieden voor onze provincie en welke concrete plannen hiervoor in aanmerking komen.

Naar aanleiding van berichtgeving dat GasTerra mogelijk al snel de deuren moet sluiten, vraagt onze fractie naar de gevolgen die dit heeft voor de werkgelegenheid en de organisaties en initiatieven die zij financieren.