David Vos

Beeld: Eigen foto

Fractie- en communicatiemedewerker

  • 24 jaar
  • Groningen

Als geboren en getogen Assenaar en inmiddels al meerdere jaren wonend in de stad Groningen, voel ik mij sterk verbonden met het Noorden. En zeker met de provincie Groningen. Het is de plek waar een groot deel van mijn voorouders vandaan komt, zowel uit de Stad als het Ommeland. Een provincie met prachtige natuur en weidse uitzichten, met levendige en gezellige dorpen en steden, en met inwoners die trots zijn op waar zij ‘weg’ komen. Als fractiemedewerker van de Statenfractie van D66 zet ik mij met veel plezier en enthousiasme in om dit zo te houden, maar ook om verbeteringen aan te brengen waar dat mogelijk of noodzakelijk is. Bijvoorbeeld als het gaat om de omschakeling van gaswinning naar duurzame energie, het versterken van de werkgelegenheid en de realisatie van efficiënte en schone vormen van (openbaar) vervoer.

Mijn belangstelling voor maatschappelijke vraagstukken en de publieke zaak vormde in 2016 de aanleiding om Sociologie te gaan studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hierbij heb ik mij gedurende de studie vooral gespecialiseerd in de ontwikkeling van beleid en de rol van de politiek in dit proces. Ik vind het belangrijk om inwoners actief te informeren over en te betrekken bij besluitvorming die hen aangaat, juist wanneer zij het vertrouwen in politici en bestuurders dreigen te verliezen. Tijdens mijn afstudeerstage en -onderzoek heb ik gezien hoeveel mooie bewonersinitiatieven er in de provincie zijn en hoeveel inwoners zich met veel energie en betrokkenheid inspannen voor hun woon- en leefomgeving. Juist daar waar de leefbaarheid onder druk staat door het verdwijnen van voorzieningen, bevolkingskrimp en de gevolgen van de gaswinning, laten deze vele en diverse initiatieven mijns inziens zien hoeveel veerkracht er onder Groningers aanwezig is.

Binnen de fractie ondersteun ik de Statenleden inhoudelijk en ben ik verantwoordelijk voor de externe communicatie. Voor vragen of opmerkingen gericht aan onze fractie kunt u dan ook bij mij terecht. Dat kan zowel per mail of telefonisch (zie onderstaand) als via één van onze sociale media-kanalen (Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn).

✉ [email protected]
☎ 06 427 986 99