Samira Rafaela

Samira Rafaela

Europarlementariër

Samira Rafaela – Foto: Emre Kanik

In mei 2020 werd Samira verkozen tot Europarlementariër namens D66. De komende jaren kunnen jullie van mij verwachten dat ik mij zal inzetten voor een sterk, sociaal en veilig Europa.”

De afgelopen jaren heeft Samira (1989) zich zowel nationaal als internationaal ingezet om de brug te slaan tussen verschillende gemeenschappen en werelden. Dit deed ze vanuit verschillende posities zoals strategisch adviseur, internationaal trainer en spreker, sociaal ondernemer in Afrika en diversiteitsambassadeur voor D66.

“Alleen met het hart kunnen we een nieuwe coalitie van Europeanen bijeenbrengen die de Europese Unie voor de toekomst kan bewaren. Die  nieuwe coalitie is jonger, kleurrijker en vrouwelijker dan voorheen en voelt zich Europees. Om die Europeanen ook echt te betrekken bij de EU, is een socialer Europa nodig. Een Europa waarin steeds meer mensen meedoen en niet minder. Een Europa dat werkt voor iedereen. De EU is op haar best wanneer zij ongelijkheden weet recht te trekken, die nationale regeringen laten oplopen. Representatie is de sleutel. Zonder een goede afspiegeling van de Europese bevolking in de Europese instellingen worden mensen vergeten en worden niet de juiste vragen gesteld.”

In 2020 werd Samira door Politico vermeld als de “20 MEPs to watch in 2020” vanwege haar visie op de toekomst van handel. Lees verder.

Portefeuilles

Internationale handel, vrouwenrechten en gendergelijkheid, sociale zaken en werkgelegenheid, mensenrechten, Landen en Gebieden Overzee, discriminatie en racisme

Rollen in het EP:

  • Coördinator vrouwenrechten en gendergelijkheid voor Renew Europe 
  • Vice-coordinator internationale handel voor Renew Europe
  • Voorzitter vrouwenforum Latijns-Amerika- EU delegatie 
  • Bestuurslid Anti-Racisme en diversiteit werkgroep 
  • Bestuurslid en oprichter ‘New Green Deal‘ werkgroep 
  • Coördinator gendermainstreaming voor de delegaties Cariforum en Chili
  • Rapporteur handelsovereenkomst met Chili

Samira Rafaela op campagne – Eigen beeld

Peter van der Voort

Peter van der Voort

Eerste Kamerlid

Peter van der Voort – Eigen beeld

Peter van der Voort (1964) is sinds februari 2020 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal namens D66.

Peter volgt Alexandra van Huffelen op die staatssecretaris is geworden bij het ministerie van Financiën. Naast het Eerste Kamerlidmaatschap is hij intensivist (medisch specialist op de intensive care) en probeert hiermee de verbinding in ieder geval voor de (curatieve) gezondheidszorg te borgen. De toetsing van wetten op doelmatigheid, uitvoerbaarheid en rechtmatigheid kan daarmee gedaan worden met oog voor de praktijk en de praktische gevolgen.

Bekijk het actuele CV van Peter van der Voort op de website van de Eerste Kamer.

Portefeuille

Onderwijs Cultuur en Wetenschap (hoger onderwijs);  Financiën en Volksgezondheid, welzijn en sport

Maak kennis met Peter

Peter van der Voort – Eigen beeld

Carla Moonen

Carla Moonen

Eerste Kamerlid

Carla Moonen – Eigen beeld

Carla Moonen (1963) is vanaf juni 2019 lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal.

Als raadadviseur van het Kabinet Minister-President adviseerde ik over het beleid en de wetgeving aangaande ruimtelijke ordening, energie en mobiliteit. Bij MVO Nederland zet ik mij in voor de verduurzaming van bedrijven. Als Dijkgraaf van het Waterschap Brabantse Delta realiseerde ik projecten om Nederland schoner en veiliger te maken.

Afkomstig van een agrarisch bedrijf uit Limburg weet ik goed wat er speelt in de buitengebieden. Daar zullen veel transities gaan plaatsvinden op het gebied van energie, klimaat en landbouw.

In de Eerste kamer wil ik mij daarnaast inzetten om wetgeving zo in te richten dat ondernemers duurzaam kunnen innoveren. Mijn brede expertise in de sectoren economie en financiën zet ik in voor de sociaaleconomische onderwerpen sociale zaken, de vernieuwing van het pensioenstelsel en het toezicht op de bankensector. D66 heeft een verhaal dat veel Nederlanders kan overtuigen. D66 kan en moet het verschil maken met goed beleid en sterke wetgeving. Sociaal en duurzaam. Daar wil ik me hard voor maken.

Bekijk het actuele CV van Carla Moonen op de website van de Eerste Kamer.

Portefeuilles

Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking, Omgeving en Sociale Zaken.

Maak kennis met Carla

Carla Moonen – Eigen beeld

Henk Pijlman

Henk Pijlman

Eerste Kamerlid

Henk Pijlman – Eigen beeld

Henk Pijlman (1955) is sinds juni 2015 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Alles begint met onderwijs en kansengelijkheid. Iedereen verdient de kans om het beste uit zichzelf te halen. D66 is liberaal waar het kan en sociaal waar het moet. Ieder mens moet zich optimaal kunnen ontplooien maar dat kan alleen als je geworteld bent in en je verantwoordelijk voelt voor de gemeenschap.

Onderwijs is de rode draad in mijn loopbaan. Als wethouder ontwikkelde ik de Vensterschool. Later vaak Brede school genoemd. Nu probeer ik op het HBO het onderwijs zo in te richten dat studenten maximale kansen krijgen en zich verantwoordelijk voelen voor onze maatschappij. Met mijn maatschappelijke ervaring lever ik graag een bijdrage aan het werk van de Eerste Kamer.

Bekijk het actuele CV van Henk Pijlman op de website van de Eerste Kamer.

Portefeuilles

Binnenlandse Zaken (Wonen en Bouwen), Energie, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Onderwijs en Cultuur.

Maak kennis met Henk

Henk Pijlman – Eigen beeld

Boris Dittrich

Boris Dittrich

Eerste Kamerlid

Boris Dittrich – Eigen foto

Boris Dittrich (1955) is sinds juni 2019 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Na bijna veertig jaar gewerkt te hebben trad ik op 11 juni 2019 toe tot de Eerste Kamer. In het verleden ben ik advocaat geweest in Amsterdam, rechter in Alkmaar, ruim twaalf jaar Tweede Kamerlid (waarvan drie jaar fractievoorzitter) en ruim elf jaar ‘advocacy director LHBT rechten’ voor Human Rights Watch.

Ik woonde in New York, later in Berlijn en werkte van daaruit over de wereld. In al die hoedanigheden heb ik de werking van de Nederlandse democratische rechtsstaat van verschillende kanten meegemaakt. In de Eerste Kamer wil ik me dan ook toeleggen op het versterken daarvan, mede in samenhang met een goede positie van Nederland in een sterk Europa. Mensenrechten, waaronder gelijke behandeling en non-discriminatie, wil ik als leidraad gebruiken bij het toetsen van de kwaliteit van wetsvoorstellen.

Nederland is een goed land om in te leven, maar nog lang niet af. Als sociaal-liberaal zie ik het als mijn taak er aan bij te dragen dat iedereen in de samenleving mee kan doen en dat de kloof tussen arm en rijk, kennis en laag geletterdheid, wit en gekleurd, jong en oud wordt verkleind. Daarnaast wil ik er aan bijdragen dat kunstenaars en cultuur in brede zin respectvol worden behandeld.

Bekijk het actuele CV van Boris Dittrich op de website van de Eerste Kamer.

Portefeuilles

Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken, Huis van de Koning, Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking, Europese Zaken, Justitie, Veiligheid en Koninkrijksrelaties.

Maak kennis met Boris

Boris Dittrich – Eigen beeld

Petra Stienen

Petra Stienen

Eerste Kamerlid

Petra Stienen – Eigen beeld

Petra Stienen (1965) is sinds juni 2015 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Als mensenrechtendiplomaat in de Arabische wereld op de ambassades Cairo en Damascus heb ik ervaren hoe belangrijk de rechtstaat en vrijheden zijn voor het welzijn en welvaart voor eenieder in de wereld buiten Nederland en voor diegenen die toevlucht zoeken tot Europa. Inmiddels is de wijde wereld onze wijken binnengekomen. Dit is voor mij de context van mijn ondernemerschap waarin participatie, emancipatie, migratie en inclusiviteit centrale thema’s zijn. Alleen door al het talent in onze samenleving aan te spreken kunnen we vooruit, in eigen land maar ook in relatie tot de wereld. Uiteraard met aandacht en steun voor mensen die hierin minder snel meekunnen.

Vanuit mijn ervaringen en expertise wil ik me graag namens D66 inzetten binnen de D66-fractie in de Eerste Kamer. Juist daar kunnen we als partij er voor zorgen dat de Nederlandse rechtsstaat in stand blijft en dat iedereen in Nederland gelijke kansen heeft op een goede toegang tot onderwijs, de arbeidsmarkt en gezondheidszorg.

Bekijk het actuele CV van Petra Stienen op de website van de Eerste Kamer.

Portefeuilles

Immigratie & Asiel (asiel- en vreemdelingenbeleid) en Werkgelegenheid

Maak kennis met Petra

Petra Stienen – Eigen beeld

Joris Backer

Joris Backer

Eerste Kamerlid

Joris Backer – Eigen beeld

Joris Backer (1953) is sinds 2011 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en ondervoorzitter van de Eerste Kamer sinds 2015.

De Eerste Kamer heeft de afgelopen jaren op mijn wetgevingsterreinen veel werk verzet. We kregen te maken met een aantal controversiële onderwijswetten, een bedreiging van de Europese Stabiliteit (de Euro, Griekenland en de Oekraïne), omvangrijke ingrepen in de zorg, pensioen en sociale zekerheid. Maar ook principiële debatten over botsing van grondrechten en de rechtstaat.

Ik geloof in het omarmen van onze vijf richtingwijzers als leidraad voor het D66 politieke handelen. De richtingwijzers hebben de afgelopen jaren ook mij als Senator hun waarde bewezen, zelfs al waren ze soms aan het zicht onttrokken door meters dikke wetteksten. Wij hebben ook in de Senaat laten zien dat we als partij volwassen zijn geworden, richtinggevend en gezichtsbepalend. De toekomst van D66 zie ik dan ook met optimisme tegemoet. Sinds juni 2011 heb ik een bijdrage geleverd aan de realisatie van onze politieke agenda en ik wil me daar volop als Eerste Kamerlid met de nieuwe collega’s in onze grotere fractie voor blijven inzetten!

Bekijk het actuele CV van Joris Backer op de website van de Eerste Kamer.

Joris Backer

Europa (institutioneel, monetair); Financiën (Rijksbegroting); Justitie (o.a. arbeidsrecht, zakelijk recht) en Wetenschap

Maak kennis met Joris

Joris Backer – Eigen beeld

Annelien Bredenoord

Annelien Bredenoord

Fractievoorzitter Eerste Kamer

Annelien Bredenoord – Eigen beeld

Annelien Bredenoord (1979) is sinds juni 2015 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Sinds juni 2019 is zij fractievoorzitter.

In de Eerste Kamer maken we de allerlaatste afweging van een wet voordat deze de samenleving ingaat. Zeker in een versnipperde Tweede Kamer met wel 13 partijen en de vertwittering van het publieke debat heb ik gemerkt hoe belangrijk het is als er in de luwte nog goed gekeken wordt naar de kwaliteit van wetgeving. Want de grote maatschappelijke vraagstukken, zoals de omgang met nieuwe technologie, het onderhouden van onze democratische rechtsstaat, de toekomst van onze planeet, goede toegankelijke gezondheidszorg, vraagt om goede wetten, en die beoordelen wij in de Eerste Kamer.

De komende tijd zal ik me, samen met iedereen in mijn fractie, inzetten om verbinding, samenwerking en vrijzinnige politiek sterk te laten zijn in de Eerste Kamer.

Bekijk het actuele CV van Annelien Bredenoord op de website van de Eerste Kamer.

Portefeuilles

Volksgezondheid, Welzijn en Zorg (Gezondheidszorg, Medisch-ethisch)

Maak kennis met Annelien

Annelien Bredenoord – Eigen beeld

Hans Vijlbrief

Hans Vijlbrief

Staatssecretaris van Financiën

Hans Vijlbrief – Eigen foto

Op 29 januari 2020 werd Hans staatssecretaris in het kabinet-Rutte III.

Hans kent het ministerie van Financiën goed. Hij was van 2011 tot 2018 thesaurier-generaal, een van de hoogste ambtenaren van het departement. In 2018 werd hij voorzitter van de Eurowerkgroep. Deze werkgroep bereidt de vergaderingen van de Eurogroep voor. De voorzittersfunctie wordt gezien als een van de belangrijkste ambtelijke functies bij de Europese Unie. Hans schreef mee aan het verkiezingsprogramma van D66 voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017.

De topambtenaar weet hoe een grote, complexe organisatie geleid moet worden en wordt gezien als een bruggenbouwer. Jeroen Dijsselbloem, die als minister van Financiën veel met Vijlbrief samenwerkte, zei in Nieuwsuur: “Hij komt niet om even een makkelijk baantje over te nemen, hij komt om een buitengewoon ingewikkelde klus te doen. Als Hans Vijlbrief hier niet de kar op de rails krijgt, dan weet ik het niet meer.”

Portefeuilles

Belastingdienst, vergroenen van het belastingstelsel en aanpakken van belastingontwijking

Hans Vijlbrief – Eigen beeld

Alexandra van Huffelen

Alexandra van Huffelen

Staatssecretaris van Financiën

Alexandra van Huffelen – Eigen foto

Op 29 januari 2020 werd Alexandra staatssecretaris in het kabinet-Rutte III.

Alexandra was vanaf 2014 directeur van het Gemeentelijk Vervoersbedrijf Amsterdam (GVB). Van 2010 tot 2014 was ze namens D66 wethouder in Rotterdam, met onder andere duurzaamheid en openbaar vervoer in haar portefeuille. In 2019 werd ze verkozen als Eerste Kamerlid voor D66. 

Alexandra is de eerste vrouwelijke bewindspersoon op het ministerie van Financiën. Haar belangrijkste opdracht? De gedupeerde ouders in de kinderopvangtoeslagenaffaire helpen. Ook moet zij een nieuw toeslagenstelsel in de steigers zetten. “Ik wil dat de overheid weer naast mensen komt te staan. Nu hebben mensen vaak het gevoel dat de overheid tegenover hen staat. Daarom moeten we de ouders in de toeslagenaffaire recht doen en een begin maken met de hervorming van het toeslagenstelsel.”

Portefeuilles

Toeslagen en Douane

Alexandra van Huffelen – Eigen beeld