Provinciale verkiezingen

Naar de stembus voor de provincie en het waterschap

#2023

Verkiezingen voor de Provinciale Staten vinden eens in de vier jaar plaats. De volgende verkiezingen voor de Provinciale Staten worden georganiseerd op 15 maart 2023. De laatste verkiezingen voor de Provinciale Staten vonden plaats op 20 maart 2019.

Het aantal leden van de Provinciale Staten is afhankelijk van het aantal inwoners van een provincie. Als provincie met de minste inwoners heeft Zeeland 39 statenleden, terwijl in de Noord-Hollandse staten maar liefst 55 volksvertegenwoordigers plaatsnemen. Het aantal zetels wordt gebaseerd op de inwoneraantallen op 1 januari van het jaar voorafgaand aan de Provinciale Statenverkiezingen.

Bij de waterschapsverkiezingen vormt D66 samen met GroenLinks de groene partij Water Natuurlijk.

#PSNH

In iedere provincie worden burgers vertegenwoordigd in het bestuur. Dit gebeurt via de Provinciale Staten. Deze controleren het dagelijks bestuur van de provincie: het college van Gedeputeerde Staten. Dit college wordt benoemd door de Provinciale Staten.

De vergaderingen van zowel de Provinciale Staten als het college worden voorgezeten door de commissaris van de Koning. De commissaris van de Koning wordt door de landelijke regering benoemd voor een periode van zes jaar. Momenteel is Arthur van Dijk de commissaris in Noord-Holland.

De machtsverdeling binnen het provinciaal bestuur kan worden vergeleken met het landsbestuur. De Provinciale Staten zijn dan vergelijkbaar met de Tweede Kamer, terwijl het college van Gedeputeerde Staten enigszins lijkt op het kabinet.

Eerste Kamer

Leden van de Provinciale Staten kiezen de Eerste Kamer. De Eerste Kamerverkiezingen worden twee á drie maanden na de Provinciale Statenverkiezingen georganiseerd. Dit is op 30 mei deze keer.

Niet elk Statenlid heeft een even zware stem. Dat zou ook niet logisch zijn, want de provincies verschillen in inwonertal. De zogenaamde stemwaarde van ieder statenlid hangt af van het aantal inwoners van de provincie die zij vertegenwoordigen. De inwoneraantallen die hierbij worden gebruikt, zijn de provinciale bevolkingsaantallen op 1 januari van het jaar waarin de Eerste Kamerverkiezing plaatsvindt.