Verslag raadsvergadering 27 januari

De raadsvergadering van 27 januari begon met een steunbetuiging van de raad aan de nabestaanden en naasten van het droevige ongeluk op het Wipperplein.

In het vragenuur vroeg het CDA naar de status van het speelterrein bij Spaarnelicht. D66 vroeg daarna de communicatie naar onze inwoners over het aanleggen van het glasvezelnet te verbeteren. Hoewel de gemeente inmiddels duidelijker heeft uitgelegd waar het over gaat en wat rol van de uitvoerder Glaspoort hierbij is, weten inwoners vaak niet wanneer hun straat wordt opengebroken en worden zij dus verrast. Wethouder Van der Have heeft toegezegd dit in overleg met Glaspoort op te pakken en de planning met inwoners te delen.

Vervolgens werd, op verzoek van D66 en CDA, de cultuurnota besproken. Beide partijen vonden de inhoud van de cultuurnota goed, maar hadden moeite met de manier waarop de wethouder van plan is deze te financieren, namelijk met incidenteel geld uit de coronareserve terwijl het om structurele projecten gaat. Dit zou gewoon via de begroting moeten. De cultuurnota werd uiteindelijk wel unaniem aangenomen door de raad, hoewel D66 en CDA door stemverklaring duidelijk maakten dat ze bij hun eerdere bezwaar blijven.

Bij de discussie over de aanpak om tot een Woon- en Omgevingvisie te komen sloot D66 zich aan bij een amendement van de VDD om eerst in februari een raadsbrede discussie te voeren waarbij alle partijen hun wensen en visies kunnen inbrengen.

Een ander amendement van D66 werd unaniem aangenomen. Volgens alle aanwezigen een goede aanscherping van het besluit over de Verstedelijkingstrategie Metropoolregio Amsterdam. Met dit amendement werd het besluit duidelijk gekoppeld aan de voorwaarden zoals genoemd in de zienswijze van de gemeente Heemstede.

Na het afhameren van een lange lijst besluiten die reeds besproken waren in commissievergaderingen, riep D66 raadslid Yvette Schul in de rondvraag het college op om bij het schrijven van brieven aan inwoners meer aandacht te besteden aan spelling en eenvoudig taalgebruik.