Interne lijsttrekkersverkiezing

Volgend jaar kiezen we een nieuw Europees Parlement. Het Europees Parlement bestaat uit 705 leden, waarvan Nederland er 29 kiest. De komende tijd bereiden we ons voor op die verkiezing. We kiezen eerst een lijsttrekker. Hieronder lees je hoe.

Voor de functie van Lijsttrekker voor de Europese Parlementsverkiezingen van 2024 zijn vijf
kandidaten, te weten Samira Rafaela, Maarten Tollenaar, Andreas Zenthöfer, Salima Belhaj,
Gerben-Jan Gerbrandy. De kandidaten voor Lijsttrekker Europees Parlement staan op alfabetische volgorde
weergegeven, te beginnen bij de door loting verkregen letter N. Uit deze volgorde blijkt geen
enkele voorkeur.

Leden die stemrecht hebben op het moment dat de stemming opent, worden in de gelegenheid gesteld hun stem uit te brengen via MijnD66. Zij bepalen wie de lijsttrekker wordt namens D66 tijdens de Europese Parlementsverkiezingen van 2024. De stemming opent op donderdag 14 september 2024. Leden kunnen
hun stem uitbrengen tot woensdag 27 september 2023, 12.00 uur.

Eerst zoeken we een lijsttrekker. Deze persoon staat op nummer 1 op de kandidatenlijst en stuurt het team van kandidaten aan. Ieder lid van D66 kan zich kandidaat stellen voor deze functie, mits deze persoon voldoet aan de daaraan gestelde vereisten in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de partij.

Het kandideren verloopt via MijnD66, evenals het verzamelen van ondersteuningsverklaringen. Met het afgeven van een ondersteuningsverklaring laten leden zien dat ze jouw kandidatuur ondersteunen. Het aantal benodigde ondersteuningsverklaringen is 1% van het totaal aantal stemgerechtigde leden (art. 6.10 lid 2 sub a HR) op 1 juni 2023 (besluit). Dit aantal is inmiddels vastgesteld door de Landelijke Verkiezingscommissie op 249 (besluit). De kandidaatstelling voor het lijsttrekkerschap (inclusief het verzamelen van ondersteuningsverklaringen) opent op donderdag 29 juni 2023 en sluit op dinsdag 29 augustus 2023, 12.00 uur. Uiterlijk 29 augustus 2023, 12.00 uur, moet jouw volledig ingevulde kandidaatstellingsformulier (inclusief ondertekende Code voor goed gedrag) en het aantal benodigde ondersteuningsverklaringen binnen zijn bij de Landelijke Verkiezingscommissie.

Tijdens het kandidaatstellingsproces worden kandidaten gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Onderdeel hiervan zijn integriteitsvragen. Ook bevat het kandidaatstellingsformulier vragen met betrekking door het door het Congres vastgestelde Profiel Lijsttrekker Europese Parlementsverkiezing 2024.

Uiteindelijk stemmen de leden van D66 over de nieuwe lijsttrekker. De stemming opent op donderdag 14 september 2023 en sluit op woensdag 27 september 2023 om 12.00 uur.

Na sluiting van de kandidaatstellingsperiode beoordeelt de Landelijke Verkiezingscommissie (LVC) alle binnengekomen kandidaatstellingsformulieren op de formele eisen die het Huishoudelijk Reglement en de Statuten stellen. Op basis van deze beoordeling besluit de LVC een kandidaat al dan niet formeel te accepteren. Iedere aspirant-kandidaat wordt hier zo spoedig mogelijk over geïnformeerd.

De Landelijke Verkiezingscommissie controleert in ieder geval, maar niet uitsluitend, of:

 • de aspirant-kandidaat voldoende ondersteuningsverklaringen (249, zie besluit) heeft verzameld;
 • de aspirant-kandidaat ten minste 1 jaar lid is van D66 op de dag dat de kandidaatstelling sluit;
 • (indien van toepassing) de aspirant-kandidaat niet langer dan twaalf aaneengesloten jaren zitting heeft gehad in het Europees Parlement;
 • de aspirant-kandidaat heeft voldaan aan de contributieverplichting en andere (financiële) verplichtingen aan de partij;
 • de afgelegde verklaringen door de aspirant-kandidaat kloppen. 

Een overzicht van alles wat de Landelijke Verkiezingscommissie controleert, kan gevonden worden in hoofdstuk 6, en met name artikel 6.4, van het Huishoudelijk Reglement.

Om jezelf te kunnen kandideren als lijsttrekker of overige kandidaat voor de kandidatenlijst voor de Europese Parlementsverkiezing van 2024 is het, onder andere, vereist om: 

 • op het moment van sluiting van de kandidaatstelling minimaal één jaar lid zijn van D66 (art. 6.4 lid 4 HR); 
 • niet 12 (of langer) aaneengesloten jaren lid te zijn van het vertegenwoordigende orgaan waarvoor de kandidaatstelling aan de orde is (art. 6.4 lid 9 HR). 

Als je niet aan één van bovenstaande eisen voldoet kan het Landelijk Bestuur hiervoor dispensatie verlenen. Belangrijk om hierbij te weten is dat het Landelijk Bestuur terughoudend is in het verlenen van dispensatie. 
 
Dispensatieverzoeken worden alleen in behandeling genomen als het verzoek uiterlijk tien werkdagen voor sluiting van de kandidaatstelling schriftelijk door het Landelijk Bestuur is ontvangen via [email protected]
 
Je kunt het verzoek, voorzien van de onderstaande informatie, naar [email protected] sturen. 

 • Een recent CV
 • Drie referenties inclusief contactgegevens (enkel in het geval je dispensatie vraagt voor een te korte lidmaatschapsduur)
 • Een motivatie van maximaal 500 woorden waarin ten minste de volgende punten benoemd worden:
  o   waarom je in het vastgestelde profiel past; en
  o   waarom je je op dit moment kandideert.

Voorafgaand aan de digitale stemming voor de lijsttrekker wordt er een advies aan de leden uitgebracht over de kandidaten. Dit advies bestaat uit een toets op het profiel en een integriteitstoets. Het advies wordt opgesteld op basis van een aantal gesprekken, een online screening van kandidaten, eventueel bekende informatie bij de partijvoorzitter over integriteit en informatie uit het kandidaatstellingsformulier. Gedurende het hele proces is het door de leden vastgestelde profiel ‘Lijsttrekker Europese Parlementsverkiezing 2024’ leidend.
 
De adviezen worden na sluiting van de kandidaatstelling in de eerste twee weken van september opgesteld en voorafgaand aan de opening van de digitale stemming op 14 september 2023 met de leden gedeeld. Door middel van het advies wordt aangegeven in welke mate kandidaten voldoen aan het profiel. Dat zal gebeuren aan de hand van drie categorieën: voldoet aan het profiel, voldoet in mindere mate aan het profiel of voldoet niet aan het profiel. Het advies wordt onderbouwd met een toelichting. 
 
Voor het opstellen van de adviezen heeft het Landelijk Bestuur een commissie ingesteld. Om tot kwalitatief goede adviezen te komen is bij het samenstellen van de commissie gekeken naar bepaalde expertises en ervaring, denk hierbij aan leden met een HR-achtergrond, een politieke achtergrond en expertise op het gebied integriteit. Daarnaast is er gestreefd naar een zo divers mogelijke commissiesamenstelling op het gebied van gender, leeftijd, achtergrond en regio. Ook was het belang dat het Landelijk Bestuur en een afvaardiging van de partijtop in de commissies vertegenwoordigd zouden zijn in verband met de mogelijke toekomstige samenwerking.

Op basis hiervan is tot de onderstaande samenstelling gekomen: 

 • Sigrid Kaag – Demissionair minister van Financiën
 • Franc Weerwind – Minister voor Rechtsbescherming
 • Wietske Veltman – Vicevoorzitter Landelijk Bestuur
 • Amal Omar – Lid van de Landelijke Talentencommissie en HR Business Partner bij Cordaan
 • Han Polman – Commissaris van de Koning Zeeland
 • Tom de Bruijn – o.a voormalig Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, ambassadeur en diplomaat
 • Céline Blom – Burgemeester van Nunspeet

Ten behoeve van het opstellen van de adviezen voert de adviescommissie met elke kandidaat drie gesprekken, waarin de componenten integriteit en politiek aan de orde komen. De gesprekken zijn fysiek en vinden plaats op het Landelijk Bureau in Den Haag. De gesprekken vinden plaats op zondag 3 september, woensdag 6 september en donderdag 7 september. Houd hier als aspirant-kandidaat alvast rekening mee. De exacte data en meer informatie over de voorbereiding en de inhoud van deze gesprekken volgt op een later moment.

Donderdag 29 juni 2023

De kandidaatstelling is inmiddels geopend.

Dinsdag 29 augustus 2023 | 12.00 uur

Donderdag 14 september 2023

Woensdag 27 september 2023 | 12.00 uur