Interne verkiezingen commissies & besturen

Tijdens congres 115 stemmen we over de invulling van verschillende vacatures voor partijcommissies en besturen. Je kunt je kandideren tussen woensdag 20 april en maandag 30 mei, 12.00 uur. We stemmen met stembriefjes in een stembus, fysiek op het Congres in Den Bosch.

Tijdens het aankomende congres zijn er vacatures voor vijf functies.

Landelijk Bestuurslid
Inclusie & Projecten

Het landelijk bestuur wil het team versterken met een nieuw bestuurslid. In eerste instantie wordt dit bestuurslid de trekker van de ‘inclusieve vereniging’, het eerste doel van het strategisch plan 2022- 2026. Daarnaast is er in overleg ruimte voor andere projecten.
Je kan solliciteren door op ‘kandideren’ te klikken achter ‘Bestuurslid Algemeen’ in het gremium D66.

Lid Financiële Commissie

De Financiële Commissie van D66 bestaat uit 7 leden. Zij controleert en adviseert het Landelijk Bestuur en het Congres over financiële aangelegenheden van de partij. De Commissie komt minimaal 4 x per jaar bijeen. 
Er zijn drie vacatures voor lid van de Financiële Commissie.

Lid Landelijke Verkiezingscommissie

De Landelijke Verkiezingscommissie (LVC) zorgt voor een goede voortgang van de kandidaatstellingsprocedure voor de verkiezingen op landelijk en Europees niveau. De commissie is belast met de controle van de informatie over kandidaten aan leden en zorgt voor de indiening van de kandidatenlijst bij de Kiesraad.
Er zijn twee vacatures voor lid van de Landelijke Verkiezingscommissie.

Lid Besluitvormingscommissie

De Besluitvormingscommissie ziet er tijdens congressen op toe dat besluitvorming verloopt volgens de procedures zoals vastgesteld in het Huishoudelijk Reglement. Voorafgaand aan het congres besluit zij over al dan niet acceptatie van ingediende moties en amendementen.
Er is één vacature voor lid van de Besluitvormingscommissie.

Lid Geschillencollege

Leden en partijorganen kunnen een beroep doen op het Geschillencollege als hun rechtspositie door een besluit van een partijorgaan geschaad wordt.
Er zijn drie vacatures voor lid van het Geschillencollege.

Bestuurslid Stichting IDI

Stichting IDI voert projecten uit namens D66 in Oost- en Zuidoost-Europa, het Midden- Oosten en Noord-Afrika ter stimulering van democratie en rechtsstaat aldaar. IDI zoekt een bestuurslid, met affiniteit met internationale relaties, capaciteitsontwikkeling en met een netwerk in de internationale liberale wereld. 

Tussen woensdag 20 april 2022 en 30 mei 2022, 12.00 uur kan je je kandideren voor een van de bovenstaande functies.

Kandideren loopt via MijnD66. Je komt eenvoudig op de juiste pagina via onderstaande knop. Klik op ‘Kandideren’ achter de functie waarvoor je je wilt kandideren.

Voor de functies Landelijk Bestuurslid Inclusie & Projecten, Lid Financiële Commissie en Lid Geschillencollege is een gesprek met de Landelijke Talentencommissie onderdeel van de procedure. Meer informatie hierover vind je verderop op deze pagina.

Ondersteuningsverklaringen verzamelen

Voor de functie Landelijk Bestuurslid Inclusie & Projecten heb je ten minste 50 ondersteuningsverklaringen van stemgerechtigde leden nodig. Voor de overige functies zijn géén ondersteuningsverklaringen nodig.
De ondersteuningsverklaringen kan je heel eenvoudig via MijnD66 verzamelen. Je kunt ook besluiten eerst ondersteuningsverklaringen te verzamelen voordat je je definitief kandidaat stelt. Klik hier voor meer informatie over kandidaatstellen en het verzamelen van ondersteuningsverklaringen. Ondersteuningsverklaringen kunnen enkel worden afgegeven via MijnD66.

Formulier via MijnD66

Je kunt het formulier tussentijds opslaan. Hierdoor kan je voor sommige onderdelen iets meer bedenktijd nemen om deze in te vullen. Op deze pagina kan je jouw ingevulde formulier wijzigen en definitief maken tot het moment dat de kandidaatstellingsperiode is afgelopen.
Formulieren die niet definitief gemaakt zijn in MijnD66, of die op een andere manier dan via MijnD66 zijn binnengekomen, worden door de Landelijke Verkiezingscommissie niet in behandeling genomen. 

Sluiting kandidaatstellingstermijn

De kandidaatstellingsperiode sluit op 30 mei 2022, 12.00 uur. Kandidaatstellingsformulieren die na deze datum binnen zijn, worden niet in behandeling genomen. Ook de benodigde 50 ondersteuningsverklaringen (indien van toepassing) moeten voor 30 mei, 12.00 uur, door de Landelijke Verkiezingscommissie ontvangen zijn. 

Acceptatie als kandidaat

Nadat de kandidaatstelling is gesloten, toetst de Landelijke Verkiezingscommissie (LVC) de kandidaatstellingen op alle formele vereisten. De aspirant-kandidaat wordt hier zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 48 uur na sluiting van de kandidaatstellingsperiode, over geïnformeerd. 

Jouw kandidaatstelling is compleet indien de LVC op 30 mei 2022, 12.00 uur het digitale kandidaatstellingsformulier heeft ontvangen. 
De LVC controleert op 30 mei 2022 in ieder geval of:

  • je minimaal 6 maanden lid bent van D66 (art. 6.1 lid 4 HR);
  • je hebt voldaan aan jouw contributieplicht (art. 6.1 lid 4 HR);
  • er ten minste 50 stemgerechtigde leden zijn die jouw kandidatuur hebben ondersteund (indien van toepassing) door middel van een ondersteuningsverklaring (art. 4.1 lid 5 HR).

De LVC hanteert een zeer strikte deadline: jouw volledige kandidaatstellingsformulier, inclusief eventueel de benodigde ondersteuningsverklaringen, moeten op 30 mei 2022 om 12.00 uur ontvangen zijn door de LVC. Indien je dit later doet, zal de LVC jouw kandidaatstelling niet in behandeling nemen. 

Binnen enkele werkdagen na het definitief indienen van het formulier ontvang je een bevestiging van de LVC. Pas op het moment dat je deze bevestiging hebt ontvangen, is jouw kandidaatstelling officieel ingediend. Voor vragen kan je mailen naar [email protected].

Gesprekken

In de periode tussen 30 mei en 10 juni voert de Landelijke Talentencommissie (LTC) gesprekken met alle kandidaten voor een van de volgende functies:

  • Landelijk Bestuurslid Inclusie en Projecten
  • Lid Financiële Commissie
  • Lid Geschillencollege (6.2A lid 5 HR)

Tijdens deze gesprekken wordt onder andere gekeken of de kandidaat voldoet aan het profiel.

Aan de leden wordt vervolgens advies of een gemotiveerde aanbeveling uitgebracht. Over deze gesprekken en de definitieve data waarop deze gesprekken plaatsvinden, ontvang je na acceptatie als kandidaat meer informatie. 

Kandidaten voor de functie Landelijk Bestuurslid Inclusie en Projecten voeren in diezelfde periode ook een integriteitsgesprek.

Datum gesprekken
De gesprekken met de kandidaten voor de functie Landelijk Bestuurslid Inclusie en Projecten vinden online plaats op zaterdag 4 juni (10.00-12.00) en maandag 6 juni (16.00-18.00). Daarnaast wordt een integriteitsgesprek gevoerd met alle kandidaten voor de functie Landelijk Bestuurslid Inclusie en Projecten. De data waarop deze gesprekken plaatsvinden worden zo snel mogelijk gecommuniceerd.

De gesprekken voor de functies Lid Financiële Commissie en Lid Geschillencollege vinden online plaats op donderdag 2 juni (18.00-20.00), zaterdag 4 juni (10.00-12.00) en dinsdag 7 juni (18.00-20.00).

Woensdag 20 april 2022

Er zijn tijdens Congres 115 verschillende functies vacant.

Uiterlijk 14 juni 2022

Interne spelregels

Stemgerechtigde leden van D66 kunnen tijdens het aankomende congres stemmen over de te vervullen vacatures. 
Om op een goede manier onderling campagne te voeren hebben het Landelijk Bestuur en de Landelijke Verkiezingscommissie spelregels opgesteld. Deze spelregels vind je via onderstaande knop.

Jouw gegevens en vragen

Jouw kandidaatstellingsformulier is inzichtelijk voor de leden van de Landelijke Verkiezingscommissie (LVC) en diens ondersteuning op het Landelijk Bureau. Het kandidaatstellingsformulier wordt tussentijds niet gedeeld met het Landelijk Bestuur. 

Na de sluiting van de kandidaatstellingsperiode wordt jouw kandidaatstellingsformulier, indien je bent geaccepteerd als kandidaat, vertrouwelijk gedeeld met de Landelijke Talentencommissie, ter voorbereiding op een gesprek (indien van toepassing). 

Kandidaatstellingsformulieren worden gearchiveerd door de LVC indien je daadwerkelijk verkozen wordt. De LVC houdt de formulieren in archief totdat de zittingsperiode voorbij is. Daarna worden de kandidaatstellingsformulieren verwijderd. Word je niet verkozen, dan verwijdert de LVC jouw kandidaatstellingsformulier.
Je kunt jouw kandidaatstellingsformulier tussentijds altijd inzien via deze paginaHier lees je hoe D66 in het algemeen omgaat met jouw gegevens.
Tijdens de interne verkiezingen wordt een deel van jouw gegevens in het kandidatenboek gepubliceerd. Hierover word je na acceptatie geïnformeerd. Tijdens het congres wordt fysiek gestemd en heeft elke kandidaat de mogelijkheid om zichzelf voor te stellen. 

Heb je vragen over jouw kandidaatstelling of over het gehele proces? Stuur gerust een mail naar de Landelijke Verkiezingscommissie.