Besluitvorming

Verkiezingsprogramma TK2021 | Congres 112

Zoals altijd nemen we tijdens het congres veel besluiten. Tijdens dit congres staat het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezing centraal.

Verkiezingsprogramma: wijzigingen aanbrengen

Je kunt als lid wijzigingsvoorstellen doen. Dit kun je doen via het ledenportaal MijnD66. Je kunt daar eenvoudig amendementen indienen.

Amendementen indienen via ledenvergadering of met een groep leden

Amendementen kunnen worden ingediend namens een afdelingsvergadering (AAV van zowel lokale afdelingen als thema-afdelingen) of regiovergadering (ARV), of door 25 individuele leden. Besturen van afdelingen en regio’s kunnen amendementen indienen namens hun ledenvergadering via MijnD66. Individuele leden kunnen amendementen indienen én ondersteuningsverklaringen verzamelen via MijnD66. Voor het verzamelen van ondersteuningsverklaringen kun je een persoonlijke link delen met andere stemgerechtigde leden binnen jouw netwerk.

Een amendement indienen kan door in MijnD66 te klikken op ‘amendement indienen’. Je selecteert dan vervolgens ‘Concept-verkiezingsprogramma TK2021’.

Bij het indienen van een amendementen op het concept-programma wordt er gevraagd om een regelnummer. Het Landelijk Bestuur heeft op de bestuursvergadering op 4 september besloten dat de inleiding, het voorwoord en de inleidingen per hoofdstuk niet amendeerbaar zijn. Dit wil zeggen dat enkel de regels met regelnummer amendeerbaar zijn.

Let op: Amendementen dienen via MijnD66 te worden ingediend. Amendementen die niet via MijnD66 worden ingediend, kunnen door ons niet in behandeling worden genomen.

Handleiding en veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over het indienen van amendementen via MijnD66 vind je op deze pagina onder het kopje Stemmen & indienen. Mocht je er niet uitkomen, dan kun je contact opnemen met de Besluitvormingscommissie via [email protected].

Je kunt in dit document enkele voorbeelden vinden over hoe je een amendement schrijft.

Amendementen na indiening

Nadat de termijn voor het indienen van amendementen is gesloten, worden alle amendementen door de Besluitvormingscommissie beoordeeld en ingedeeld in twee categorieën: (1) tekstuele amendementen en (2) inhoudelijke amendementen. Vervolgens deelt het Landelijk Bestuur de amendementen, die niet tekstueel van aard zijn, in in twee categorieën: (1) amendementen die gaan over de kernpunten van het concept-verkiezingsprogramma en (2) amendementen die gaan over de overige delen van het concept-verkiezingsprogramma.

Stemmen op de amendementen

Over inhoudelijke amendementen wordt in verband met de coronamaatregelen digitaal gestemd. Amendementen die gaan over de overige delen van het concept-verkiezingsprogramma worden zonder verdere behandeling in stemming gebracht. Over de amendementen die het Landelijk Bestuur heeft beoordeeld als kernpunten van het concept-verkiezingsprogramma, vinden in aanloop naar het congres digitale discussieavonden plaats. Amendementen die als tekstueel worden beoordeeld door de Besluitvormingscommissie, worden aangeboden aan de programmacommissie en niet in stemming gebracht (art. 3.10 lid 4 HR).

Vanaf 21 november kan er worden gestemd op de amendementen op het concept-programma. Er kan worden gestemd tot 26 november, 18.00 uur. Stemmen verloopt ook via MijnD66. Na de digitale stemming stelt de Besluitvormingscommissie de uitslag vast. De uitslag wordt vastgesteld op basis van een gewone meerderheid en zonder opkomstdrempel, zoals bepaald door de leden.

Vanaf vrijdag 27 november kunnen stemgerechtigde D66-leden stemmen over het geamendeerde verkiezingsprogramma stemmen om het verkiezingsprogramma definitief vast te stellen. Deze stemming loopt tot zaterdag 28 november. Nadat de Besluitvormingscommissie de uitslag van de stemming over het geamendeerde verkiezingsprogramma heeft vastgesteld, zal de uitslag op het congres worden bekendgemaakt.

Vragen?

Mocht je inhoudelijke vragen hebben over het verkiezingsprogramma en de totstandkoming ervan, neem dan contact op met de programmacommissie via [email protected].

De gehele besluitvormingsprocedure, van indiening van amendementen tot het vaststellen van het definitieve verkiezingsprogramma, staat onder leiding van de Besluitvormingscommissie van D66. Voor meer informatie over de procedures rond het amenderen en stemmen kun je contact opnemen met de Besluitvormingscommissie via [email protected].