Blijf op de hoogte!

Door uw mailadres in te vullen en op "verstuur" te klikken geeft u ons toestemming om uw mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om u regelmatig updates te sturen. Hier kunt u meer vinden over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Steun ons en help Nederland vooruit

Moties en Amendementen Congres 108

Het is voor Congres 108 mogelijk om moties en amendementen in te dienen. Op deze pagina vind je alle informatie hoe je een motie kunt indienen.

Je kunt drie typen moties indienen voor het congres, te weten Algemeen Organisatorische Moties (AOM), Algemeen Politieke Moties (PM) en Actuele Politieke Moties (APM).

Voor Congres kun je een Algemeen Organisatorische Motie en een Algemeen Politieke Motie indienen tot en met dinsdag 11 september 2018 14.00 uur. Het indienen van de motie kun je doen namens de ledenvergadering van een regio, een afdeling of een thema-afdeling. Ook kun je namens 25 individuele leden van D66 een motie indienen. Bij het indienen van jouw motie overleg je tevens de handtekeningen die deze indiening ondersteunen.

Een Actuele Politieke Motie kun je indienen in de periode vanaf zondag 9 september tot en met donderdag 27 september 2018 16.00 uur. Het indienen van een APM kun je  eveneens doen namens de ledenvergadering van een regio, een afdeling of een thema-afdeling. Een APM kun je ook namens 15 individuele leden van D66 indienen. Bij het indienen van jouw motie overleg je tevens de handtekeningen die deze indiening ondersteunen.

Download hier een handleiding met voorbeelden.

Opstellen van uw motie

Een motie is opgebouwd uit drie onderdelen: de constateringen, de overwegingen en het dictum. Onder de constateringen geef je de feiten weer; onder de overwegingen je redeneringen gebaseerd op de feiten. Het dictum is het belangrijkste deel van de motie. Hierin formuleer je het verzoek aan een orgaan. Zorg er voor dat het dictum helder leesbaar is.

Je kunt in je motie alleen een verzoek doen aan landelijke organen, zoals Tweede Kamerfractie, Eerste Kamerfractie, Delegatie in het Europees Parlement of Landelijk Bestuur. Je kunt geen verzoek doen aan regionale of lokale fracties. Deze fracties kunnen zich namelijk niet verantwoorden op het congres. Daarvoor zul je een motie moeten indienen op een regio- of afdelingsvergadering.

In het Huishoudelijk Reglement is opgenomen dat een motietekst niet meer dan 300 woorden mag omvatten. Indien de tekst meer dan 300 woorden bevat worden de eerste 300 woorden overgenomen.

Handtekeningen

De besluitvormingscommissie dient op bovenstaande data je motie of amendement ontvangen te hebben, samen met de (digitale) handtekeningen van tenminste 25 stemgerechtigde leden die de motie of het amendement steunen (minimaal 15 handtekeningen voor een Actuele Politieke Motie). Om je te helpen met het verzamelen van de handtekeningen, heeft de Besluitvormingscommissie onderstaande modelformulieren gemaakt.

Dien je de motie of het amendement in namens een ledenvergadering, dan dien je voor bovengenoemde data de (digitale) handtekeningen van de voorzitter en secretaris van de ledenvergadering te overleggen, of het proces verbaal van de besluitvorming.

Heb je de handtekeningen gereed? Dan kun je deze gelijk bij het indieningsformulier toevoegen.

Indienen reguliere Moties

Voor het indienen van Algemeen Organisatorische Moties (AOM), Politieke Moties (PM) geldt dat deze uiterlijk dinsdag 11 september 2018 om 14.00 uur ontvangen moeten zijn door de besluitvormingscommissie. Je kunt hiervoor het volgende digitale formulier gebruiken:

Indienen amendementen op de resolutie ´Democratie van Nu´

Op het Congres wordt de resolutie ´Democratie van Nu´ besproken. Het is mogelijk om voorafgaand aan het Congres amendementen in te dienen op deze resolutie. De concept-resolutie wordt gepubliceerd uiterlijk op 1 september a.s. Het indienen van amendementen kan tot en met dinsdag 18 september, 14.00 uur.

Indienen Actuele Politieke Moties (APM)

Een Actuele Politieke Motie wordt in het Huishoudelijk Reglement gedefinieerd als ‘een politieke motie betreffende een zaak, waarbij zich tussen twee dagen voor sluiting van de gewone politieke moties en de dag van indiening van de actuele politieke moties, zoals bepaald in het congresreglement, een politiek feit heeft voorgedaan en waarbij de behandeling van de motie niet kan wachten tot het volgende congres.’

Uit je motie moet blijken dat aan beide criteria wordt voldaan. Dit kun je doen door in de constateringen en/of overwegingen de bewijslast voor de actualiteit op te nemen. De Besluitvormingscommissie toetst aan deze eisen van het Huishoudelijk Reglement. Voldoet de motie er niet aan, dan neemt zij binnen 24 uur na sluiting van de indieningstermijn contact met je op.

Je kunt een Actuele Politieke Motie indienen vanaf zondag 9 september tot en met donderdag 27 september 2018 16.00 uur via onderstaand formulier:

Je kunt een Actuele Politieke Motie indienen namens een ledenvergadering of met de handtekeningen van tenminste 15 stemgerechtigde leden. Je kunt hiervoor bovenstaande modelformulieren gebruiken.

Heb je vragen over het indienen van een motie? Neem dan contact op met de Besluitvormingscommissie via besluitvormingscommissie@d66.nl of telefonisch: 070-356 60 66.

Laatst gewijzigd op 16 september 2018