Algemene afdelingsvergadering

Na de zomer vindt onze eerstvolgende ledenvergadering plaats op 18 september 2023.

Terugblik fractiejaar
2022-2023

Tijdens de vergadering zal er ruimte zijn om terug te blikken op het afgelopen politieke jaar samen met de fractie.

Afscheid

We nemen afscheid van bestuurslid (en waarnemend voorzitter) Teun Jan Kootstra, die aftredend is en (zoals eerder gecommuniceerd) niet meer beschikbaar is voor herverkiezing.

Van het bestuur

We willen de leden nader informeren over de stand van zaken over de vorderingen aangaande de opdracht om te kijken naar verregaande samenwerkingsvormen met afdelingen in Drenthe.

Ook wordt de begroting voor 2024 voorgelegd aan de leden.

Daarnaast hopen we -voor de periode tot de samenwerking officieel vorm is gegeven- op een aanvulling in het bestuur. Het bestuur is in gesprek met een mogelijke kandidaat en uiteraard kunnen andere leden (conform HR) zichzelf kandidaat stellen.
Wil je wat meer informatie, neem dan contact op met het bestuur.

De agenda is verzonden op 4 september.
Hieronder een verkorte weergave:

Agenda

1. Opening en algemene mededelingen (tevens vaststellen agenda)

2. Notulen 20 februari 2023

3. Financiën
–> Bespreking Begroting 2024-2027 
(als service en ter informatie is de goedgekeurde meerjaren-begroting 2023-2026 ook beschikbaar)
–> Gevraagd besluit: goedkeuring begroting 2024-2027

4. Mededelingen
–> Fractie
–> Bestuur

Bezetting bestuur:
1.    Aftredend en niet herkiesbaar: Teun Jan Kootstra (wnd. voorzitter)
2.    Verkiesbaar: M.G.J. (Rien) Kolkman
Vaststelling invulling van de rollen binnen het bestuur

5. Stand van Zaken samenwerking/fusie
Oriëntatie op verder plan van aanpak) fusie met D66 Noord- en Midden-Drenthe

6. Rondvraag
Graag ontvangen we uw vragen voor de rondvraag vóór 18u00 op 15 september 2023

7. Sluiting