D66 Amsterdam Zuid, waar je vrij bent en je mee kunt doen

Vondelpark - Beeld: Lauren ter Borg

Verkiezingsprogramma 2022-2026

D66 in Amsterdam Zuid staat voor een stadsdeel waar inwoners harmonieus samenleven met kans op een mooie toekomst voor iedereen. Ons streven is een veilig en schoon stadsdeel met voldoende groen en ruim oog voor verduurzaming. We werken aan een eerlijkere woningmarkt en voldoende mruimte voor culturele voorzieningen. Dat is de basis voor een vrij en rechtvaardig Amsterdam Zuid.

D66 is trots op het stadsdeel en wij willen de diversiteit behouden. Maar wel vanuit het principe dat het niet uitmaakt waar je wieg heeft gestaan. We stimuleren, ondersteunen en verbinden inwoners voor meer kansen op stageplaatsen, een betaalbare woning en een goede baan. Iedereen krijgt de kans om hun talent te benutten. We hebben een sterke lokale economie nodig voor een bloeiende samenleving. Het is belangrijk dat Zuid aantrekkelijk blijft voor ondernemers, want zij creëren werkgelegenheid en dragen bij aan de leefbaarheid in de buurt. In ons stadsdeel is ruimte voor lokale initiatieven, in het bijzonder op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid.

Wij geloven dat je écht vrij bent als iedereen gelijke kansen krijgt. Op basis van dat beginsel werken we samen aan de toekomst van Amsterdam Zuid.

Thuis in Amsterdam Zuid
D66 wil Zuid voor iedereen toegankelijk houden: jong, oud, lagere inkomens, hogere inkomens, studerenden en werkenden. We zetten daarom in op een eerlijke woningmarkt, voorzieningen die uitnodigen om te bewegen, goede bereikbaarheid en veel groen.
• Waar ruimte is, zoals in Buitenveldert, bouwen we meer betaalbare woningen. Ook wordt het makkelijker om leegstaande kantoor- en winkelpanden om te bouwen tot (middenhuur)woningen voor starters, studenten en alleenstaanden;
• Bij de ontwikkeling van de nieuwe wijken in het Havenstraatterrein en het
Schinkelkwartier experimenteren we met vormen van burgerparticipatie om vroegtijdig gebruik te maken van kennis en ervaring van Amsterdammers;
• We investeren in onderhoud van stadsparken zoals Vondel-, Beatrix, Sarphati- en Martin Luther Kingpark en leggen het Boelebos aan op de Zuidas;
• We starten een pilot om de openbare ruimte inclusiever te maken voor kwetsbare groepen zoals personen met een beperking en ouderen. Denk aan: bredere stoepen en hulpmiddelen om de weg niet kwijt te raken;
• We blijven ons inzetten voor concrete maatregelen die het makkelijker maken voor nieuwkomers en internationals om in Amsterdam te wonen en werken, zoals meertalige communicatie aan inwoners vanuit de gemeente.

Opgroeien in Amsterdam Zuid
Kansengelijkheid en onderwijs zijn fundamenten van een vrije en open samenleving, maar helaas nog niet overal in Zuid realiteit. In de Marathonbuurt groeit 1 op 4 kinderen op in een gezin in armoede en in de Schinkelbuurt is dit 1 op 5 kinderen. D66 biedt hulp aan wie dat nodig heeft en investeert in opleiding, gezondheid en veiligheid.
• We behouden samenwerkingsverbanden die voorzieningen op het gebied welzijn, ontmoeting en onderwijs in de wijk combineren en ondersteunen informele initiatieven die inwoners met verschillende achtergronden samenbrengen, zoals mentorprojecten;
• Door middel van een Leesoffensief voorkomen en verminderen we laaggeletterdheid bij jong en oud;
• We zetten in op extra middelen voor de buurtteams, die welzijnswerk en scholen met elkaar verbinden om de weerbaarheid van jongeren te vergroten;
• We realiseren tijdelijke en blijvende studiefaciliteiten in het stadsdeel, waar studenten tijdens en na de lockdown terecht kunnen;
• Met situatie-afhankelijke maatregelen maken we schoolroutes veiliger, zoals bijvoorbeeld inrijverboden, fietsstraten, 30 km zone of drempels.

Kansen krijgen in Amsterdam Zuid
We zijn trots op de kleine ondernemers, middenstanders en familiebedrijven in Amsterdam Zuid. Daarom investeren we structureel in een bloeiend en innovatief mkb, nemen we maatregelen voor een gevarieerd winkelgebied en helpen we ondernemers om groene keuzes te maken.
• Eenzijdig aanbod in winkelstraten zoals de Ferdinand Bolstraat wordt beperkt;
• In bestemmingsplannen voor winkelgebieden komt een vast percentage ambachten en sociale ondernemingen;
• Er komt een visie om kansrijke straten zoals de Van Woustraat en A.J. Ernststraat meer ruimte te geven zich te ontwikkelen en om kansarme winkelstraten te transformeren naar woon/winkelstraten;
• Bestaande markten en nieuwe markten krijgen meer ruimte om zich aan te passen aan de veranderende vraag van inwoners en bezoekers. Denk aan de Albert Cuyp als ‘markt op afstand’ en de nieuwe warenmarkt op de Zuidas;
• We komen met duurzame logistieke oplossingen voor de levering aan ondernemers, ten behoeve van laag energieverbruik en geringe CO2-uitstoot (horeca en retail).

Duurzaam en groen Amsterdam Zuid
D66 wil er alles aan doen om klimaatverandering tegen te gaan. Als we in een stad willen wonen die niet door droogte en overstromingen geteisterd wordt, moet onze CO2- uitstoot drastisch omlaag. In Zuid valt veel voordeel te behalen met het verduurzamen van woningen en kantoren.
• We starten een kennisplatform in Zuid voor Verenigingen van Eigenaren (vve’s) die hun woningen willen verduurzamen, en proberen bewonersinitiatieven zoals bijvoorbeeld ‘Duurzaam in de Pijp’ hier zoveel mogelijk in te betrekken;
• Het oprichten van Energie Gemeenschappen door inwoners met als doel om
zelfvoorzienend groene energie op te wekken wordt gestimuleerd;
• We pleiten ervoor om het stadsgezicht van de historische wijken te beschermen, maar zien ook graag ruimte voor woningeigenaren om woningen aan te passen aan de eisen van deze tijd, rekening houdend met de omgeving en duurzaamheidseisen;
• We ondersteunen lokale initiatieven richting een circulaire en duurzame wijk, zoals Repair Café Buitenveldert, Werkgroep De Schone Pijp en initiatieven voor buurttuinen;
• Er wordt extra geïnvesteerd in de bestrijding van afvaloverlast met extra capaciteit voor handhaving en bewustzijnscampagnes. Samen met de gemeente, bewoners en ondernemers nemen we verantwoordelijkheid voor een schone wijk.